Extra bolagsstämma i Maha Energy AB (publ)

Aktieägarna i Maha Energy AB (publ) (”Bolaget”) samlades under onsdagen den 29 mars 2023 i Stockholm för extra bolagsstämma.

Bolagsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om ändring av bolagsordningen såvitt avser aktiekapital och antal aktier (4 och 5 §§). Enligt den nya bolagsordningen ska Bolagets aktiekapital uppgå till lägst 1 980 000 kronor och högst 7 920 000 kronor och antalet aktier i Bolaget ska uppgå till lägst 180 000 000 och högst 720 000 000.

Bolagsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om nyemission att öka Bolagets aktiekapital med högst 404 529,51 kronor genom nyemission av högst 36 775 410 aktier i Bolaget mot betalning med apportegendom bestående av 188 426 aktier i DBO 2.0 S.A. Nyemissionen genomförs inom ramen för ett investeringsavtal ingånget mellan Bolaget och dess dotterbolag Maha Energy (Holding) Brasil Ltda. (tidigare benämnt Nova Maha Energy Brasil Ltda.) och aktieägarna i DBO 2.0 S.A., angående förvärv av samtliga 188 427 aktier i DBO 2.0 S.A., varav 188 426 aktier förvärvas av Bolaget mot betalning om högst 36 775 410 nya aktier i Bolaget och en (1) aktie i DBO 2.0 S.A. förvärvas av Maha Energy (Holding) Brasil Ltda. mot betalning om 1,00 BRL.

Bolagsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att styrelsen, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska bestå av sju (7) ordinarie ledamöter. Det beslutades att välja Halvard Idland och Kjetil Solbraekke som nya ordinarie styrelseledamöter för tiden intill slutet av årsstämman 2023, och att, på egen begäran, entlediga Harald Pousette från sitt uppdrag som ordinarie styrelseledamot. Det beslutades vidare att de nya styrelseledamöterna ska vara berättigade till ersättning i enlighet med beslutet vid årsstämman 2022, vilket ska reduceras proportionerligt med hänsyn till att de nya styrelseledamöterna inte kommer att tjänstgöra under hela perioden mellan årsstämman 2022 och nästa årsstämma.

“På uppdrag av Mahas styrelse och ledning vill jag tacka Harald för hans värdefulla engagemang och bidrag till Maha över åren. Harald har under sin tid som styrelseledamot och ordförande haft en nyckelroll i utvecklingen av koncernen” säger Paulo Thiago Mendonça, verkställande direktör, Maha.

Övrigt        

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 mars 2023, kl. 11:10 CEST.

För mer information, kontakta:
Paulo Thiago Mendonça, VD
Telefon: +46 8 611 05 11
E-post: info@mahaenergy.ca

Guilherme Guidolin de Campos, CFO
Telefon: +46 8 611 05 11
E-post: info@mahaenergy.ca

Kort om Maha

Maha Energy AB (publ) är ett listat, internationellt uppströms olje- och gasbolag vars affärsverksamhet inkluderar prospektering, utveckling och produktion av råolja och naturgas. Strategin är att inrikta sig på att utveckla underpresterande kolvätetillgångar på en global basis. Maha är verksam på tre oljetillgångar, Block 70 i Oman samt LAK Ranch och Illinois Basin i USA. Bolagets aktier är listade på Nasdaq Stockholm (MAHA-A). Bolagets huvudkontor ligger i Stockholm, Sverige. Bolaget har även ett tekniskt kontor i Calgary, Kanada, samt operativa kontor i Grayville, Illionis, USA och i Rio de Janeiro, Brasilien. För mer information, vänligen besök vår hemsida www.mahaenergy.ca.