Förändring av antalet aktier och röster i Maha Energy AB (publ)

Maha Energy AB (publ) har, enligt tidigare offentliggjord information, genomfört en riktad emission av 7 470 491 nya aktier av serie A till den brasilianska investeringsbanken Banco BTG Pactual S.A. Den riktade emissionen har resulterat i att antalet aktier och röster har förändrats.

Per den 31 maj 2021 uppgår antalet aktier i bolaget till 112 299 088 stycken, varav 111 815 722 utgörs av A-aktier och 483 366 utgörs av B-aktier. Varje aktie motsvarar en röst och det totala antalet röster per den 31 maj 2021 uppgår således till 112 299 088 stycken. Bolagets registrerade aktiekapital uppgår till 1 235 289,968 SEK.

För ytterligare information, kontakta:        
Jonas Lindvall (CEO)
Tel: +46 8 611 05 11       
E-post: jonas@mahaenergy.ca

eller

Victoria Berg (Investor Relations)
Tel: +46 8 611 05 11      
E-post: victoria@mahaenergy.ca

Övrigt              
Denna information är sådan information som Maha Energy AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 maj 2021, kl. 17:00 CET.

Kort om Maha

Maha Energy AB (publ) är ett listat, internationellt uppströmsolje- och gasbolag vars affärsverksamhet inkluderar prospektering, utveckling och produktion av råolja och naturgas. Strategin är att inrikta sig på att utveckla underpresterande kolvätetillgångar på en global basis. Maha är verksam på fyra oljefält, Tartaruga- och Tiefältet i Brasilien samt LAK Ranch och Illinois Basin i USA. Bolagets aktier är listade på Nasdaq Stockholm (MAHA-A). Bolagets huvudkontor ligger i Stockholm, Sverige. Bolaget har även ett tekniskt kontor i Calgary, Kanada, samt operativa kontor i Grayville, Illionis, USA och i Rio de Janeiro, Brasilien. För mer information, vänligen besök vår hemsida www.mahaenergy.ca