Årsstämma i Maha Energy AB (publ)

Aktieägarna i Maha Energy AB (publ) samlades under onsdagen den 24 maj 2023 i Stockholm för årsstämman.

Moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkningar fastställdes och styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2022.

Stämman beslutade att ingen utdelning ska lämnas för räkenskapsåret 2022 och att bolagets till förfogande stående medel överförs i ny räkning.

Till styrelsen omvaldes Fabio Vassel, Paulo Thiago Mendonça, Enrique Peña, Viktor Modigh, Richard Norris, Halvard Idland och Kjetil Solbraekke som ordinarie styrelseledamöter. Fabio Vassel omvaldes till styrelseordförande.

Stämman beslutade arvoden till styrelseledamöterna och styrelseordförande, inklusive ersättning för utskottsarbete, enligt följande: (i) årligt arvode om 300 000 SEK till styrelseledamöter (utom verkställande direktören); (ii) årligt arvode om 415 000 SEK till styrelseordföranden; (iii) årlig ersättning om 40 000 SEK till ledamöter av respektive utskott (utom verkställande direktören); (iv) årlig ersättning om 60 000 SEK till ordföranden för respektive utskott; (v) styrelseledamöter ska ha rätt att fakturera bolaget i den mån de utför tjänster utanför styrelseuppdraget.

Revisionsbolaget Deloitte AB omvaldes som bolagets revisor, med den auktoriserade revisorn Andreas Frountzos som huvudansvarig revisor, för en period som sträcker sig till slutet av årsstämman 2024. Arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Stämman beslutade att godkänna bolagets ersättningsrapport för räkenskapsåret 2022.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om ändring av policy för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare i koncernen att gälla tills vidare. Policyn gäller för avtal som ingås efter årsstämman samt för det fall ändringar görs i befintliga avtal efter denna tidpunkt och ska utvärderas minst var fjärde år.

Med anledning av att aktieägare inför årsstämman inkommit med frågor till styrelsen avseende styrelsens förslag att införa ett incitamentsprogram för anställda och konsulter genom emission av teckningsoptioner beslutade styrelsen att återkalla förslaget med avsikten att lämna mer utförlig information ifall styrelsen beslutar att föreslå ett motsvarande incitamentsprogram vid en framtida bolagsstämma.

Valberedningen har gjort motsvarande bedömning som styrelsen såvitt avser valberedningens förslag att införa ett incitamentsprogram för styrelseledamöter genom emission av teckningsoptioner och beslutade att återkalla förslaget.

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att – under tiden fram till nästkommande årsstämma samt vid ett eller flera tillfällen – fatta beslut om emission av nya aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Betalning ska kunna ske kontant eller genom apport, kvittning eller eljest med villkor. Bolagets aktiekapital ska kunna ökas med ett belopp motsvarande 20 procent av aktiekapitalet och antalet aktier i bolaget från och med det datum styrelsen utnyttjar bemyndigandet. Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska godtas i situationer då en riktad emission anses mer lämpad för bolaget med hänsyn till tidpunkt, kommersiella eller dylika anledningar för att möjliggöra förvärv.

För mer information, kontakta:
Paulo Thiago Mendonça, VD
Telefon: +46 8 611 05 11
E-post: info@mahaenergy.ca

Guilherme Guidolin de Campos, CFO
Telefon: +46 8 611 05 11
E-post: info@mahaenergy.ca

Övrigt
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 maj 2023, kl. 16:00 CEST.

Kort om Maha

Maha Energy AB (publ) är ett listat, internationellt uppströms olje- och gasbolag vars affärsverksamhet inkluderar prospektering, utveckling och produktion av råolja och naturgas. Strategin är att inrikta sig på att utveckla underpresterande kolvätetillgångar på en global basis. Maha är operatör för Block 70 i Oman och för tillgångar i USA. Bolagets aktier är listade på Nasdaq Stockholm (MAHA-A). Bolagets huvudkontor ligger i Stockholm, Sverige. Bolaget har även ett tekniskt kontor i Calgary, Kanada, samt operativa kontor i Grayville, Illionis, USA, i Rio de Janeiro, Brasilien och i Muskat, Oman. För mer information, vänligen besök vår hemsida www.mahaenergy.ca.