Första kvartalet 2024

Första kvartalet 2024
(alla belopp är i amerikanska dollar (USD) om ej annat anges)

 • Maha Energy erlägger 4,6 miljoner EUR och tecknar överenskommelser avseende möjlig investering och förvärv av 24% indirekt aktieägande i venezuelanska oljebolaget PetroUrdaneta.
 • Maha Energy förvärvar 5% av brasilianska olje- och gasbolaget 3R Petroleum.
 • Tilläggsköpeskilling från försäljningen av Maha Energy Brasil Ltda om 1,5 miljoner erhölls.
 • Till följd av att tillgångarna i Oman har klassificerats som anläggningstillgångar som innehas för försäljning, presenteras Oman som avvecklad verksamhet i denna rapport.
 • Genomsnittlig dagsproduktion av olja från kvarvarande verksamhet i Illinoisbassängen uppgick till 334 BOEPD, upp 43% efter att nya produktionsbrunnar satts i drift. Inklusive icke-konsoliderad produktion från andelar i intressebolag 3R Offshore om 1 713 BOEPD uppgick den sammanlagda produktionen till i genomsnitt 2 047 BOEPD.
 • Intäkter från kvarvarande verksamhet uppgick till 2,2 miljoner, upp 46% till följd av tre nya produktionsbrunnar vilka ökade produktionen och försäljningsvolymerna.
 • Rörelsens netback från kvarvarande verksamhet uppgick till 1,2 miljoner, upp 82% som ett resultat av stabila produktionskostnader kombinerat med högre försäljningsvolymer.
 • EBITDA från kvarvarande verksamhet uppgick till 0,4 miljoner (Q1 2023: -0,7 miljoner).
 • Periodens resultat från kvarvarande verksamhet uppgick till 6,0 miljoner (Q1 2023: -2,8 miljoner).
 • Periodens resultat från avvecklad verksamhet uppgick till –0,3 miljoner (Q1 2023: -1,2 miljoner).
 • Resultat per aktie, före och efter utspädning uppgick till 0,04 (Q1 2023: -0,02).
 • Likvida medel per den 31 mars 2024 uppgick till 47,6 miljoner, inklusive spärrade likvida medel om 38,1 miljoner (31 december 2023: 131,1 miljoner). Bolaget har kortfristiga investeringar om 79,1 miljoner i aktier i 3R Petroleum.

Händelser efter rapportperiodens utgång

 • Maha Energy har tecknat slutgiltiga avtal med 3R Petroleum avseende överföringen av Mahas innehav om 15% i 3R Offshore genom sammanslagning av Mahas helägda dotterbolag Maha Energy (Holding) Brasil Ltda. med 3R Petroleum.
 • Maha Energy har ökat sin finansiella exponering genom att investerat i skuldebrev (Debenture) i 3R Offshore om cirka 3 miljoner i syfte att stödja dess verksamheten i linje med dess investeringsstrategier. De skuldebrev (debentures) som Maha har i 3R Offshore kommer inte att ingå i transaktionen mellan 3R Petroleum och Maha, och samtliga villkor kommer att vara oförändrade.

Finansiell information i sammandrag
Tabellen nedan avser kvarvarande verksamhet:

Finansiell information i sammandrag (TUSD) Q1 2024 Q1 2023 Helåret 2023
Genomsnittlig dagsproduktion (BOEPD) 334 233 197
Intäkter 2 167 1 486 5 226
Rörelsens netback 1 182 648 2 197
EBITDA 441 -708 -2 905
Periodens resultat 6 029 -2 839 -5 307
Resultat per aktie – före och efter utspädning (USD) 0.04 -0.02 -0.03
Finansiella skulder -29 190 -42 743 -34 379
Finansiella tillgångar 91 783 302 9 134
Likvida medel (inkl. spärrade likvida medel) 47 684 72 802 131 119

Avseende avvecklad verksamhet av Maha Brazil i Q1 2023 och Oman i Q1 2024:

Finansiell information i sammandrag (TUSD) Q1 2024 Q1 2023 Helåret 2023
Genomsnittlig dagsproduktion (BOEPD) 1 562 1 562
Intäkter 9 049 9 049
Rörelsens netback 6 755 6 755
EBITDA -252 6 637 4 272
Periodens resultat -256 -1 184 -28 646
Resultat per aktie – före och efter utspädning (USD) 0,00 -0,01 -0,16
Finansiella skulder
Finansiella tillgångar
Likvida medel (inkl. spärrade likvida medel) 445 13 985 5 998

Kvarvarande och avvecklad verksamhet kombinerat:

Finansiell information i sammandrag (TUSD) Q1 2024 Q1 2023 Helåret 2023
Genomsnittlig dagsproduktion (BOEPD) 334 1 795 1 759
Intäkter 2 167 10 535 14 275
Rörelsens netback 1 182 7 403 8 952
EBITDA 189 5 929 1 367
Periodens resultat 5 773 -4 023 -33 953
Resultat per aktie – före och efter utspädning (USD) 0,04 -0,03 -0,19
Finansiella skulder -29 190 -42 743 -34 379
Finansiella tillgångar 91 783 302 9 134
Likvida medel (inkl. spärrade likvida medel) 48 129 86 787 137 117

Brev till aktieägarna

Kära vänner och aktieägare,

Det första kvartalet 2024 visade sig bli lika intensivt och händelserikt som föregående år. Vi inledde året med att använda vår stora likvida position till att göra en strategisk investering om 5% i det brasilianska olje- och gasbolaget 3R Petroleum. Vi förväntade oss att tillfället var lämpligt för en konsolidering på den brasilianska marknaden, i syfte att möjliggöra optimering av tillgångsportföljer och ta fram betydande synergieffekter. Strax därefter blev två av Mahas styrelseledamöter invalda i 3R Petroleums styrelse, i enlighet med Mahas förslag. Under andra kvartalet offentliggjorde vi först tecknandet av ett Memorandum of Understanding mellan Maha, Enauta och 3R Petroleum, och senare i maj tecknades slutgiltiga avtal med 3R Petroleum. I samgåendet genom ett aktieutbyte mellan 3R Petroleum och Enauta, kommer Maha överföra sitt ägande om 15% i 3R Petroleum Offshore S.A. i utbyte mot aktier motsvarande 2,17% i den sammanslagna enheten utöver det innehav Maha redan har. Efter att transaktionen slutförts, skulle Maha därför ha ett innehav om cirka 4,76% i ett av de ledande och mest diversifierade oberoende bolagen som verkar inom den latinamerikanska olje- och gassektorn, med ett robust kassaflöde och en balanserad portfölj och hög tillväxtpotential under de kommande 5 åren, med motståndskraft mot priscykler och hög konkurrenskraft för en expansion.

Det första kvartalet var också händelserikt avseende vår position i Venezuela. Vi undertecknade slutgiltiga överenskommelser och erlade den första delbetalningen på 4,6 miljoner EUR avseende en exklusivitetsperiod för att utnyttja vår köpoption. Detta slutförde ytterligare ett viktigt steg för oss i Venezuela. Under kvartalet fortsatte vi med vår omfattande due diligence på PetroUrdaneta och dess tillgångar. I april meddelande U.S. Department of the Treasury (OFAC) att den tillfälliga licensen som tillät transaktioner med vissa sanktionerade parter i Venezuela drogs tillbaka, men att OFAC, från fall till fall, kommer att överväga specifika licensansökningar framgent. Vi förutsåg att detta skulle kunna hända, och hade redan ansökt om en specifik licens som täcker Mahas potentiella projekt för PetroUrdaneta. Vi är fortfarande mycket övertygade om våra möjligheter att börja producera PetroUrdanetafältens omfattande oljeresurser, och ser en mycket attraktiv ”risk-reward”-profil i denna transaktion. Jag besökte nyligen fälten och tillbringade två veckor i Venezuela med att granska vår utvecklingsplan, och jag känner mig mycket trygg med potentialen att öka produktionen och generera betydande reserver för Maha framöver. Så snart vi har klarhet angående vår OFAC-licensansökan och om de godkännanden vi behöver från PDVSA, ser jag fram emot att ge fler detaljer om utvecklingsplanen. Vi tror också att Mahas inträde i PetroUrdaneta kommer att medföra många positiva ekonomiska, sociala och miljömässiga effekter för regionen och dess befolkning.

