Förändring av antalet aktier och röster i Maha Energy AB (publ)

Antalet aktier och röster i Maha Energy AB (publ) (”Maha” eller ”Bolaget”) har ökat till följd av slutförandet av förvärvet av DBO 2.0 S.A. (”DBO”). Per den 31 maj 2023 uppgår antalet aktier i Bolaget till totalt 178 444 753 aktier, varav 34 829 057 aktier per dagen för detta pressmeddelande inte har registrerats hos Bolagsverket. Varje aktie motsvarar en röst och det totala antalet röster per den 31 maj 2023 uppgår således till 178 444 753 röster.

Vid extra bolagsstämma i Maha den 29 mars 2023 beslutades att öka Bolagets aktiekapital med högst 404 529,51 kronor genom nyemission av högst 36 775 410 aktier i Bolaget mot betalning med apportegendom bestående av 188 426 aktier i DBO.

Antalet aktier och röster i Bolaget har ökat till följd av slutförandet av transaktionen, genom vilken Maha förvärvade 188 426 aktier i DBO mot betalning om 34 829 057 nya aktier i Bolaget (emitterade enligt extra bolagsstämmans beslut den 29 mars 2023), samt en (1) aktie i DBO förvärvades av Maha Energy (Holding) Brasil Ltda., ett av Bolaget helägt dotterbolag, mot betalning om 1,00 BRL, såsom offentliggjort av Bolaget den 23 maj 2023. Per den 31 maj 2023 uppgår antalet aktier i Bolaget till 178 444 753 aktier. Varje aktie motsvarar en röst och det totala antalet röster per den 31 maj 2023 uppgår således till 178 444 753 röster.

Samtliga 34 829 057 nya aktier har blivit tecknade, fullt betalda och tilldelade till tecknarna och totalt 34 829 057 betalda tecknade aktier (BTA) har emitterats för att levereras till tecknarna. Inga nya aktier emitterade inom ramen för transaktionen kommer dock att registreras hos Bolagsverket eller upptas till handel på Nasdaq Stockholm innan ett prospekt har offentliggjorts av Bolaget. BTA kommer att bokas om till aktier efter registrering av aktierna hos Bolagsverket. BTA kommer inte upptas till handel på Nasdaq Stockholm.

För mer information, kontakta:
Paulo Thiago Mendonça, VD
Telefon: +46 8 611 05 11
E-post: info@mahaenergy.ca

Guilherme Guidolin de Campos, CFO
Telefon: +46 8 611 05 11
E-post: info@mahaenergy.ca

Övrigt
Denna information är sådan information som Maha Energy AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 maj 2023, kl. 14:30 CEST.

Kort om Maha

Maha Energy AB (publ) är ett listat, internationellt uppströms olje- och gasbolag vars affärsverksamhet inkluderar prospektering, utveckling och produktion av råolja och naturgas. Strategin är att inrikta sig på att utveckla underpresterande kolvätetillgångar på en global basis. Maha är operatör för Block 70 i Oman och för tillgångar i USA. Bolagets aktier är listade på Nasdaq Stockholm (MAHA-A). Bolagets huvudkontor ligger i Stockholm, Sverige. Bolaget har även ett tekniskt kontor i Calgary, Kanada, samt operativa kontor i Grayville, Illionis, USA, i Rio de Janeiro, Brasilien och i Muskat, Oman. För mer information, vänligen besök vår hemsida www.mahaenergy.ca.