Extra bolagsstämma i Maha Energy AB (publ)

Aktieägarna i Maha Energy AB (publ) (”Maha” eller ”Bolaget”) samlades under måndagen den 18 september 2023 i Stockholm för extra bolagsstämma.

Bolagsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att styrelsen, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska bestå av sju (7) ordinarie ledamöter. Det beslutades att välja Svein Harald Øygard till ny ordinarie styrelseledamot för tiden intill slutet av årsstämman 2024, och att, på egen begäran, entlediga Kjetil Solbraekke från sitt uppdrag som ordinarie styrelseledamot. Det beslutades vidare att välja Paulo Thiago Mendonça till styrelsens ordförande för tiden intill slutet av nästa årsstämma och att, på egen begäran, entlediga Fabio Vassel som styrelsens ordförande medan han kvarstår som ordinarie styrelseledamot. Från och med stämmans beslut tillträder även Kjetil Solbraekke som verkställande direktör för Maha. Det beslutades vidare att Paulo Thiago Mendonça, Fabio Vassel och Svein Harald Øygard ska vara berättigade till ersättning (styrelsearvode) i enlighet med beslutet vid årsstämman 2023, vilket ska reduceras proportionerligt med hänsyn till att de inte kommer att tjänstgöra under som styrelsens ordförande respektive ordinarie styrelseledamöter hela perioden mellan årsstämman 2023 och nästa årsstämma.

Bolagsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om ändring av bolagsordningen såvitt avser aktiekapital och antal aktier (4 och 5 §§). Enligt den nya bolagsordningen ska Bolagets aktiekapital uppgå till lägst 1 925 000 kronor och högst 7 700 000 kronor och antalet aktier i Bolaget ska uppgå till lägst 175 000 000 och högst 700 000 000.

Bolagsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att införa ett incitamentsprogram för anställda och konsulter genom emission av teckningsoptioner berättigande till teckning av nya aktier i Bolaget. Beslutet innebär att Bolaget ska emittera högst 5 712 210 teckningsoptioner. Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast tillkomma något av Bolagets dotterbolag, varefter dotterbolaget ska överlåta teckningsoptionerna till deltagarna under programmet. Varje teckningsoption ger rätt att teckna en ny aktie i Bolaget under tiden från och med att teckningsoptionerna har registrerats hos Bolagsverket till och med den 1 januari 2030. Teckningskursen för teckning av nya aktier uppgår till motsvarande 100 procent av den volymvägda genomsnittliga slutliga betalkursen för Bolagets aktie på Nasdaq Stockholm under perioden från och med den 11 maj 2023 till och med den 18 september 2023. Ökningen av Bolagets aktiekapital kommer vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna att uppgå till högst 62 834,31 SEK.

Bolagsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att införa ett incitamentsprogram för styrelseledamöter genom emission av teckningsoptioner berättigande till teckning av nya aktier i Bolaget. Enligt valberedningens reviderade förslag presenterat vid bolagsstämman ska samtliga styrelseledamöter utom Halvard Idland och Svein Harald Øygard omfattas av programmet. Beslutet innebär att Bolaget ska emittera högst 3 808 140 teckningsoptioner. Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast tillkomma något av Bolagets dotterbolag, varefter dotterbolaget ska överlåta teckningsoptionerna till deltagarna under programmet. Varje teckningsoption ger rätt att teckna en ny aktie i Bolaget under tiden från och med att teckningsoptionerna har registrerats hos Bolagsverket till och med den 1 januari 2030. Teckningskursen för teckning av nya aktier uppgår till motsvarande 100 procent av den volymvägda genomsnittliga slutliga betalkursen för Bolagets aktie på Nasdaq Stockholm under perioden från och med den 11 maj 2023 till och med den 18 september 2023. Ökningen av Bolagets aktiekapital kommer vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna att uppgå till högst 41 889,54 SEK.

För mer information, kontakta:
Paulo Thiago Mendonça, Styrelseordförande, Telefon: +46 8 611 05 11, E-mail: info@mahaenergy.ca
Guilherme Guidolin de Campos, CFO, Telefon: +46 8 611 05 11, E-mail: info@mahaenergy.ca
Jakob Sintring, Head of IR, Telefon: +46 8 611 05 11, E-mail: info@mahaenergy.ca

Övrigt
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 september 2023, kl. 12:40 CEST.

Om Maha

Maha Energy AB (publ) är ett listat, internationellt uppströms olje- och gasbolag vars affärsverksamhet inkluderar prospektering, utveckling och produktion av råolja och naturgas. Strategin är att inrikta sig på att utveckla underpresterande kolvätetillgångar på en global basis. Maha har direkta och indirekta intresseandelar i producerande tillgångar i Brasilien och USA samt i en prospekteringstillgång i Oman. Bolagets aktier är listade på Nasdaq Stockholm (MAHA-A). För mer information, vänligen besök www.mahaenergy.ca.