Årsstämma i Maha Energy AB (publ)

Idag har årsstämman 2021 hållits i Maha Energy AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades av årsstämman (samtliga i enlighet med de förslag som presenterats i kallelsen till årsstämman som hållits tillgänglig på bolagets webbplats, www.mahaenergy.ca).

Moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkningar fastställdes och styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020.

Stämman beslutade att ingen utdelning ska lämnas för räkenskapsåret 2020 och att bolagets till förfogande stående medel överförs i ny räkning.

Till styrelsen omvaldes Jonas Lindvall, Nicholas Walker, Anders Ehrenblad, Harald Pousette, Seth Lieberman och Fredrik Cappelen som ordinarie styrelseledamöter. Harald Pousette omvaldes till styrelseordförande.

Stämman beslutade arvoden till styrelseledamöterna och styrelseordförande, inklusive ersättning för utskottsarbete, enligt följande: (i) årligt arvode om 300 000 SEK till styrelseledamöter (utom verkställande direktören); (ii) årligt arvode om 415 000 SEK till styrelseordföranden; (iii) årlig ersättning om 40 000 SEK till ledamöter av respektive utskott (utom verkställande direktören); (iv) årlig ersättning om 60 000 SEK till ordföranden för respektive utskott; (v) styrelseledamöter ska ha rätt att fakturera bolaget i den mån de utför tjänster utanför styrelseuppdraget.

Revisionsbolaget Deloitte AB omvaldes som bolagets revisor, med den auktoriserade revisorn Fredrik Jonsson som huvudansvarig revisor, för en period som sträcker sig till slutet av årsstämman 2022. Arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.  

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att inga ändringar ska ske i gällande principer för tillsättande av och instruktion avseende valberedning fastlagda vid årsstämman 2020.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om antagandet av en policy för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare i koncernen att gälla tills vidare. Policyn gäller för avtal som ingås efter årsstämman samt för det fall ändringar görs i befintliga avtal efter denna tidpunkt och ska utvärderas minst vart fjärde år.

Stämman beslutade att godkänna bolagets ersättningsrapport för räkenskapsåret 2020.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att införa två incitamentsprogram för ledande befattningshavare (LTIP 5 & LTIP 6) genom emission av teckningsoptioner till teckning av nya aktier av serie A i bolaget. Besluten innebär att bolaget ska emittera högst 1 048 286 teckningsoptioner inom ramen för incitamentsprogrammet LTIP 5 och högst 524 143 teckningsoptioner inom ramen incitamentsprogrammet LTIP 6. Rätt att teckna teckningsoptionerna ska inom bägge incitamentsprogram, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast tillkomma dotterbolaget Maha Energy Inc., varefter Maha Energy Inc. ska överlåta teckningsoptionerna till deltagarna under respektive program. Varje teckningsoption inom incitamentsprogrammet LTIP 5 ger rätt att teckna en ny A-aktie i bolaget under tiden från och med den 1 juni 2024 till och med den 28 februari 2025 till en teckningskurs uppgående till ett belopp motsvarande 100 procent av den volymvägda genomsnittliga slutliga betalkursen för bolagets aktie på Nasdaq Stockholm under perioden från och med den 21 maj 2021 till och med 27 maj 2021. Ökningen av bolagets aktiekapital kommer vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna inom incitamentsprogrammet LTIP 5 att uppgå till högst 11 531,146 SEK. Varje teckningsoption inom incitamentsprogrammet LTIP 6 ger rätt att teckna en ny A-aktie i bolaget under tiden från och med den 1 juni 2023 till och med den 29 februari 2024 till en teckningskurs uppgående till ett belopp motsvarande 100 procent av den volymvägda genomsnittliga slutliga betalkursen för bolagets aktie på Nasdaq Stockholm under perioden från och med den 21 maj 2021 till och med 27 maj 2021. Ökningen av bolagets aktiekapital kommer vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna inom incitamentsprogrammet LTIP 6 att uppgå till högst 5 765,573 SEK.

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att – under tiden fram till nästkommande årsstämma samt vid ett eller flera tillfällen – fatta beslut om emission av nya aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Betalning ska kunna ske kontant eller genom apport, kvittning eller eljest med villkor. Bolagets aktiekapital ska kunna ökas med ett belopp motsvarande 20 procent av aktiekapitalet och antalet aktier i bolaget från och med det datum styrelsen utnyttjar bemyndigandet. Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska godtas i situationer då en riktad emission anses mer lämpad för bolaget med hänsyn till tidpunkt, kommersiella eller dylika anledningar för att möjliggöra förvärv.

För ytterligare information, kontakta:        
Jonas Lindvall (CEO)
Tel: +46 8 611 05 11       
E-post: jonas@mahaenergy.ca

eller

Victoria Berg (Investor Relations)
Tel: +46 8 611 05 11      
E-post: victoria@mahaenergy.ca

Övrigt              

Informationen lämnades för publicering via kontaktpersonerna som anges ovan den 27 maj 2021 klockan 16:45 CET.

Kort om Maha

Maha Energy AB (publ) är ett listat, internationellt uppströmsolje- och gasbolag vars affärsverksamhet inkluderar prospektering, utveckling och produktion av råolja och naturgas. Strategin är att inrikta sig på att utveckla underpresterande kolvätetillgångar på en global basis. Maha är verksam på fyra oljefält, Tartaruga- och Tiefältet i Brasilien samt LAK Ranch och Illinois Basin i USA. Bolagets aktier är listade på Nasdaq Stockholm (MAHA-A). Bolagets huvudkontor ligger i Stockholm, Sverige. Bolaget har även ett tekniskt kontor i Calgary, Kanada, samt operativa kontor i Grayville, Illionis, USA och i Rio de Janeiro, Brasilien. För mer information, vänligen besök vår hemsida www.mahaenergy.ca