Föreslagna ändringar i Mahas styrelse och ledning

Valberedningen i Maha Energy AB (publ) (”Maha” eller ”Bolaget”) har informerat Bolagets styrelse att de avser föreslå att en extra bolagsstämma beslutar att utse Paulo Thiago Mendonça till ny styrelseordförande. Styrelsen i Maha har därför beslutat att utse Kjetil Solbraekke till ny verkställande direktör, gällande från och med att den extra bolagsstämman beslutar att utse Paulo Thiago Mendonça till ny styrelseordförande.

Förändringen vi föreslår idag ligger i linje med vår avsikt att leda Maha mot framtida framgång. Vi förstärker ledningen i dess roll att driva våra tillgångar mot att skapa ett kassaflödesinriktat företag med en solid balansräkning och fortsätta vår tillväxtstrategi,” säger Paulo Thiago Mendonça, VD Maha och Kjetil Solbraekke, styrelseledamot Maha.

Kjetil Solbraekke har över 30 års erfarenhet från olika positioner inom den norska olje- och gassektorn, såsom Assistant Director General vid det norska olje- och energidepartementet, Senior Vice President och CFO för Norsk Hydro, VD för Panoro Energy och Sintef do Brazil samt grundare och VD för DBO Energy. Han har varit bosatt i Brasilien sedan 2006.

För mer information, kontakta:
Paulo Thiago Mendonça, VD
Telefon: +46 8 611 05 11
E-post: info@mahaenergy.ca

Guilherme Guidolin de Campos, CFO
Telefon: +46 8 611 05 11
E-post: info@mahaenergy.ca

Övrigt
Denna information är sådan information som Maha Energy AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 augusti 2023, kl. 20:45 CEST.

Kort om Maha

Maha Energy AB (publ) är ett listat, internationellt uppströms olje- och gasbolag vars affärsverksamhet inkluderar prospektering, utveckling och produktion av råolja och naturgas. Strategin är att inrikta sig på att utveckla underpresterande kolvätetillgångar på en global basis. Maha är operatör för Block 70 i Oman och för tillgångar i USA. Bolagets aktier är listade på Nasdaq Stockholm (MAHA-A). Bolagets huvudkontor ligger i Stockholm, Sverige. Bolaget har även ett tekniskt kontor i Calgary, Kanada, samt operativa kontor i Grayville, Illionis, USA, i Rio de Janeiro, Brasilien och i Muskat, Oman. För mer information, vänligen besök vår hemsida www.mahaenergy.ca.