Årsstämma i Maha Energy AB (publ)

Aktieägarna i Maha Energy AB (publ) samlades under tisdagen den 31 maj 2022 i Stockholm för årsstämman.

Moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkningar fastställdes och styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021.

Stämman beslutade att ingen utdelning ska lämnas för räkenskapsåret 2021 och att bolagets till förfogande stående medel överförs i ny räkning.

Till styrelsen valdes Jonas Lindvall, Nicholas Walker, Harald Pousette, Christer Lindholm, Viktor Modigh och Richard Norris som ordinarie styrelseledamöter. Harald Pousette valdes till styrelseordförande.

Stämman beslutade arvoden till styrelseledamöterna och styrelseordförande, inklusive ersättning för utskottsarbete, enligt följande: (i) årligt arvode om 300 000 SEK till styrelseledamöter (utom verkställande direktören); (ii) årligt arvode om 415 000 SEK till styrelseordföranden; (iii) årlig ersättning om 40 000 SEK till ledamöter av respektive utskott (utom verkställande direktören); (iv) årlig ersättning om 60 000 SEK till ordföranden för respektive utskott; (v) styrelseledamöter ska ha rätt att fakturera bolaget i den mån de utför tjänster utanför styrelseuppdraget.

Revisionsbolaget Deloitte AB omvaldes som bolagets revisor, med den auktoriserade revisorn Fredrik Jonsson som huvudansvarig revisor, för en period som sträcker sig till slutet av årsstämman 2023. Arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.  

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att inga ändringar ska ske i gällande principer för tillsättande av och instruktion avseende valberedning fastlagda vid årsstämman 2021.

Stämman beslutade att godkänna bolagets ersättningsrapport för räkenskapsåret 2021.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att införa ett incitamentsprogram för ledande befattningshavare genom emission av teckningsoptioner till teckning av nya aktier av serie A i bolaget. Beslutet innebär att bolaget ska emittera högst 1 197 157 teckningsoptioner. Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast tillkomma dotterbolaget Maha Energy Inc., varefter Maha Energy Inc. ska överlåta teckningsoptionerna till deltagarna under programmet. Varje teckningsoption ger rätt att teckna en ny A-aktie i bolaget under tiden från och med den 1 juni 2025 till och med den 1 juni 2030. Teckningskursen för nya aktier ska uppgå till ett belopp motsvarande 100 procent av den volymvägda genomsnittliga slutliga betalkursen för bolagets aktie på Nasdaq Stockholm under perioden från och med den 24 maj 2022 till och med 31 maj 2022. Ökningen av bolagets aktiekapital kommer vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna att uppgå till högst 13 168,727 SEK.

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att – under tiden fram till nästkommande årsstämma samt vid ett eller flera tillfällen – fatta beslut om emission av nya aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Betalning ska kunna ske kontant eller genom apport, kvittning eller eljest med villkor. Bolagets aktiekapital ska kunna ökas med ett belopp motsvarande 20 procent av aktiekapitalet och antalet aktier i bolaget från och med det datum styrelsen utnyttjar bemyndigandet. Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska godtas i situationer då en riktad emission anses mer lämpad för bolaget med hänsyn till tidpunkt, kommersiella eller dylika anledningar för att möjliggöra förvärv.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om ändringar av bolagets bolagsordning såvitt avser avveckling av aktieslag B.

Övrigt  

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 maj 2022, kl. 17:55 CET.

För mer information, kontakta:        
Jonas Lindvall (CEO)
Tel: +46 8 611 05 11       
jonas@mahaenergy.ca

Victoria Berg (Investor Relations)
Tel: +46 8 611 05 11      
victoria@mahaenergy.ca

Kort om Maha

Maha Energy AB (publ) är ett listat, internationellt uppströmsolje- och gasbolag vars affärsverksamhet inkluderar prospektering, utveckling och produktion av råolja och naturgas. Strategin är att inrikta sig på att utveckla underpresterande kolvätetillgångar på en global basis. Maha är verksam på fyra oljefält, Tartaruga- och Tiefältet i Brasilien samt LAK Ranch och Illinois Basin i USA. Bolagets aktier är listade på Nasdaq Stockholm (MAHA-A). Bolagets huvudkontor ligger i Stockholm, Sverige. Bolaget har även ett tekniskt kontor i Calgary, Kanada, samt operativa kontor i Grayville, Illionis, USA och i Rio de Janeiro, Brasilien. För mer information, vänligen besök vår hemsida www.mahaenergy.ca