Kallelse till årsstämma i Maha Energy AB (publ)

Aktieägarna i Maha Energy AB (publ), org.nr 559018-9543, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 31 maj 2022 klockan 15.00 på Grev Turegatan 30 i Stockholm. Inregistrering till stämman börjar klockan 14.30.

Anmälan

Aktieägare som önskar delta i stämman måste:

 1. vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen som är fredagen den 20 maj 2022; och
 2. senast tisdagen den 24 maj 2022 ha anmält sitt deltagande och eventuellt biträde till bolaget. Anmälan kan ske skriftligen till Setterwalls Advokatbyrå AB,
  att: Magnus Melin, Box 1050, 101 39 Stockholm eller via e-post till magnus.melin@setterwalls.se.

Vid anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och biträden. Antalet biträden får högst vara två. För att underlätta inpasseringen vid stämman bör anmälan, i förekommande fall, åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Personuppgifter som hämtas från den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, anmälan och deltagande vid stämman samt uppgifter om ställföreträdare, ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för stämman samt, i förekommande fall, stämmoprotokoll.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i och rösta för sina aktier vid stämman, begära att tillfälligt införas i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken (s.k. rösträttsregistrering). Aktieägaren måste underrätta förvaltaren härom i god tid före fredagen den 20 maj 2022, då sådan införing ska vara verkställd. Rösträttsregistrering som av aktieägare begärts i sådan tid att registreringen gjorts av förvaltaren senast tisdagen den 24 maj 2022 kommer dock att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Ombud

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis bifogas eller om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling. Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta i stämman genom ombud finns på bolagets hemsida www.mahaenergy.ca. Fullmakten i original ska även uppvisas på stämman.


Förslag till dagordning

 1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman;
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd;
 3. Godkännande av dagordningen;
 4. Val av en (1) eller två (2) justeringspersoner;
 5. Prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad;
 6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen;
 7. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;
 8. Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen;
 9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören;
 10. Fastställande av antalet styrelseledamöter och antalet revisorer och eventuella revisorssuppleanter;
 11. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorer;
 12. Val av styrelseledamöter, revisorer och eventuella revisorssuppleanter;
 13. Beslut om principer för tillsättande av och instruktioner avseende valberedning;
 14. Godkännande av ersättningsrapport;
 15. Beslut om ändring av bolagsordningen (avveckling av aktieslag B);
 16. Beslut om incitamentsprogram samt emission av teckningsoptioner till ledande befattningshavare (LTIP 7);
 17. Beslut om bemyndigande för styrelsen att öka aktiekapitalet;
 18. Avslutande av stämman.

Punkt 1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman

Valberedningen, som bestått av Christer Lindholm, representerande Kvalitena AB, Edwyn Neves, vald av Banco BTG Pactual, Henrik Morén, representerande Jonas Lindvall och Harald Pousette, styrelsens ordförande, föreslår att advokat Marcus Nivinger utses till ordförande vid stämman.

Punkt 8. Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att bolagets till förfogande stående medel överförs i ny räkning och att det inte sker någon utdelning för det senaste räkenskapsåret.

Punkt 10. Fastställande av antalet styrelseledamöter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter

Valberedningen föreslår att sex styrelseledamöter utses.

Valberedningen föreslår vidare att ett registrerat revisionsbolag utses till revisor.

Punkt 11. Fastställande av arvode åt styrelse och revisorer

Valberedningen föreslår att arvoden till styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska kvarstå oförändrat och uppgå till totalt 1 615 000 SEK (ersättning för utskottsarbete inte inkluderat) varav 415 000 SEK ska utgå till styrelsens ordförande och 300 000 SEK till var och en av övriga ordinarie styrelseledamöter. Verkställande direktören ska inte erhålla ett arvode som ordinarie styrelseledamot. 

Styrelseledamöter ska även ha rätt att fakturera bolaget i den mån de utför tjänster utanför styrelseuppdraget.

Som ersättning för utskottsarbete föreslås vidare att ordföranden för revisionsutskottet ska erhålla 60 000 SEK, ordföranden för ersättningsutskottet 60 000 SEK, ordföranden för oljereservsutskottet samt hälsa-, säkerhets- och miljöutskottet 60 000 SEK, ledamöter av revisionsutskottet (förutom ordföranden) 40 000 SEK vardera, ledamöter av ersättningsutskottet (förutom ordföranden) 40 000 SEK vardera, samt ledamöter av oljereservsutskottet samt hälsa-, säkerhets- och miljöutskottet (förutom ordföranden) 40 000 SEK vardera (oförändrat). Verkställande direktören ska inte erhålla ersättning som ledamot av ett utskott.

