Fjärde kvartalet 2023 och bokslutskommuniké

(alla belopp är i amerikanska dollar (USD) om ej annat anges)

Fjärde kvartalet 2023

 • Maha Energy tecknade i oktober 2023 en exklusivitetsöverenskommelse avseende investering och förvärv av 24% indirekt aktieägande i venezuelanska oljebolaget PetroUrdaneta.
 • Bolaget offentliggjorde försäljningen av det omanska dotterbolaget för en försäljningslikvid om upp till 14 miljoner USD, med en kontant betalning om 2 miljoner och plus tilläggsköpeskilling om 12 miljoner att betalas om överenskomna milstolpar uppnås.
 • Till följd av att tillgångarna i Oman har klassificerats som anläggningstillgångar som innehas för försäljning, redovisar Maha en icke kassapåverkande nedskrivning om 25,2 miljoner (not 5). Oman presenteras som avvecklad verksamhet i denna rapport.
 • Genomsnittlig dagsproduktion av olja från kvarvarande verksamhet under Q4 2023 uppgick till 165 BOEPD (Q4 2022: 281 BOEPD) och inklusive icke-konsoliderad produktion från andelar i intressebolag – 3R Offshore om 2 051 BOEPD uppgick den sammanlagda produktionen till i genomsnitt 2 217 BOEPD.
 • Intäkter från kvarvarande verksamhet om 1,2 miljoner (Q4 2022: 2,0 miljoner) till följd av lägre försäljningsvolymer och lägre erhållet oljepris.
 • Rörelsens netback från kvarvarande verksamhet uppgick till 0,6 miljoner (Q4 2022: 1,0 miljoner) till följd av lägre försäljningsvolymer.
 • EBITDA från kvarvarande verksamhet uppgick till -1,5 miljoner (Q4 2022: -0,9 miljoner).
 • Periodens resultat från kvarvarande verksamhet uppgick till -0,5 miljoner (Q4 2022: -3,1 miljoner).
 • Periodens resultat från avvecklad verksamhet uppgick till -26,1 miljoner (Q4 2022: 3,7 miljoner).
 • Resultat per aktie, före och efter utspädning 0,00 (Q4 2022: -0,03).

Helåret som avslutades 31 december 2023

 • Genomsnittlig dagsproduktion av olja och gas från kvarvarande verksamhet för helåret 2023 uppgick till 197 BOEPD (helåret 2022: 399 BOEPD) och inklusive icke-konsoliderad produktion från andelar i intressebolag – 3R Offshore om 1 745 BOEPD uppgick den sammanlagda produktionen till i genomsnitt 1 942 BOEPD.
 • Intäkter från kvarvarande verksamhet om 5,2 miljoner (helåret 2022: 12,3 miljoner) till följd av lägre försäljningsvolymer och lägre erhållet oljepris.
 • Rörelsens netback från kvarvarande verksamhet uppgick till 2,2 miljoner (helåret 2022: 6,5 miljoner) till följd av lägre försäljningsvolymer och lägre erhållet oljepris.
 • EBITDA från kvarvarande verksamhet om -2,9 miljoner (helåret 2022: 0,8 miljoner)
 • Periodens resultat från kvarvarande verksamhet uppgick till -5,3 miljoner (helåret 2022: -11,3 miljoner)
 • Periodens resultat från avvecklad verksamhet uppgick till -28,6 miljoner (helåret 2022: 30,6 miljoner).
 • Resultat per aktie, före och efter utspädning -0,03 (helåret 2022: -0,09)
 • Likvida medel per den 31 december 2023 uppgick till 131,1 miljoner, inklusive spärrade likvida medel om 42,8 miljoner USD (31 december 2022: 15,2 miljoner exklusive likvida medel från tillgångar som innehas för försäljning)

Reserver

 • Mahas bruttoreserver före skatt i Illinoisbassängen i USA uppgick per 31 december 2023 till 2,8 miljoner fat i bevisade och sannolika reserver (2P).

Händelser efter rapportperiodens utgång

 • Maha Energy förvärvar 5% av brasilianska olje- och gasbolaget 3R Petroleum Óleo e Gás S.A (“3R Petroleum”).
 • Slutgiltigt avtal för försäljningen av tillgången i Oman till Mafraq slutfört i januari 2024. Transaktionen kräver fortfarande godkännande från myndigheterna.
 • Tilläggsköpeskilling från försäljningen av tillgångar i Brasilien om 1,5 miljoner ska erhållas under första kvartalet 2024.

