Maha Energy AB: Inbjuder till informations träff samt operativ företags uppdatering

Maha Energy AB (publ)
Biblioteksgatan 1
111 46 Stockholm
www.mahaenergy.ca

Pressmeddelande

Stockholm

16 september 2016

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i Australien, Hong Kong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller USA eller i någon annan jurisdiktion där distributionen av detta pressmeddelande skulle vara olaglig. Se även avsnittet VIKTIGT MEDDELANDE nedan.

Maha Energy AB inbjuder till informations träff samt operativ företags uppdatering

Maha Energy AB (publ) ("Bolaget" eller "Maha") kommer att hålla en informationsträff den 13 oktober i Stockholm där man kommer att ge en operativ uppdatering om Bolagets aktiviteter. Informationsträffen kommer även att sändas "live" via webben.

Årlig Informations träff för aktieägare

Bolaget vill bjuda in aktieägare samt intresserade individer till en presentation av Bolagets aktiviteter som följs av en informell reception av Bolagets styrelse och ledning.  Träffen kommer att hållas i "T-Huset", på Engelbrektsplan 1, 114 34 Stockholm.   Jonas Lindvall, Bolagets VD kommer att hålla en webb-sänd presentation om Bolagets aktuella aktiviteter som kommer att följas av ett par ord från Maha's Ordförande, Herr Wayne Thomson.  Styrelsemedlemmar och delar av Bolagets ledning kommer att vara på plats för att svara på eventuella frågor efter presentationen.  Deltagare ombeds att registrera sin närvaro via Bolagets hemsida, www.mahaenergy.ca.

Operativ Uppdatering

Kanada (Marwayne och Manitou tillgångarna)

En ny Operatör tillsattes de Kanadensiska tillgångarna i juli i år efter en längre konkurs process.  Den nya Operatören, Petrocapita Energy, är i full färd med att avsluta sitt tekniska arbete över tillgångarna som förvärvats från konkurs förvaltaren av Palliser Oil and Gas (Palliser).  Ett initialt möte hölls med Petrocapita den 13 september för att diskutera eventuella utvecklings planer över de delade tillgångarna. Maha äger 50% intresse i Manitou och 30% intresse i Marwayne tillgångarna efter ett förvärv som gjordes i juli 2014 från Palliser Oil and Gas.  Palliser sattes i konkurs förvaltning i februari 2015.

Wyoming (LAK Ranch)

I slutet av 2015 avslutades en rad studier som förknippade resultat från fält-studier, kärn-prover samt data simulering som indikerar reservoaren i LAK Ranch svarar positivt på en varm-vatten injicerings process (sk "Hot Water Flood"). Injicering av hett vatten i reservoaren resulterar i ett positivt tryck underhåll samt att oljans viskositet sänks av värmen.  För att dra fördel av olje-prisets ut-bottning tidigare i år, så initierade Bolaget ett produktions uppehåll i början av april för att modifiera produktions anläggning till att kunna påbörja varm vatten injicerings processen.  Under uppehållet så åtog sig Bolaget ett kapital program som nu skapat kapacitet i anläggningen att behandla och återvinna producerat vatten som är av ytterst vikt för att kunna bibehålla trycket i reservoaren under den framtida utvecklingen av fältet.  Utfört arbete bestod av:

 • Inköp samt installation av två stycken 750 fat vinter isolerade gas uppvärmda vatten bevarings tankar som laddar, under högt tryck, varm vatten injicerings pumpen.
 • Installation och isolering av en 3 tums vatten ledning från tank batteriet till laddnings tankarna.
 • Uppgradering av vatten behandlings anläggningen för att kunna återanvända producerat vatten.
 • Fabrikation och installation av kemikalie-injicerings anläggning som behandlar injicerings vatten för borttagning av syre samt alkalisk tillsättning.
 • Projektet, som i stort sett står klart, kommer att behandla Bolagets hela vatten produktion för återanvändning som i sin tur reducerar de operativa kostnaderna för att värma och bibehålla trycket i reservoaren.  Vatten injiceringen kommer att påbörjas i liten skala i början av oktober, 2016.  I förväntan på varm vatten injiceringen så har Bolaget redan återupptagit produktionen genom att starta 4 produktions brunnar, och fler brunnar kommer att startas allt efter som vatten injiceringen ökar.  Samtidigt som reservoaren laddas med varmt vatten så fortsätter Bolaget med att färdigställa planerna för utvecklingen av Fas 3 som innebär ytterligare borrningar av produktions hål samt injicerings hål.

  Maha's tekniska team fortsätter att optimera LAK Ranch fullständiga utvecklings plan.  Resultaten av varm vatten injiceringen  kommer att inkluderas i den fullständiga utvecklings planen.