Det föreslås att arvode till bolagets revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 12. Val av styrelseledamöter och revisorer

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Jonas Lindvall, Harald Pousette och Nicholas Walker som ordinarie styrelseledamöter. Valberedningen föreslår vidare nyval av Christer Lindholm, Viktor Modigh och Richard Norris som nya ordinarie styrelseledamöter. Till styrelsens ordförande föreslår valberedningen omval av Harald Pousette.

Christer Lindholm (född 1977) har en masterexamen i elektroteknik från Kungliga Tekniska Högskolan och en kandidatexamen i företagsekonomi från Stockholms universitet. Christer är för närvarande CFO på Kvalitena AB (publ) och har tidigare arbetat inom bank- och finanssektorn samt som managementkonsult. Christer är partner och styrelseledamot i Addeno AB och styrelseledamot i Jitech AB och Apikal Fastighetspartner AB. Christer innehar 2 500 aktier i Maha.

Viktor Modigh (född 1980) har en juristexamen från Göteborgs universitet, med en specialisering inom oljejuridik och oljekontrakt från Oslo universitet. Han har över 20 års erfarenhet av branschöverskridande investeringar, och har innehaft ledningspositioner inom Tethys Oil i Oman och i Förenade Arabemiraten. Viktor har arbetat som jurist för olje- och gasbolag inom regulatoriska och kontraktuella frågor, transaktioner och allmän bolagsrätt, och är medlem i Association of International Petroleum Negotiators. Han är för närvarande verkställande direktör på Tiveden AS och ordförande i styrelsen för Jumpgate AB, Minotaurus Energi AS och Urtiven AS. Viktor är bosatt i Norge och innehar 0 aktier i Maha.

Richard Norris (född 1966) har en doktorsexamen i petroleumteknologi och en masterexamen i petroleumgeologi från Imperial College i London såväl som en kandidatexamen i geologi. Richard har över 30 års energirelaterad erfarenhet inom såväl industri som finans på både små och stora oljebolag samt roller inom skuld- och aktiefinansiering. Han är för närvarande verkställande direktör på Pandreco Energy Advisors Inc, vars klienter inkluderar stora och små energibolag, banker och offentliga institutioner. Richard är medlem av Canadian Global Affairs Institute och har arbetat som ingenjör och i lednings- och styrelseroller i Afrika, Europa, före detta sovjetunionen och Sydamerika med BP, Elf Aquitaine/Total, Geopetrol, Candax Energy och Eland Oil and Gas. Inom finansbranschen hade Richard en betydande roll i att skapa den europeiska gruppen för strukturerad finansiering för olja och gas hos BNP Paribas. Som partner på Helios Investment Partners var Richard medansvarig för Helios private equity-investeringar inom energi i Afrika. Richard är bosatt i Kanada och innehar 0 aktier i Maha.

Information om styrelseledamöterna som föreslås för omval återfinns i årsredovisningen samt på bolagets hemsida www.mahaenergy.ca.

Valberedningen föreslår vidare omval av revisionsbolaget Deloitte AB som revisor. Deloitte AB har meddelat att Fredrik Jonsson fortsatt kommer att vara huvudansvarig revisor.

Punkt 13. Beslut om principer för tillsättande av och instruktioner avseende valberedning

Valberedningen föreslår inga ändringar i gällande principer fastlagda vid årsstämman 2021 (tillgängliga till dess att bolagsstämman beslutar annat). Principerna hålls tillgängliga på bolagets hemsida www.mahaenergy.ca.

Punkt 14. Godkännande av ersättningsrapport

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om godkännande av styrelsens rapport över ersättningar enligt 8 kap 53 a § aktiebolagslagen.

Punkt 15. Beslut om ändring av bolagsordningen (avveckling av aktieslag B)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om ändring av bolagsordningen med innebörden att bolaget efter registrering av den nya bolagsordningen endast kommer att ha ett aktieslag. Bolagsordningen i dess föreslagna nya lydelse framgår av styrelsens fullständiga förslag.

Styrelsens ordförande, verkställande direktören eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga vid registrering av beslutet vid Bolagsverket.

