Maha Energy AB meddelar härmed att försäljningen av en intresseandel i Block 70 i Oman har godkänts av myndigheterna i Oman

Maha Energy AB meddelar härmed att försäljningen av en intresseandel om 35% i Block 70 i Oman till Mafraq Energy LLC har godkänts av myndigheterna i Oman, till följd av utfärdandet av det kungliga dekretet 74/2022.

Block 70, som täcker ett område om 639 km2 är ett landbeläget block som innefattar det grunda outvecklade tjockoljefältet Mafraq. Blocket är beläget mitt i den oljeproducerande regionen Ghaba Salt Basin i centrala Oman.

Till följd av transaktionens genomförande kommer Maha bibehålla 65% av intresseandelen och kommer att kvarstå som operatör för Block 70. Information avseende avtalet har tidigare offentliggjorts av Maha genom pressmeddelande den 8 augusti 2022.

Övrigt  

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 december 2022 kl. 18:45 CET.

För mer information, kontakta:
Paulo Thiago Mendonça (Verkställande direktör)
Tel: +46 8 611 05 11
info@mahaenergy.ca  

Victoria Berg (Investor Relations)
Tel: +46 8 611 05 11      
victoria@mahaenergy.ca

Kort om Maha

Maha Energy AB (publ) är ett listat, internationellt uppströmsolje- och gasbolag vars affärsverksamhet inkluderar prospektering, utveckling och produktion av råolja och naturgas. Strategin är att inrikta sig på att utveckla underpresterande kolvätetillgångar på en global basis. Maha är verksam på fyra oljefält, Tartaruga- och Tiefältet i Brasilien samt LAK Ranch och Illinois Basin i USA. Bolagets aktier är listade på Nasdaq Stockholm (MAHA-A). Bolagets huvudkontor ligger i Stockholm, Sverige. Bolaget har även ett tekniskt kontor i Calgary, Kanada, samt operativa kontor i Grayville, Illionis, USA och i Rio de Janeiro, Brasilien. För mer information, vänligen besök vår hemsida www.mahaenergy.ca