Maha Energy AB: Maha offentliggör justering av indikativ tidplan avseende erbjudande till allmänheten

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i Australien, Hong Kong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller USA eller i någon annan jurisdiktion där distributionen av detta pressmeddelande skulle vara olaglig eller föremål för legala restriktioner. Se även avsnittet VIKTIGT MEDDELANDE nedan.                         
                                                                            
Maha Energy AB ("Maha") offentliggör justering av indikativ tidplan avseende erbjudande till allmänheten
Med hänsyn till pågående diskussioner mellan Maha och dess finansiella rådgivare Stockholm Corporate Finance angående lämplig tilldelning av tecknade units och slutlig teckningskurs avseende erbjudandet har den indikativa tidplan som framgår av prospektet justerats på så sätt att det inte kommer ske något offentliggörande av tilldelning och slutlig teckningskurs idag. Maha förväntar kunna presentera en reviderad indikativ tidplan genom pressmeddelande de närmsta kommande vardagarna.    

Rådgivare
Stockholm Corporate Finance AB agerar finansiell rådgivare och Setterwalls Advokatbyrå AB agerar legal rådgivare till Maha i samband med erbjudandet. FNCA Sweden AB har anlitats som Certified Adviser.
För mer information, vänligen kontakta:      
Jonas Lindvall (VD)              
Tel: +1 403 454 7560        
E-post: Jonas@mahaenergy.ca

 eller

Ron Panchuk       
Tel: +1 403 454 7560         
E-post: Ron@mahaenergy.ca
Övrigt   
Denna information offentliggörs i enlighet med lag om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för publicering klockan 1600 den 22 juni 2016.              

Kort om Maha     
Maha Energy AB är ett svenskt publikt aktiebolag. Bolagets föregångare, Maha Energy Inc., bildades 2013 av Jonas Lindvall och Ron Panchuk i Calgary, Kanada. I maj 2016 bildades den nya koncernen med Maha Energy AB som moderbolag i anledning av erbjudandet och den planerade listningen. Jonas Lindvall (VD) har 25 års internationell erfarenhet inom olje- och gasindustrin och startade sin karriär hos Lundin Oil under de tidiga tillväxtåren inom utvinnings- och prospekteringsindustrin. Efter 6 år hos Shell och Talisman anslöt Jonas till, och bidrog till framgången för, Tethys Oil AB. Mahas strategi är att hitta och utveckla underpresterande kolvätetillgångar på en global basis. Bolaget kommer vara verksamt på två oljefält, Tartaruga i Brasilien (förutsatt godkännande från brasilianska myndigheter och tillträde) och LAK Ranch i Wyoming, USA. För mer information, vänligen besök vår hemsida www.mahaenergy.ca.  

VIKTIGT MEDDELANDE      
Publicering eller distribution, direkt eller indirekt, av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer som får tillgång till detta, eller del av detta, bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i Australien, Hong Kong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller USA eller i någon annan jurisdiktion där distributionen av detta pressmeddelande skulle kunna vara olagligt eller föremål för legala restriktioner. Kopior av detta pressmeddelande görs inte och får inte distribueras eller skickas, i sin helhet eller delvis, direkt eller indirekt, i strid med sådana restriktioner. Om sådana restriktioner inte efterlevs kan det utgöra en brottslig handling enligt den amerikanska Securities Act of 1933 i dess senaste lydelse ("Securities Act") eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.

Detta pressmeddelande varken utgör, eller utgör en del av, ett erbjudande eller en uppmaning om ett erbjudande att köpa eller teckna värdepapper i Maha. Inbjudan till teckning av värdepapper i Maha har endast ägt rum enligt det prospekt som offentliggjordes den 31 maj 2016 och det tilläggsprospekt som offentliggjordes den 7 juni 2016. Varken tecknade aktier eller teckningsoptioner eller de nya aktierna kommer, direkt eller indirekt, överlåtas eller erbjudas till försäljning i Australien, Hong Kong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller USA, eller i någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle kunna vara föremål för legala restriktioner eller till någon person i sådana jurisdiktioner, eller för sådan persons räkning, annat än i enlighet med tillämpligt undantag från registrering enligt Securities Act eller motsvarande åtgärder enligt tillämplig lag i andra jurisdiktioner.