Extra bolagsstämma i Maha Energy AB (publ)

Aktieägarna i Maha Energy AB (publ) (”Bolaget”) samlades under torsdagen den 3 november 2022 i Stockholm för extra bolagsstämma.

Den extra bolagsstämman sammankallades med anledning av att Foil International Spain S.L., innehavare av cirka 12,2 procent av aktierna i Bolaget, begärt att styrelsen enligt 7 kap. 13 § aktiebolagslagen kallar till extra bolagsstämma för att behandla val av ny styrelse i Bolaget.

Bolagsstämman beslutade i enlighet med det framlagda förslaget genom att välja Fabio Vassel, Paulo Thiago Mendonça och Enrique Penã som nya ordinarie styrelseledamöter för tiden intill slutet av årsstämman 2023, och att entlediga Jonas Lindvall, Christer Lindholm och Nicholas Walker från sina uppdrag som styrelseledamöter.

Bolagsstämman beslutade vidare att entlediga Harald Pousette från sitt uppdrag som styrelseordförande och att i hans ställe utse Fabio Vassel som styrelseordförande. Harald Pousette kvarstår som ordinarie styrelseledamot för tiden intill slutet av årsstämman 2023.

Övrigt  

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 november 2022, kl. 19:00 CET.

För mer information, kontakta:        
Jonas Lindvall (CEO)
Tel: +46 8 611 05 11       
jonas@mahaenergy.ca

Victoria Berg (Investor Relations)
Tel: +46 8 611 05 11      
victoria@mahaenergy.ca

Kort om Maha

Maha Energy AB (publ) är ett listat, internationellt uppströmsolje- och gasbolag vars affärsverksamhet inkluderar prospektering, utveckling och produktion av råolja och naturgas. Strategin är att inrikta sig på att utveckla underpresterande kolvätetillgångar på en global basis. Maha är verksam på fyra oljefält, Tartaruga- och Tiefältet i Brasilien samt LAK Ranch och Illinois Basin i USA. Bolagets aktier är listade på Nasdaq Stockholm (MAHA-A). Bolagets huvudkontor ligger i Stockholm, Sverige. Bolaget har även ett tekniskt kontor i Calgary, Kanada, samt operativa kontor i Grayville, Illionis, USA och i Rio de Janeiro, Brasilien. För mer information, vänligen besök vår hemsida www.mahaenergy.ca