Maha Energy AB meddelar resultat för andra kvartalet 2021 och inbjudan till webcast

Maha Energy AB (publ) (“Maha” eller “bolaget”) presenterar resultatet för andra kvartalet 2021. Rapporten är bifogad i detta pressmeddelandet och finns även tillgänglig på bolagets hemsida  www.mahaenergy.ca.

Andra kvartalet 2021

 • Genomsnittlig dagsproduktion av olja och gas för det andra kvartalet var 3 104 fat oljeekvivalenter per dag (BOEPD) (Q2 2020: 3 602 BOEPD)
 • Driftstörningar vid Tiefältet under andra kvartalet ledde till produktionsreducering men återställdes till normal produktion i mitten av juni
 • Bolaget påbörjade sin första horisontalborrning vid Tiefältet den 9 juli och har hittills borrat fyra brunnar av tolvbrunnsprogrammet i Illinoisbassängen
 • Intäkter om 15,2 miljoner USD (Q2 2020: 7,9 miljoner USD)
 • Rörelsens netback om 9,5 miljoner USD eller 35,46 USD per fat oljeekvivalenter (BOE) (Q2 2020: 4,4 miljoner USD eller 13,80 USD per BOE)
 • EBITDA om 9,0 miljoner USD (Q2 2020: 3,4 miljoner USD)
 • Periodens resultat uppgick till 2,6 miljoner USD (Q2 2020: 0,4 miljoner USD)
 • Vinst per aktie före utspädning om 0,02 USD (Q2 2020: 0,00 USD)
 • Vinst per aktie efter utspädning om 0,02 USD (Q2 2020: 0,00 USD)
 • Likvida medel om 34,1 miljoner USD (Q2 2020: 15,7 miljoner USD)

Sexmånadersperioden som avslutades 30 juni 2021

 • Genomsnittlig dagsproduktion av olja och gas för första halvåret (H1) 2021 var 3 421 BOEPD (H1 2020: 3 445 BOEPD).
 • Intäkter om 31,0 miljoner USD (H1 2020: 19,1 miljoner USD)
 • Rörelsens netback om 20,6 miljoner USD eller 34,56 USD per BOE (H1 2020: 12,2 miljoner USD eller 20,42 USD per BOE)
 • EBITDA om 19,2 miljoner USD (H1 2020: 9,9 miljoner USD)
 • Periodens resultat om 8,1 miljoner USD (H1 2020: 3,6 miljoner USD)
 • Vinst per aktie före utspädning om 0,08 USD (H1 2020: 0,04 USD)
 • Vinst per aktie efter utspädning om 0,08 USD (H1 2020: 0,03 USD)
 • Likvida medel om 34,1 miljoner USD (2020: 6,7 miljoner USD)

Finansiell information i sammandrag

(TUSD, om ej annat anges) Q2 2021 Q1 2021 Q4
2020
Q3 2020 Q2 2020 H1 2021 H1 2020 Helår
2020
Dagsproduktion, netto (BOEPD) 3 104 3 742 2 738 3 580 3 602 3 421 3 445 3 301
Intäkter 15 178 15 814 8 659 11 226 7 926 30 992 19 133 39 018
Rörelsens netback 9 548 11 031 4 247 7 041 4 377 20 579 12 235 23 523
EBITDA 8 988 10 213 2 720 5 514 3 436 19 201 9 870 18 104
Periodens resultat1 2 603 5 538 (15 702) 1 845 407 8 141 3 598 (10 259)
Vinst per aktie – före utspädning (USD) 0,02 0,05 (0,15) 0,02 0,00 0,08 0,04 (0,10)
Vinst per aktie – efter utspädning (USD) 0,02 0,05 (0,15) 0,02 0,00 0,08 0,03 (0,10)
Likvida medel 34 139 5 698 6 681 18 034 15 699 34 139 15 699 6 681

 

Brev till Aktieägare

Kära vänner och aktieägare i Maha Energy AB,

 • 15:e kvartalet i rad med vinst2
 • Två av tre toppkällor på det brasilianska fastlandet tillhör Maha
 • Produktion helt återställd efter tekniska problem på viktig brunn i Brasilien
 • 98 procent av teckningsoptionerna av serie TO-2 konverterade till aktier
 • Arbetsprogrammet för 2021 utökades och forcerades på grund av gynnsamt oljepris

Under andra kvartalet utvecklades oljepriserna fortsatt starkt. Snittpriset för Brentoljan ökade med cirka 11 procent jämfört med föregående kvartal till 68,97 USD per fat. Trots att oljeproduktionen var 13 procent lägre jämfört med föregående kvartalet så bidrog det starka oljepriset till att andra kvartalets intäkter var i nivå med förra kvartalet. Kvartalets EBITDA belastades något på grund av oplanerat merarbete på Tiefältet som påverkade driftskostnaderna. Trots dessa tillfälliga motgångar går bolaget med vinst för det 15:e kvartalet i rad, om man bortser från nedskrivningen av LAK Ranch oljefältet i slutet av 20202.

Under kvartalet är det fyra väsentliga händelser som är värt att utveckla. För det första är det fortsatt två brunnar på Tiefältet som dominerar vår produktion och dessa är enligt brasilianska myndigheten ANP bland de tre bäst producerande oljekällorna på det brasilianska fastlandet. En av dessa viktiga brunnar drabbades av tekniska problem under kvartalet vilket i sin tur krävde ett antal riggbaserade ingrepp för att återställa. Den förlorande produktionen från brunnen bidrog till att den totala produktionsvolymen under kvartalet blev lägre än förväntat. I slutet av maj var dock brunnen återställd och vid utgången av andra kvartalet var de brasilianska brunnarna tillbaka i normal produktion.

För det andra ledde både planerade och oplanerade nedstängningar på produktions-anläggningarna vid Tie och Tartaruga och de oplanerade åtgärderna enligt ovan till oförutsedda kostnader för att återställa oljeproduktionen. Detta påverkade i sin tur både produktionsvolymen och driftskostnaderna. Den kombinerade effekten av högre kostnader och lägre produktionsvolymer orsakade koncernens höga driftskostnader under kvartalet. Sedan mitten av juni är produktionen helt återställd och sedan dess går produktionen på samtliga fält enligt plan och alla brunnar är aktiva. Driftskostnaderna är också tillbaka till de mer normala 5-6 USD per BOE.

För det tredje löstes obligationen på 300 miljoner kronor in i förtid och ersattes med en finansiering på 70 miljoner dollar från brasilianska Banco BTG Pactual (BTG). En direkt följd av detta blev att teckningsoptionerna från 2017 (TO-2) förblev lönsamma, vilket gav ett kapitaltillskott på drygt 53 miljoner kronor då optionsinnehavarna konverterade optioner till aktier. Totalt sett konverterades nästan 98 procent av de utestående optionerna till aktier, vilket är en utmärkt nivå och visar på ett stort intresse för Bolaget. Detta tillsammans med den riktade emissionen på 10 miljoner dollar till BTG och den höga oljeprisnivån gör att vi nu har en mycket låg nettoskuld och stark likviditet.

Slutligen så intensifierades utvecklingsarbetet i Illinois Basin (IB). I slutet av kvartalet hade fyra produktionsbrunnar och en vatteninjektionsbrunn blivit borrade. Alla brunnar i IB kräver initialt stimulation, och i slutet av kvartalet hade tre brunnar stimulerats och den fjärde var på gång. Arbetsprogrammet för IB forcerades för att dra fördel av det starka oljepriset och de gynnsamma ekonomiska förhållandena vilket redan börjar ge ökade produktionsvolymer. Totalt ska 12 brunnar borras under sommaren och vi förväntar oss att IB ska producera mellan 600 – 700 fat olja om dagen vid årsskiftet.

Jag vill återigen tacka alla medarbetare på Maha som jobbar så hårt för bolaget. Och stort tack till alla er trofasta aktieägare som är med oss på resan och visar oss ert stöd.

Jonas Lindvall,
Verkställande direktör
Maha Energy AB

Q2 webbsändning idag kl.16:00 CET

Det kommer att hållas en livepresentation idag den 23 augusti kl. 16:00 CET (svensk tid) där bolagets VD Jonas Lindvall och CFO Andres Modarelli kommer att presentera kvartalsrapporten och ge en generell bolagsuppdatering. Länk till webbsändningen finns tillgänglig på bolagets hemsida www.mahaenergy.ca och sändningen visas också live på Nyhetsbyrån Direkts YouTube kanal. Frågor under presentationen ställs direkt i kommentarsfältet på YouTube.

Denna information är sådan information som Maha Energy AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 augusti 2021, kl. 07:30 CET.

För mer information, kontakta:        
Jonas Lindvall (CEO)
Tel: +46 8 611 05 11        
jonas@mahaenergy.ca

Andres Modarelli (CFO)
Tel: +46 8 611 05 11       
andres@mahaenergy.ca

Victoria Berg (Investor Relations)
Tel: +46 8 611 05 11      
victoria@mahaenergy.ca

Kort om Maha

Maha Energy AB (publ) är ett listat, internationellt uppströmsolje- och gasbolag vars affärsverksamhet inkluderar prospektering, utveckling och produktion av råolja och naturgas. Strategin är att inrikta sig på att utveckla underpresterande kolvätetillgångar på en global basis. Maha är verksam på fyra oljefält, Tartaruga- och Tiefältet i Brasilien samt LAK Ranch och Illinois Basin i USA. Bolagets aktier är listade på Nasdaq Stockholm (MAHA-A). Bolagets huvudkontor ligger i Stockholm, Sverige. Bolaget har även ett tekniskt kontor i Calgary, Kanada, samt operativa kontor i Grayville, Illionis, USA och i Rio de Janeiro, Brasilien. För mer information, vänligen besök vår hemsida www.mahaenergy.ca


1 Periodens resultat för fjärde kvartalet och helåret 2020 inkluderar en nedskrivning om 21 miljoner USD.

2 Exklusive nedskrivningen av LAK Ranch med 21 miljoner USD under fjärde kvartalet till följd av oljeprisraset.