Förändring av antalet aktier och röster i Maha Energy AB (publ)

Antalet aktier och röster i Maha Energy AB (publ) har ökat till följd av att styrelsen, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 31 maj 2022, beslutat om en riktad nyemission av 23 900 000 aktier.

Per den 30 december 2022 uppgår antalet aktier i bolaget till 143 615 696 aktier. Varje aktie motsvarar en röst och det totala antalet röster per den 30 december 2022 uppgår således till 143 615 696 röster. Bolagets registrerade aktiekapital uppgår till 1 579 772,656 SEK.

För ytterligare information, kontakta:
Paulo Thiago Mendonça, VD
Telefon: +46 8 611 05 11
E-post: info@mahaenergy.ca

Bernardo Guterres, CFO
Telefon: +46 8 611 05 11
E-post: info@mahaenergy.ca

Denna information är sådan information som Maha Energy AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande vid den tidpunkt som är angiven av Mahas nyhetsdistributör GlobeNewswire Nordic vid publiceringen av detta pressmeddelande.

Kort om Maha

Maha Energy AB (publ) är ett listat, internationellt uppströmsolje- och gasbolag vars affärsverksamhet inkluderar prospektering, utveckling och produktion av råolja och naturgas. Strategin är att inrikta sig på att utveckla underpresterande kolvätetillgångar på en global basis. Maha är verksam på fyra oljefält, Tartaruga- och Tiefältet i Brasilien samt LAK Ranch och Illinois Basin i USA. Bolagets aktier är listade på Nasdaq Stockholm (MAHA-A). Bolagets huvudkontor ligger i Stockholm, Sverige. Bolaget har även ett tekniskt kontor i Calgary, Kanada, samt operativa kontor i Grayville, Illionis, USA och i Rio de Janeiro, Brasilien. För mer information, vänligen besök vår hemsida www.mahaenergy.ca