Godkännande av överföringen av Mahas innehav om 15% i 3R Offshore och samgåendet genom aktieutbyte mellan 3R Petroleum och Enauta

Aktieägarna i 3R Petroleum Óleo e Gás S.A. (“3R Petroleum”) har på en extra bolagsstämma godkänt transaktionerna som involverar (i) överföringen av Mahas innehav om 15% i 3R Petroleum Offshore S.A. till 3R Petroleum samt (ii) samgåendet mellan Enauta Participações S.A. (“Enauta”) och 3R Petroleum genom aktieutbyte (”samgåendet genom aktieutbytet i Enauta”). Samgåendet genom aktieutbytet i Enauta godkändes också av aktieägarna i Enauta.

Transaktionernas giltighet är beroende av att vissa villkor uppfylls (eller undantag, beroende på omständigheterna), vilka framgår av de relevanta slutgiltiga dokumenten. Omedelbart efter att dessa villkor har uppfyllts kommer styrelsen för varje bolag att sammankalla ett möte för att fastställa datum för slutförandet, då Maha också kommer att erhålla de nya aktier som ska utfärdas av 3R Petroleum som en följd av överföringen av Mahas innehav i 3R Offshore.