  Brasilien (Tartaruga fältet)

  Ansökan om ändring av moderbolag för Operatören av Tartaruga fältet lämnades in till Agencia Nacional de Petroleo (ANP) den 7 juli, 2016.  När ansökan godkänts av de Brasilianska myndigheterna så kommer affären angående 75% arbets-intresse samt Operatörskapet i Tartaruga fältet slutföras.  Ledningen övervakar processen angående godkännandet mycket nära genom Bolagets representant i Brasilien, som meddelar att processen framskrider enligt förväntan.

  Operativa möten hölls i Aracaju, Brasilien, mellan den 1a och 9e september för att påbörja detaljerade planer omkring ökning av produktionen så snart affären slutförts.  Planerna inkluderar en snabb workover där produktions-röret på en låg-producerande olje-brunn byts ut mot en pump.  Allt material för denna workover finns redan på Tartaruga fältet, så det förväntas inga förseningar på grund av material med lång ledtid.  Maha kommer också att börja planerings-arbete för ett horisontalt sidetrack där ett produktions hål återinträds och borras om till ett horisontalt produktions hål.  Alla hittills borrade hål på Tartaruga har borrats i låg vinkel och ett horisontalt hål förväntas att öka produktionen väsentligt.

  Maha's team har också haft positiva möten med Petrobras i Aracaju samt ANP i Rio de Janeiro där framtida arbetsprogram och samarbete diskuterades.

  För mer information, vänligen kontakta:      
  Jonas Lindvall (VD)              
  Tel: +1 403 454 7560        
  E-post: Jonas@mahaenergy.ca

  eller

  Ron Panchuk       
  Tel: +1 403 454 7560         
  E-post: Ron@mahaenergy.ca

  Övrigt

  Ovanstående information har offentliggjorts i enlighet med lag om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen publicerades klockan 06:00 den 16 september 2016.

  Kort om Maha     
  Maha Energy AB är ett svenskt publikt aktiebolag. Bolagets föregångare, Maha Energy Inc., bildades 2013 av Jonas Lindvall och Ron Panchuk i Calgary, Kanada. I maj 2016 bildades den nya koncernen med Maha Energy AB som moderbolag i anledning av att notera Bolaget på NASDAQ First North i Stockholm. FNCA Sweden AB har anlitats som Certified Adviser

  Maha agerar inom olje och gas sektorn och fokuserar på att utvärdera och utveckla kolvätefyndigheter.  Maha's strategi är att hitta och utveckla underpresterande kolvätetillgångar på en global basis. Bolaget är verksam i Kanada, USA samt i Brasilien (förutsatt godkännande från brasilianska myndigheter och tillträde).  Bolaget strävar efter en balanserad portfölj med olika tillgångar olika utvecklings faser.

  Mer information hittar Ni på Bolagets hemsida : www.mahaenergy.ca.

  VIKTIGT MEDDELANDE      
  Detta dokument har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet. Dokumentet är ett pressmeddelande och inte ett prospekt och investerare ska inte teckna eller köpa värdepapper som avses i detta dokument förutom på grundval av den information som finns i det prospekt inklusive tilläggsprospekt som har godkänts av Finansinspektionen och som kan laddas ner från Bolagets hemsida. Distributionen av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer som får tillgång till detta, eller del av detta, bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Informationen i detta pressmeddelande ska inte utgöra ett erbjudande om att sälja värdepapper eller en uppmaning om att köpa värdepapper, inte heller ska det ske någon försäljning av de värdepapper vilka refereras till häri, i någon jurisdiktion där ett sådant erbjudande, uppmaning om att köpa eller försäljning skulle kräva framtagande av ytterligare prospekt eller annan erbjudandehandling, eller inte skulle vara lagenlig utan registrering eller tillämpligt undantag från registrering enligt värdepapperslagarna i en sådan jurisdiktion.

  Detta pressmeddelande varken utgör, eller utgör en del av, ett erbjudande eller en uppmaning om ett erbjudande att köpa eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna omnämnda häri har inte och kommer inte registreras i enlighet med den amerikanska Securities Act of 1933 i dess senaste lydelse ("Securities Act"), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan registrering i enlighet med Securities Act eller ett därtill relaterat undantag. Värdepapper omnämnda häri erbjuds inte till allmänheten i USA. Kopior av detta pressmeddelande görs inte och får inte distribueras eller skickas, i sin helhet eller delvis, direkt eller indirekt, till Australien, Hong Kong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller USA eller till någon annan jurisdiktion där distributionen respektive utskicket av detta pressmeddelande skulle vara olagligt.

  Maha Energy Press Release 20160916 Swe


  This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
  The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
  Source: Maha Energy AB via Globenewswire