Maha Energy AB meddelar resultat för andra kvartalet 2022 och inbjudan till webcast

Maha Energy AB (publ) (“Maha” eller “bolaget”) presenterar resultatet för andra kvartalet 2022. Rapporten är bifogad i detta pressmeddelandet och finns även tillgänglig på bolagets hemsida  www.mahaenergy.ca.

Höjdpunkter

(alla belopp är i amerikanska dollar om ej annat anges)

Andra kvartalet 2022

 • Tie-5 brunnen färdigställdes och producerar nu i Tiefältets permanenta produktionsanläggningar
 • Tie-6 brunnen började borras i juni kommer att färdigställas och anslutas för produktion i det tredje kvartalet
 • Genomsnittlig dagsproduktion av olja och gas för det andra kvartalet 2022 var 3 292 BOEPD (Q2 2021: 3 104 BOEPD)
 • Intäkter om 24,0 miljoner USD (Q2 2021: 15,2 miljoner USD)
 • Rörelsens netback uppgick till 17,4 miljoner USD eller 64,72 USD per fat oljeekvivalenter (BOE) (Q2 2021: 9,5 miljoner USD eller 35,46 USD per BOE)
 • EBITDA om 14,6 miljoner USD (Q2 2021: 9,0 miljoner USD)
 • Periodens resultat uppgick till 8,2 miljoner USD (Q2 2021: 2,6 miljoner USD)
 • Vinst per aktie före och efter utspädning om 0,07 USD (Q2 2021: 0,02 USD)
 • Likvida medel om 23,9 miljoner USD (Q2 2021: 34,1 miljoner USD)

Sexmånadersperioden som avslutades 30 juni 2022

 • Genomsnittlig dagsproduktion av olja och gas för det första halvåret var 2022 3 933 BOEPD (H1 2021: 3 421 BOEPD)
 • Intäkter om 54,8 miljoner USD (H1 2021: 31,0 miljoner USD)
 • Rörelsens netback uppgick till 39,9 miljoner USD eller 60,69 USD per fat oljeekvivalenter (BOE) (H1 2021: 20,6 miljoner USD eller 34,56 USD per BOE)
 • EBITDA om 36,7 miljoner USD (H1 2021: 19,2 miljoner USD)
 • Periodens resultat uppgick till 20,2 miljoner USD (H1 2021: 8,1 miljoner USD)
 • Vinst per aktie före och efter utspädning om 0,17 USD (H1 2021: 0,08 USD)
 • Likvida medel om 23,9 miljoner USD (31 december 2021: 25,5 miljoner USD)

Finansiell information i sammandrag

(TUSD, om ej annat anges) Q2 2022 Q1 2022 Q4
2021
Q3 2021 Q2 2021 H1 2022 H1 2021 Helår
2021
Dagsproduktion, netto (BOEPD) 3 292 4 580 3 098 3 610 3 104 3 933 3 421 3 387
Intäkter 24 018 30 831 17 818 19 496 15 178 54 849 30 992 68 306
Rörelsens netback 17 408 22 528 11 913 13 568 9 548 39 936 20 579 46 060
EBITDA 14 621 22 069 15 615 12 909 8 988 36 690 19 201 47 725
Periodens resultat 8 219 12 030 7 363 6 083 2 603 20 249 8 141 21 587
Vinst per aktie – före utspädning (USD) 0,07 0,10 0,06 0,05 0,02 0,17 0,08 0,19
Vinst per aktie – efter utspädning (USD) 0,07 0,10 0,06 0,05 0,02 0,17 0,08 0,19
Likvida medel 23 863 29 416 25 535 31 778 34 139 23 863 34 139 25 535

Brev till Aktieägare

Kära vänner och aktieägare i Maha Energy AB,

Nästan rekordhöga oljepriser hjälpte vårt nettoresultat detta kvartal då våra produktionsvolymer under kvartalet var lägre än planerat. I skrivande stund så ligger vi runt den nedre delen av 2022 års produktionsguidning om 4.000 BOEPD. Maha levererade rekordhöga siffror under första delen av halvåret 2022 (H1) på alla fronter, inklusive produktionsvolymer, EBITDA och resultat. Snittdagsproduktionen för H1 hamnade på 3 933 BOEPD och EBITDA blev 36,7 miljoner, nästan dubbelt jämfört mot förra årets första halva och resultatet blev dubbelt så starkt jämfört mot företagets tidigare bästa resultat. Men även om vi hade oönskade och frustrerande tillfälliga produktionsstörningar i Brasilien under kvartalet gör vi konkreta framsteg i att säkerställa långfristig produktionsstabilitet på Tiefältet i Brasilien. Trots högre rörelsekostnader än normalt under kvartalet, var vår Netback per fat den högsta någonsin om 65 USD per BOE. Självklart är vi inte nöjda med den tillfälliga reduktionen i produktionsvolymer från Tiefältet men vi arbetar intensivt med att få alla våra producerande brunnar tillbaka i produktion så snart som möjligt. Endast två brunnar av sex bidrog till vår oljeproduktion vid Tiefältet detta kvartal.