Majoritetskrav

För ett giltigt beslut om förslaget om ändring av bolagsordningen, som beskrivits ovan, fordras att förslaget biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar (2/3) av såväl de angivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Punkt 16. Beslut om incitamentsprogram samt emission av teckningsoptioner till ledande befattningshavare (LTIP 7)

Styrelsen i Maha Energy AB (publ) (”Bolaget”) (exklusive Jonas Lindvall) föreslår att bolagsstämman beslutar om att införa ett incitamentsprogram för ledande befattningshavare genom emission av teckningsoptioner berättigandes till teckning av nya aktier av serie A i Bolaget (”Aktier”) enligt nedan.


Bakgrund och motiv

Förevarande förslag till beslut om incitamentsprogram genom emission av teckningsoptioner har lagts fram av styrelsen i Bolaget (exklusive Jonas Lindvall) i syfte att främja bibehållandet av ledande befattningshavare inom koncernen och för att motivera de ledande befattningshavarna till att skapa värde för aktieägarna. Styrelsen bedömer att dessa syften ligger i linje med samtliga aktieägares intressen. 

Programmet omfattar ledande befattningshavare i Bolaget och Bolagets dotterbolag (tillsammans ”Koncernen”). Styrelseledamöter som inte är anställda i Koncernen tillåts inte att delta. De som har rätt att delta i incitamentsprogrammet benämns i det följande ”Deltagarna”. 

Villkor för emission av teckningsoptioner

 1. Bolaget ska emittera högst 1 197 157 teckningsoptioner. Varje teckningsoption berättigar till teckning av en (1) ny Aktie, envar med ett kvotvärde om 0,011 SEK.
 2. Teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast äga tecknas av Maha Energy Inc. (”Dotterbolaget”), ett dotterbolag till Bolaget, varefter Dotterbolaget ska överlåta teckningsoptionerna till Deltagarna i enlighet med det av bolagsstämman antagna beslutet samt instruktioner från Bolagets styrelse.  
 3. Teckning av teckningsoptioner ska ske av Dotterbolaget på särskild teckningslista i anslutning till bolagsstämmans emissionsbeslut, dock senast den 1 juni 2022. Styrelsen ska ha rätt att förlänga teckningstiden.
 4. Teckningsoptionerna ska emitteras vederlagsfritt till Dotterbolaget.
 5. Om alla emitterade teckningsoptioner tecknas av Dotterbolaget, samt överlåts till och utnyttjas av Deltagarna för teckning av nya Aktier, kommer Bolagets aktiekapital att öka med 13 168,727 SEK (med reservation för eventuella omräkningar i enlighet med teckningsoptionsvillkor som ska gälla för teckningsoptionerna).
 6. Teckning av nya Aktier med stöd av teckningsoptionerna ska kunna ske under perioden från och med 1 juni 2025 till och med den 1 juni 2030. Teckningsoptioner som inte har utnyttjats för teckning av nya Aktier senast den 1 juni 2030 upphör att gälla.
 7. Varje teckningsoption berättigar innehavaren till teckning av en ny Aktie i Bolaget till en teckningskurs per Aktie (”Lösenpriset”) motsvarande 100 procent av den volymvägda genomsnittliga slutliga betalkursen för Bolagets aktie på Nasdaq Stockholm under perioden från och med den 24 maj 2022 till och med den 31 maj 2022. Eventuell överkurs ska tillföras den fria överkursfonden. Det således framräknade Lösenpriset ska avrundas till närmaste hela tiotal öre, varmed 50 öre ska avrundas uppåt. Lösenpriset får aldrig understiga aktiernas kvotvärde.
 8. Teckningsoptionerna omfattas av sedvanliga omräkningsvillkor.

Tilldelningsprinciper att tillämpas i förhållande till Deltagare

Teckningsoptioner tecknade av Dotterbolaget ska överlåtas till Deltagarna i enlighet med instruktioner från Bolagets styrelse samt nedan principer. Beslut om att överlåta teckningsoptioner till Deltagarna ska fattas enhälligt av styrelsen. Jonas Lindvall kommer inte att delta i sådant beslut såvitt avser överlåtelse av teckningsoptioner till sig själv.

Överlåtelsen av teckningsoptioner från Dotterbolaget till Deltagarna ska ske vederlagsfritt.

Teckningsoptioner som tilldelas Koncernens ledande befattningshavare i incitamentsprogrammet avser att sammanföra sådan individs och aktieägarnas intressen genom att skapa en direkt korrelation mellan den ledande befattningshavarens ersättning och aktieägarnas avkastning. Deltagande i incitamentsprogrammet belönar ledande befattningshavare utefter på Bolagets resultat, mätt genom aktiepriset på aktierna i Bolaget. Därutöver möjliggör incitamentsprogrammet för ledande befattningshavare att erhålla och bibehålla ett betydande ägande i Bolaget. Ingen Deltagare ska tilldelas mer än 419 005 teckningsoptioner.

Tilldelade teckningsoptioner får utnyttjas för teckning av nya Aktier i Bolaget under perioden från och med den 1 juni 2025 till och med den 1 juni 2030. Teckning av nya Aktier får däremot inte äga rum under så kallade ”stängda perioder” enligt EU:s marknadsmissbruksförordning, eller annars i strid med tillämpliga regler avseende insiderhandel (inkluderande Bolagets interna riktlinjer i det avseendet).

Teckningsoptionsavtal

Samtliga teckningsoptioner kommer regleras av teckningsoptionsavtal vilka kommer ingås mellan respektive Deltagare och Dotterbolaget i samband med överlåtelsen av teckningsoptionerna från Dotterbolaget. Teckningsoptionsavtalet kommer innehålla bestämmelse om intjänande, särskilda överlåtelsebegränsningar och andra för sådana avtal sedvanliga villkor. Intjänandeperioden innan teckningsoptionerna kan utnyttjas för teckning av aktier ska vara minst tre år.

Skäl till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt

Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att Bolaget vill erbjuda teckningsoptioner till ledande befattningshavare i Koncernen i syfte att främja bibehållandet av ledande befattningshavare samt för att motivera dem till att bidra till skapandet av värde för aktieägarna.

Utspädning, kostnader, m.m.

Vid full teckning, överlåtelse samt utnyttjande av samtliga 1 197 157 emitterade teckningsoptioner, kommer totalt 1 197 157 nya Aktier emitteras i Bolaget (med reservation för eventuella omräkningar i enlighet med teckningsoptionsvillkor som ska gälla för teckningsoptionerna). Detta skulle medföra en utspädning motsvarande cirka 1 procent av Bolagets totala aktiekapital och antal röster (baserat på aktiekapitalet och antalet aktier i Bolaget registrerat per dagen för detta förslag samt beräknat som det maximala aktiekapitalet och antal aktier som kan emitteras, dividerat med det totala aktiekapitalet och antalet aktier i Bolaget efter det att de föreslagna teckningsoptionerna som ska emitteras har utnyttjats).

Incitamentsprogrammet förväntas få marginell effekt på Bolagets resultat per aktie. En preliminär värdering av teckningsoptionernas marknadsvärde är 11,35 SEK per teckningsoption för teckningsperioden (per den 28 april 2022), med antagandet om teckning vid slutet av utnyttjandeperioden och ett underliggande marknadsvärde och lösenpris om 18,39 SEK per aktie (per den 28 april 2022). Black & Scholes värderingsformel har använts vid värderingen av teckningsoptionerna, med antagande om en riskfri ränta om 1,55 procent och en volatilitet om 58,54 procent.

Kostnader förenade med emission av teckningsoptioner under incitamentsprogrammet kommer att redovisas i enlighet med IFRS 2 och redovisas som en kostnad i resultaträkningen under intjänandeperioden. Den preliminära uppskattningen av totala kostnader under programmets löptid är 13 588 809 SEK. Löpande administrationskostnader och andra kostnader är minimala.

Utestående incitamentsprogram

Vidare så finns det 2 532 429 teckningsoptioner utestående genom fyra (4) långsiktiga incitamentsprogram för anställda och ledande befattningshavare i Koncernen, av vilket det första programmet omfattar 500 000 teckningsoptioner (”Program Tre”), det andra 460 000 teckningsoptioner (”Program Fyra”), det tredje 1 048 286 teckningsoptioner (”Program Fem”) och det fjärde 524 143 teckningsoptioner (”Program Sex”). Vardera teckningsoption under respektive program ger rätt att teckna en ny Aktie i Bolaget. Lösenpriset för teckningsoptionerna motsvarar 100 procent av den volymvägda genomsnittliga slutliga betalkursen för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under perioden från och med (i) den 17 maj 2019 till och med den 23 maj 2019 för Program Tre, (ii) den 20 maj 2020 till och med den 27 maj 2020 för Program Fyra, (iii) den 21 maj 2021 till och med den 27 maj 2021 för Program Fem och (iv) den 21 maj 2021 till och med den 27 maj 2021 för Program Sex. Teckningsoptionerna ska kunna utnyttjas från och med den (i) 1 juni 2022 till och med den 28 februari 2023 för Program Tre, (ii) 1 juni 2023 till och med den 29 februari 2024 för Program Fyra, (iii) 1 juni 2024 till och med den 28 februari 2025 för Program Fem och (iv) 1 juni 2023 till och med den 29 februari 2024 för Program Sex.

Godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner från Dotterbolaget till Deltagare

Ett beslut att emittera teckningsoptioner i enlighet med förevarande förslag innefattar även ett godkännande av överlåtelser av teckningsoptioner från Dotterbolaget till Deltagarna. 

Förslagets beredning

Förevarande förslag har beretts av styrelsen (exklusive Jonas Lindvall) i samråd med externa rådgivare. Det slutliga förslaget har lagts fram av styrelsen (exklusive Jonas Lindvall).


Majoritetskrav

Förevarande förslag om inrättandet av ett incitamentsprogram genom emission av teckningsoptioner, liksom godkännandet av överlåtelse av teckningsoptioner från Dotterbolaget till Deltagarna, omfattas av bestämmelserna i 16 kap. aktiebolagslagen (2005:551), varför giltigt beslut fordrar att förslaget biträds av aktieägare representerande minst nio tiondelar (9/10) av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Övrigt

Styrelsens ordförande, verkställande direktören eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga vid registrering av beslutet vid Bolagsverket.

Punkt 17. Beslut om bemyndigande för styrelsen att öka aktiekapitalet

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om ett bemyndigande för styrelsen att – under tiden fram till nästkommande årsstämma samt vid ett eller flera tillfällen – fatta beslut om emission av nya aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Betalning ska kunna ske kontant eller genom apport, kvittning eller eljest med villkor. Bolagets aktiekapital ska kunna ökas med ett belopp motsvarande 20 procent av aktiekapitalet och antalet aktier i bolaget från och med det datum styrelsen utnyttjar bemyndigandet. Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska godtas i situationer då en riktad emission anses mer lämpad för bolaget med hänsyn till tidpunkt, kommersiella eller dylika anledningar samt för att möjliggöra förvärv. Styrelsens ordförande, VD eller annan person som utses av styrelsen ska ha rätt att vidta sådana smärre justeringar som är erforderliga för att registrera detta beslut.

Majoritetskrav

För ett giltigt beslut om förslaget om bemyndigande för styrelsen, som beskrivits ovan, fordras att förslaget biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar (2/3) av såväl de angivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Antalet aktier och röster i bolaget

Vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse finns totalt 119 715 696 aktier i bolaget (119 715 696 A-aktier och 0 B-aktier). Det totala antalet röster för samtliga utestående aktier i bolaget är 119 715 696 röster. Bolaget innehar inga egna aktier.       

Aktieägares rätt att begära upplysningar

Enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen ska styrelsen och den verkställande direktören, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation. Upplysningsplikten omfattar även bolagets förhållande till annat koncernföretag, koncernredovisningen samt sådana förhållanden beträffande dotterföretag som avses i föregående mening.

Handlingar

Redovisningshandlingar, revisionsberättelse, fullständiga förslag till beslut och övriga handlingar att behandlas på stämman kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor senast tre veckor före stämman och tillsändes utan kostnad den aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer senast från denna tidpunkt även att finnas tillgängliga på bolagets hemsida www.mahaenergy.ca. Samtliga ovanstående handlingar kommer även att framläggas på stämman.

_____
Stockholm, april 2022
Styrelsen

Övrigt  
Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 april 2022, kl. 18:30 CET.

För mer information, kontakta:        
Jonas Lindvall (CEO)
Tel: +46 8 611 05 11        
jonas@mahaenergy.ca

Victoria Berg (Investor Relations)
Tel: +46 8 611 05 11      
victoria@mahaenergy.ca

Kort om Maha
Maha Energy AB (publ) är ett listat, internationellt uppströmsolje- och gasbolag vars affärsverksamhet inkluderar prospektering, utveckling och produktion av råolja och naturgas. Strategin är att inrikta sig på att utveckla underpresterande kolvätetillgångar på en global basis. Maha är verksam på fyra oljefält, Tartaruga- och Tiefältet i Brasilien samt LAK Ranch och Illinois Basin i USA. Bolagets aktier är listade på Nasdaq Stockholm (MAHA-A). Bolagets huvudkontor ligger i Stockholm, Sverige. Bolaget har även ett tekniskt kontor i Calgary, Kanada, samt operativa kontor i Grayville, Illionis, USA och i Rio de Janeiro, Brasilien. För mer information, vänligen besök vår hemsida www.mahaenergy.ca