Förändring av antalet aktier och röster i Maha Energy AB (publ)

Antalet aktier och röster i Maha Energy AB (publ) har ökat till följd av att 7 316 608 nya aktier har emitterats under juni månad genom utnyttjandet av 200 000 teckningsoptioner av serie 2018/2021 utgivna inom incitamentsprogrammet antaget vid årsstämman 2018 och utnyttjandet av 7 116 608 teckningsoptioner av serie TO 2 A.

Per den 30 juni 2021 uppgår antalet aktier i bolaget till 119 615 696 stycken, varav  119 132 330 utgörs av A-aktier och 483 366 utgörs av B-aktier. Varje aktie motsvarar en röst och det totala antalet röster per den 30 juni 2021 uppgår således till 119 615 696 stycken. Bolagets registrerade aktiekapital uppgår till 1 315 772,656 SEK.

För ytterligare information, kontakta:        
Jonas Lindvall (CEO)
Tel: +46 8 611 05 11       
E-post: jonas@mahaenergy.ca

eller

Victoria Berg (Investor Relations)
Tel: +46 8 611 05 11      
E-post: victoria@mahaenergy.ca

Övrigt  
Denna information är sådan information som Maha Energy AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 juni 2021, kl. 18:00 CET.

Kort om Maha

Maha Energy AB (publ) är ett listat, internationellt uppströmsolje- och gasbolag vars affärsverksamhet inkluderar prospektering, utveckling och produktion av råolja och naturgas. Strategin är att inrikta sig på att utveckla underpresterande kolvätetillgångar på en global basis. Maha är verksam på fyra oljefält, Tartaruga- och Tiefältet i Brasilien samt LAK Ranch och Illinois Basin i USA. Bolagets aktier är listade på Nasdaq Stockholm (MAHA-A). Bolagets huvudkontor ligger i Stockholm, Sverige. Bolaget har även ett tekniskt kontor i Calgary, Kanada, samt operativa kontor i Grayville, Illionis, USA och i Rio de Janeiro, Brasilien. För mer information, vänligen besök vår hemsida www.mahaenergy.ca