Brasilien
Vid Bolagets, i dagsläget, viktigaste tillgång i Brasilien, Tiefältet, var produktionen lägre under det andra kvartalet på grund av; naturligt sinande, konvertering av Tie-3 från en oljeproducerande brunn till en vatteninjiceringsbrunn, oljeproduktion från den horisontella Tie-5-brunnen påbörjades efter kvartalets slut, samt förlusten av produktion från tre viktiga producerande brunnar (Tie-1, GTE-3 och GTE-4). Dessa tre brunnar är schemalagda att repareras under tredje och fjärde kvartalen för att återställa produktionsnivåerna.

Verksamhetsmässigt på Tiefältet färdigställdes Tie-5-brunnen som en horisontellt producerande brunn och flödade under naturligt tryck 770 BOEPD vid ett 24-timmarstest. Tie-5 fortsätter att producera stabilt med försumbara volymer vatten och bidrar därmed att parera de temporära produktionsnedgångarna. Ytterligare oväntade positiva nyheter var att vid borrning av Tie-6 penetrerades Agua Grande (AG)-reservoaren 12 meter grundare än förutsett. Det är verkligen goda nyheter eftersom reservoaren är strukturellt högre än förväntat och den seismiska kartläggningen av strukturen måste nu omdefinieras positivt. Ytterligare, och på grund av att huvuddelen av AG reservoaren är ovanför olja-/vattenkontakten undersöker vi nu möjligheten att initialt producera olja från reservoaren innan den konverteras till en vatteninjiceringsbrunn, precis som vi gjorde med Tie-3.

Olyckligtvis har förseningar i borrningarna av Tie-4- och Tie-5-brunnarna negativt påverkat tidsschemat för underhållsarbeten i Tie-1-, GTE-3- och GTE-4-brunnarna. Brasserv-underhållsriggen kontrakterades i juni för att påbörja brunnsunderhållsarbetet för att återställa produktionen på Tiefältet. Fram tills nu har arbeten med att färdigställa oljeproduktionsbrunnen Tie-5 och konvertera ALV-2-brunnen till en gasinjiceringsbrunn avslutats. Härnäst kommer GTE-3, GTE-4 och Tie-1 att återställas till full produktion under andra halvan av året. Viktigt är att elektiska nedsänkbara pumpar (ESP-pumpar) kommer att installeras i GTE-3 och därefter i Tie-2 för att öka produktionen på Tie.

Oman
Efter att den kontrakterade GBS-1-borriggen drogs tillbaka av borrentreprenören agerade Mahateamet i Oman snabbt för att säkerställa ersättningsriggen Gulf Drilling Company Rig-109. Trots att detta ledde till oönskade förseningar förväntas nu borrning påbörjas i oktober. Bolaget beslutade också att strategiskt ”farma” ned 35 procent i Exploration and Production Sharing Contract (EPSA) för Block 70 till Mafraq Energy LLC. Inte bara kommer utfarmningen att reducera Bolagets riskexponering men kommer också att minska kostnader och öka förtroendet i projektet. Mafraq Energy LLC kommer att bidra med viktig teknisk expertis såväl som strategiskt partnerskap i Oman för att bidra till fortsatt tillväxt i Oman. Att Mafraq Energy ville köpa in sig i projektet är förmodligen det bästa beviset hittills att Mafraqfältet är en bra investering.

Mafraqfältet är ett utvärderat och produktionstestat tjockoljefält på land i Oman. En tidigare operatör testade drygt 15 700 fat av tjockolja från en enda brunn vid ett 23-dagars brunnstest 1991. Maha’s plan är att börja borra de första sex utvärderings- och pilotproduktionstestbrunnarna på fältet i oktober.

USA
Produktionen från Illinoisbassängen var stabil under kvartalet och Bolaget fortsätter att utvärdera resultaten från borrkampanjen under 2021 samt potentiella tillväxtmöjligheter i USA. Vid LAK Ranch i Wyoming har Bolaget påbörjat en serie med regulatoriska borrtester och återaktivering av brunnar. En strategisk process initierades under kvartalet för att utvärdera framtiden för LAK Ranch-tillgången.

Det var en blandning av händelser detta kvartal, några bra och några mindre bra. Som tidigare nämnts producerade vi på Tiefältet under större delen av kvartalet enbart från två brunnar, Tie-2 och Tie-4. Detta påverkade produktionen väsentligt. Förseningen av borrningen av Tie-5 och rörläckagen i GTE-3, GTE-4 och Tie-1 resulterade i lägre produktionsvolymer under kvartalet. Dessa tre brunnar kommer att återställas till produktion nu när borriggen har flyttats från fältet och underhållsriggen har slutfört arbetet på gasinjiceringsbrunnen ALV-2. Det faktum att AG penetrerades 12 meter högre än förväntat i Tie-6 brunnen är mycket positivt.

Framtiden ser ljus och händelserik ut under det andra halvåret. Med underhållsarbetena på Tiefältet kommer vi att kunna återhämta vår produktion och med det möjliga tillskottet av Tie-6-brunnen kommer vi att kanske ha totalt sju producerande brunnar där, vilket ger viktiga produktionstillskott. