Kallelse till årsstämma i Maha Energy AB (publ)

Aktieägarna i Maha Energy AB (publ), org.nr 559018-9543, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 29 maj 2024 klockan 14.00 i Setterwalls Advokatbyrås lokaler på Sturegatan 10 i Stockholm. Inregistrering till stämman börjar klockan 13.30.

Anmälan
Aktieägare som önskar delta i stämman måste:
(i) vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen som är tisdagen den 21 maj 2024; och
(ii) senast torsdagen den 23 maj 2024 ha anmält sitt deltagande och eventuellt biträde till bolaget. Anmälan kan ske skriftligen till Setterwalls Advokatbyrå AB, att: Magnus Melin, Box 1050, 101 39 Stockholm eller via e-post till magnus.melin@setterwalls.se.

Vid anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och biträden. Antalet biträden får högst vara två. För att underlätta inpasseringen vid stämman bör anmälan, i förekommande fall, åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Personuppgifter som hämtas från den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, anmälan och deltagande vid stämman samt uppgifter om ställföreträdare, ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för stämman samt, i förekommande fall, stämmoprotokoll.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i och rösta för sina aktier vid stämman, begära att tillfälligt införas i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken (s.k. rösträttsregistrering). Aktieägaren måste underrätta förvaltaren härom i god tid före tisdagen den 21 maj 2024, då sådan införing ska vara verkställd. Rösträttsregistrering som av aktieägare begärts i sådan tid att registreringen gjorts av förvaltaren senast torsdagen den 23 maj 2024 kommer dock att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Ombud
Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis bifogas eller om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling. Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta i stämman genom ombud finns på bolagets hemsida https://maha-energy.com/. Fullmakten i original ska även uppvisas på stämman.

Förslag till dagordning

 1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman;
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd;
 3. Godkännande av dagordningen;
 4. Val av en (1) eller två (2) justeringspersoner;
 5. Prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad;
 6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen;
 7. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;
 8. Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen;
 9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören;
 10. Fastställande av antalet styrelseledamöter och antalet revisorer och eventuella revisorssuppleanter;
 11. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorer;
 12. Val av styrelseledamöter, revisorer och eventuella revisorssuppleanter;
 13. Godkännande av ersättningsrapport;
 14. Beslut om ändring av bolagsordningen;
 15. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp och överlåtelse av egna aktier;
 16. Beslut om bemyndigande för styrelsen att öka aktiekapitalet;
 17. Avslutande av stämman.

Punkt 1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman
Valberedningen, som bestått av Rodrigo Pires, representerande Turmalina Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia, Luis Araujo, representerande DBO Invest S.A., Edwyn Neves, representerande Banco BTG Pactual och Paulo Thiago Mendonça, styrelsens ordförande, föreslår att advokat Marcus Nivinger utses till ordförande vid stämman.

Punkt 8. Resultatdisposition
Mot bakgrund av bolagets nettoförlust föreslår styrelsen att bolagets till förfogande stående medel överförs i ny räkning och att det inte sker någon utdelning för det senaste räkenskapsåret.

Punkt 10. Fastställande av antalet styrelseledamöter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter
Valberedningen föreslår att sju styrelseledamöter utses.

Valberedningen föreslår vidare att ett registrerat revisionsbolag utses till revisor.

Punkt 11. Fastställande av arvode åt styrelse och revisorer
Valberedningen föreslår att arvoden till styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska kvarstå oförändrat och uppgå till 415 000 SEK till styrelsens ordförande och 300 000 SEK till var och en av övriga ordinarie styrelseledamöter (ersättning för utskottsarbete inte inkluderat).

Styrelseledamöter ska även ha rätt att fakturera bolaget i den mån de utför tjänster utanför styrelseuppdraget.

Som ersättning för utskottsarbete föreslås vidare att ordföranden för revisionsutskottet ska erhålla 60 000 SEK, ordföranden för ersättningsutskottet 60 000 SEK, ordföranden för oljereservsutskottet samt hälsa-, säkerhets- och miljöutskottet 60 000 SEK, ledamöter av revisionsutskottet (förutom ordföranden) 40 000 SEK vardera, ledamöter av ersättningsutskottet (förutom ordföranden) 40 000 SEK vardera, samt ledamöter av oljereservsutskottet samt hälsa-, säkerhets- och miljöutskottet (förutom ordföranden) 40 000 SEK vardera (oförändrat).

Det föreslås att arvode till bolagets revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 12. Val av styrelseledamöter och revisorer
Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Fabio Vassel, Paulo Thiago Mendonça, Enrique Peña, Viktor Modigh, Richard Norris, Halvard Idland och Svein Harald Øygard som ordinarie styrelseledamöter. Till styrelsens ordförande föreslår valberedningen omval av Paulo Thiago Mendonça.

Information om styrelseledamöterna som föreslås för omval återfinns i årsredovisningen samt på bolagets hemsida https://maha-energy.com/.

Valberedningen föreslår vidare omval av revisionsbolaget Deloitte AB som revisor. Deloitte AB har meddelat att Andreas Frountzos fortsatt kommer att vara huvudansvarig revisor.

Punkt 13. Godkännande av ersättningsrapport
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om godkännande av styrelsens rapport över ersättningar enligt 8 kap 53 a § aktiebolagslagen.

Punkt 14. Beslut om ändring av bolagsordningen
Genom en ändring av aktiebolagslagen som började gälla den 1 januari 2024 kan ett bolags bolagsordning tillåta att bolagsstämmor genomförs digitalt. I detta syfte föreslår styrelsen att årsstämman beslutar om ändring av 8 § i bolagsordningen. 8 § föreslås ändras från ”Bolagsstämman ska hållas i Göteborg, Malmö eller Stockholm” till ”Bolagsstämman ska hållas i Göteborg, Malmö, Stockholm eller digitalt, enligt styrelsens beslut” och rubriken föreslås ändras från ”Ort för bolagsstämma” till ”Format för bolagsstämma”.

Punkt 15. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp och överlåtelse av aktier
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om återköp av så många aktier i bolaget att bolagets innehav vid var tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i bolaget (”Återköpsprogram”). Förvärv ska ske (i) på Nasdaq Stockholm och får endast ske till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs, eller (ii) genom ett förvärvserbjudande riktat till samtliga aktieägare, varvid förvärvet ska ske till ett pris som vid beslutstillfället motsvarar lägst gällande börskurs och högst 150 procent av gällande börskurs. Betalning för återköpta aktier ska erläggas kontant. Styrelsen ska kunna besluta att implementera Återköpsprogram i enlighet med artikel 5 i EU:s marknadsmissbruksförordning.

Styrelsen föreslår vidare att bolagsstämman beslutar bemyndiga styrelsen att fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om att överlåta Bolagets egna aktier, återköpta inom ramen för ett Återköpsprogram. Överlåtelse av aktier får ske med högst det totala antalet egna aktier som bolaget vid var tid innehar. Överlåtelser får ske på eller utanför Nasdaq Stockholm, innefattande en rätt att besluta om avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Överlåtelse av aktier på Nasdaq Stockholm ska ske till ett pris inom det vid tidpunkten för överlåtelsen registrerade kursintervallet. Överlåtelse av aktier utanför Nasdaq Stockholm ska ske till ett pris i kontanter eller värde på erhållen egendom som i allt väsentligt motsvarar börskursen vid tidpunkten för överlåtelsen på de aktier i bolaget som överlåts.

Syftet med ovanstående bemyndiganden är att ge styrelsen ökat handlingsutrymme i arbetet med bolagets kapitalstruktur och därigenom bidra till ökat aktieägarvärde samt för att bolaget på ett tidseffektivt sätt skall kunna erlägga betalning med egna aktier i samband med eventuella förvärv av företag som bolaget kan komma att genomföra. Syftet med bemyndigandet är även att kunna använda försäljningslikviden efter genomförd överlåtelse av egna aktier i samband med exempelvis investeringar i egna pågående eller framtida projekt samt eventuella förvärv av företag som bolaget kan komma att genomföra.

Styrelsens ordförande, VD eller annan person som utses av styrelsen ska ha rätt att vidta sådana smärre justeringar som är erforderliga för att registrera detta beslut.

Majoritetskrav
För giltigt beslut om förslaget till bemyndigande för styrelsen enligt ovan fordras att förslaget biträds av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Punkt 16. Beslut om bemyndigande för styrelsen att öka aktiekapitalet
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om ett bemyndigande för styrelsen att – under tiden fram till nästkommande årsstämma samt vid ett eller flera tillfällen – fatta beslut om emission av nya aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Betalning ska kunna ske kontant eller genom apport, kvittning eller eljest med villkor. Bolagets aktiekapital ska med stöd av bemyndigandet kunna ökas med ett belopp motsvarande 20 procent av aktiekapitalet och antalet aktier i bolaget från och med det datum styrelsen utnyttjar bemyndigandet. Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska godtas i situationer då en riktad emission anses mer lämpad för bolaget med hänsyn till tidpunkt, kommersiella eller dylika anledningar samt för att möjliggöra förvärv. Styrelsens ordförande, VD eller annan person som utses av styrelsen ska ha rätt att vidta sådana smärre justeringar som är erforderliga för att registrera detta beslut.

Majoritetskrav
För ett giltigt beslut om förslaget till bemyndigande för styrelsen, som beskrivits ovan, fordras att förslaget biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar (2/3) av såväl de angivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Antalet aktier och röster i bolaget
Vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse finns totalt 178 444 753 aktier i bolaget och det totala antalet röster för samtliga utestående aktier i bolaget är 178 444 753 röster. Bolaget innehar inga egna aktier.

Aktieägares rätt att begära upplysningar
Enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen ska styrelsen och den verkställande direktören, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation. Upplysningsplikten omfattar även bolagets förhållande till annat koncernföretag, koncernredovisningen samt sådana förhållanden beträffande dotterföretag som avses i föregående mening.

Handlingar
Redovisningshandlingar, revisionsberättelse, fullständiga förslag till beslut och övriga handlingar att behandlas på stämman kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor senast tre veckor före stämman och tillsändes utan kostnad den aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer senast från denna tidpunkt även att finnas tillgängliga på bolagets hemsida www.maha-energy.com. Samtliga ovanstående handlingar kommer även att framläggas på stämman.
_____
Stockholm, april 2024
Styrelsen