Finansiell information i sammandrag
Tabellen nedan avser kvarvarande verksamhet:

Finansiell information i sammandrag (TUSD) Q4 2023 Q4 2022 Helåret 2023 Helåret 2022
Dagsproduktion, netto (BOEPD) 165 281 197 399
Intäkter 1 165 1 991 5 226 12 327
Rörelsens netback 552 1 002 2 197 6 523
EBITDA -1 459 -896 -2 905 799
Periodens resultat -515 -3 135 -5 307 -11 298
Resultat per aktie – före och efter utspädning (USD) 0,00 -0,03 -0,03 -0,09
Likvida medel (inkl. spärrade likvida medel) 131 119 15 218 131 119 15 218

Avseende avvecklad verksamhet av Maha Brazil I Q4 2022 och Oman i Q4 2023:

Finansiell information i sammandrag (TUSD) Q4 2023 Q4 2022 Helåret 2023 Helåret 2022
Dagsproduktion, netto (BOEPD) 0 2 341 1 562 2 812
Intäkter 0 15 280 9 049 77 450
Rörelsens netback 0 8 794 6 755 54 206
EBITDA -992 9 661 4 272 54 302
Periodens resultat -26 097 3 228 -28 646 34 231
Resultat per aktie – före och efter utspädning (USD) 0,00 0,03 -0,01 0,28
Likvida medel (inkl. spärrade likvida medel) 356 8 010 5 998 8 010

Kvarvarande och avvecklad verksamhet kombinerat:

Finansiell information i sammandrag (TUSD) Q4 2023 Q3 2023 Q2 2023 Q1 2023 Q4 2022 Helåret 2023 Helåret 2022
Dagsproduktion, netto (BOEPD) 165 179 211 233 2 622 197 3 211
Intäkter 1 165 1 250 1 325 10 535 17 271 14 275 89 777
Rörelsens netback 552 527 470 7 403 9 796 8 952 60 729
EBITDA -2 451 -323 -1 788 5 929 8 765 1 367 55 101
Periodens resultat -26 612 -3 406 90 -4 025 93 -33 953 22 933
Resultat per aktie – före och efter utspädning (USD) -0,01 -0,02 0,00 -0,02 0,00 -0,20 0,19
Likvida medel (inkl. spärrade likvida medel) 131 475 142 785 102 406 110 395 23 228 137 117 23 228

Brev till aktieägarna

Kära vänner och aktieägare,
I januari inledde Maha en spännande ny era inom den brasilianska energiindustrin. Vi förvärvade fem procent av ett av de mest framstående oberoende olje- och gasföretagen i Brasilien – 3R Petroleum Óleo e Gás S.A. ("3R Petroleum") – och beskrev våra tankar om att påbörja en konsolidering inom det brasilianska onshore-segmentet. Vi föreslår en avknoppning av 3R Petroleums onshore-tillgångar och en sammanslagning med en annan onshore-aktör. Där ser vi att PetroRecôncavo är den bästa kandidaten. De omfattande befintliga synergierna mellan de två företagen kommer att ta fram betydande värden för alla inblandade aktieägare. 3R Petroleum kommer att kunna fokusera på att förbättra sina offshore-tillgångar, där Maha redan har en ägarandel om 15%. Jag, tillsammans med medlemmar i vår styrelse, har varit nära involverade i grundandet och den tidiga tillväxten av 3R Petroleum och besitter en djup förståelse för det värde som finns i 3R Petroleums tillgångar. I vårt offentliga brev till 3R Petroleum, publicerat den 17 januari 2023, fastställde vi en tidsplan för genomförandet av vår strategi under 2024. Som en inledning av denna plan begärde vi i februari en extra bolagsstämma i 3R Petroleum för att fatta beslut om en ny styrelse.

Vårt projekt i Venezuela fortsätter också framåt. Vi har satt samman ett mycket kvalificerat team i Venezuela. Teamet leds av vår COO, och vår CFO kommer inom en snar framtid också vara baserad i Venezuela. Vi fortsätter att noggrant följa den politiska utvecklingen i Venezuela och är fortsatt mycket optimistiska om möjligheten att bedriva hållbar verksamhet i landet. Sanktionslättnaderna mot Venezuela löper till den 18 april 2024, men vi förväntar oss att även framöver få de eventuella allmänna eller specifika sanktionslicenser från USA som kan krävas för att få fortsätta aktiviteterna även efter det datumet. Framgent kommer vi att fortsätta arbeta med att slutföra avtal, genomföra all nödvändig due diligence för att bekräfta finansiell, juridisk, regelmässig och operationell genomförbarhet. Vi ser fram emot att få all dokumentation klar och att inleda verksamheten för att skapa värde både för våra aktieägare och befolkningen i Venezuela.