I mellanöstern har Maha undertecknat slutgiltigt försäljningsavtal med Mafraq Energy avseende vår verksamhet i Oman om 2 miljoner USD samt tilläggsköpeskilling om upp till 12 miljoner USD hänförligt till framtida produktion. Transaktionen förväntas slutföras under andra kvartalet, villkorad av att vissa relevanta avslutsförutsättningar uppfylls, inklusive godkännande från omanska myndigheter. Till dess är Mafraq redan ansvarig för att täcka alla kostnader för projektet.

Produktionen från våra tillgångar minskade 8% jämfört med Q4 2023 till följd av planerade verksamhetsstängningar på Papa Terra, delvis i januari och huvudsakligen i februari, när en ny brunn kopplades upp mot produktionssystemet. Vår produktion i Illionoisbassängen ökade dock 43% jämfört med Q1 2023 och med över 100% jämfört med Q4 2023, dock från låga nivåer. Produktionsökningen var ett resultat av att nya brunnar sattes i produktion.

Våra tillgångar i USA är den enda produktion som vi konsoliderar, och våra intäkter för Q1 2024 ökade med 46% och uppgick till 2 167 TUSD. Vårt EBITDA ökade till 441 TUSD, upp från -708 TUSD i Q1 föregående år. Vårt resultat från andelar i intressebolag, Mahas icke kassapåverkande resultatandel från tillgångarna Papa Terra och Peroá, uppgick till 888 TUSD för kvartalet. Dock var de huvudsakliga finansiella händelserna under kvartalet inte hänförliga till vår produktion. Vi erhöll en tilläggsköpeskilling om cirka 1,5 miljoner USD från föregående års försäljning av tillgångarna onshore Brasilien. Ännu mer väsentlig påverkan hade de finansiella intäkterna om 9,3 miljoner USD för första kvartalet, huvudsakligen till följd av en orealiserad vinst på vår investering i aktier i 3R Petroleum. Det starka finansiella resultatet resulterade i ett nettoresultat om 6.0 miljoner USD, upp från en förlust om 2,8 miljoner USD under Q1 2023.

Senaste kvartalet skrev jag i detta brev att vi strävade efter att synliggöra tillgångarnas verkliga marknadsvärden. Överföringen av våra indirekta intresseandelar i 3R Offshore skulle, baserat på rådande aktiekurs i 3R Petroleum, innebära att vi ungefär har dubblerat värdet av investeringen vi gjorde i 3R Offshore förra året. Det reducerar också risken i vår tillgångsportfölj. Och det erbjuder en väsentlig uppsida i takt med att de betydande synergierna mellan de kombinerade bolagen förverkligas. Vi kommer fortsätta att hålla er uppdaterade om hur denna transaktion utvecklas.

Så fortsätt följa oss – vår tillväxtresa fortsätter!

Kjetil Braaten Solbraekke
Verkställande direktör

Q1 webbsändning onsdagen den 29 maj 2024 klockan 10.00
Maha bjuder in alla intressenter till en webbsänd presentation onsdagen den 29 maj 2024 klockan 10.00. Kjetil Solbraekke, VD, och Roberto Marchiori, CFO, kommer att presentera delårsrapporten och aktuella händelser.

Presentationen genomförs på engelska och sänds direkt. Presentationen spelas in och kommer att finnas tillgänglig på bolagets webbsida och YouTube kanal. Frågor till presentationen kan skickas i förväg till info@maha-energy.com eller ställas direkt under presentationen i kommentarsfältet på YouTube.

Länk till presentationen: https://www.youtube.com/watch?v=FiNPju8x3Hc