Årsstämma i Maha Energy AB (publ)

Aktieägarna i Maha Energy AB (publ) samlades under onsdagen den 29 maj 2024 i Stockholm för årsstämman.

Moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkningar fastställdes och styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2023.

Stämman beslutade att ingen utdelning ska lämnas för räkenskapsåret 2023 och att bolagets till förfogande stående medel överförs i ny räkning.

Till styrelsen omvaldes Paulo Thiago Mendonça, Fabio Vassel, Enrique Peña, Viktor Modigh, Richard Norris, Halvard Idland och Svein Harald Øygard som ordinarie styrelseledamöter. Paulo Thiago Mendonça omvaldes till styrelseordförande.

Stämman beslutade arvoden till styrelseledamöterna och styrelseordförande, inklusive ersättning för utskottsarbete, enligt följande: (i) årligt arvode om 300 000 SEK till styrelseledamöter; (ii) årligt arvode om 415 000 SEK till styrelseordföranden; (iii) årlig ersättning om 40 000 SEK till ledamöter av revisionsutskottet, ersättningsutskottet samt oljereserv- och hälso-, säkerhets- och miljöutskottet; (iv) årlig ersättning om 60 000 SEK till ordföranden för revisionsutskottet, ersättningsutskottet samt oljereserv- och hälso-, säkerhets- och miljöutskottet; (v) styrelseledamöter ska ha rätt att fakturera bolaget i den mån de utför tjänster utanför styrelseuppdraget.

Revisionsbolaget Deloitte AB omvaldes som bolagets revisor, med den auktoriserade revisorn Andreas Frountzos som huvudansvarig revisor, för en period som sträcker sig till slutet av årsstämman 2025. Arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Stämman beslutade att godkänna bolagets ersättningsrapport för räkenskapsåret 2023.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om ändring av bolagsordningen för att tillåta att bolagsstämmor genomförs digitalt.

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att – under tiden fram till nästkommande årsstämma samt vid ett eller flera tillfällen – besluta om återköp av så många aktier i Bolaget att Bolagets innehav vid var tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i Bolaget och att fatta beslut om att överlåta Bolagets egna aktier, återköpta inom ramen för ett återköpsprogram.

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att – under tiden fram till nästkommande årsstämma samt vid ett eller flera tillfällen – fatta beslut om emission av nya aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Betalning ska kunna ske kontant eller genom apport, kvittning eller eljest med villkor. Bolagets aktiekapital ska kunna ökas med ett belopp motsvarande 20 procent av aktiekapitalet och antalet aktier i bolaget från och med det datum styrelsen utnyttjar bemyndigandet. Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska godtas i situationer då en riktad emission anses mer lämpad för bolaget med hänsyn till tidpunkt, kommersiella eller dylika anledningar för att möjliggöra förvärv.