Drivet av produktionsökningen på Papa Terra ökade produktionen från våra befintliga projekt med 14% från tredje till fjärde kvartalet 2023. Under året har ett omfattande underhållsprogram successivt förbättrat driftseffektiviteten på Papa Terra. Genom det arbete som genomförs i borrhålen kunde också en ny brunn tillföras under det fjärde kvartalet. Arbete i borrhålen kommer ske i fler brunnar och en ny sidetrack-brunn är också planerad under våren. Vi förväntar oss därför att produktionen kommer att fortsätta öka, men med månatliga fluktuationer. Dessutom har vi avslutat ett borrprogram om tre nya produktionsbrunnar i våra amerikanska tillgångar i Illinoisbassängen. I januari började vi se att produktionen ökade och uppgick till över 100% vid slutet av januari jämfört med genomsnittet under fjärde kvartalet.

I december offentliggjorde vi avyttringen av vår omanska tillgång, Block 70, för en försäljningslikvid om upp till 14 miljoner USD, inklusive möjlig tilläggslikvid. Det visade sig att Block 70 hade olja med högre viskositet än förväntat, och projektet troligen kräver betydande investeringar framgent. För ”det nya Maha” är det bättre att fokusera på projekt på vår hemmaplan i Latinamerika och behålla en del av Block 70-projektets potential genom vår möjliga tilläggslikvid. Vi avslutar vårt engagemang i Oman med en icke kassapåverkande nedskrivning om 25 miljoner USD. Med denna avyttring är jag också glad och stolt över att ha genomfört den fullständiga transformeringen av Maha på lite över ett år. Vi har behållit samma produktionsnivå, sålt flera tillgångar, fått en betydande kassaposition, förvärvat nya tillgångar, flyttat företagets huvudkontor till Rio i Brasilien och till stor del stängt det kanadensiska kontoret.

Vi rapporterar intäkter från vår konsoliderade produktion på 1 165 TUSD samt resultat från andelar i intressebolag om 1 825 TUSD för det fjärde kvartalet avseende Mahas icke kassapåverkande resultatandel från tillgångarna Papa Terra och Peroá. Vårt EBITDA minskade till -1 459 TUSD, jämfört med -896 TUSD för fjärde kvartalet föregående år. Vårt nettoresultat från kvarvarande verksamhet ökade från -3 135 under fjärde kvartalet 2022 till -515 TUSD under fjärde kvartalet 2023. Vår totala kassa (inklusive spärrade likvida medel) minskade från 143 miljoner USD i slutet av september 2023 till 131 miljoner USD, främst till följd av investeringar i Illinoisbassängen och återbetalning av bankskulder. Det genomsnittliga oljepriset under 2023 låg över USD 80 per fat, vilket säkerställde en tilläggsförsäljningslikvid på 1 470 TUSD, som kommer att erhållas senare under första kvartalet 2024. Administrationskostnader var högre jämfört med föregående år, främst till följd av extraordinära kostnader och engångskostnader relaterade till försäljningar och förvärv samt avvecklingen av det kanadensiska kontoret. Flytten till Rio har dock minskat våra löpande kostnader och vi förväntar oss att administrationskostnaderna stabiliseras på en lägre nivå i 2024.

Jag är mycket glad över att kunna välkomna vår countrymanager i Venezuela, Javier Gremes Cordero, till hans nya roll som Chief Operating Officer COO på Maha. Han kommer att stärka ledningsgruppen med sin gedigna erfarenhet och vi är säkra på att han kommer hjälpa oss nå våra strategiska mål.

Med de strukturella förändringar vi genomfört under året, har Maha Energy AB genomgått en strategisk omvandling och fullt ut rustat för att driva tillväxt och lönsamhet i Latinamerika. Vi har en erfaren ledning och styrelse på plats samt tydliga planer och resurser för att skapa värde för våra aktieägare. I takt med att vi driver våra projekt framåt är vi också lika engagerade i att synliggöra tillgångarnas verkliga marknadsvärden, vilket gynnar alla intressenter, inklusive mig själv och övriga styrelsemedlemmar med betydande aktieinnehav, både privat och genom våra företag. Tack för att ni följer med oss på denna resa!

Kjetil Solbraekke
Verkställande direktör

Q3 webbsändning idag kl.14:00 CET
Maha inbjuder alla intressenter till en webbsänd presentation idag klockan 14.00. Kjetil Solbraekke, VD, och Guilherme Guidolin de Campos, CFO, kommer att presentera delårsrapporten och aktuella händelser.

Presentationen genomförs på engelska och sänds direkt. Presentationen spelas in och kommer att finnas tillgänglig på bolagets webbsida och YouTube kanal. Frågor till presentationen kan skickas i förväg till info@maha-energy.com eller ställas direkt under presentationen i kommentarsfältet på YouTube.

Länk till presentationen: https://youtube.com/live/QsmLF8VvxEo?feature=share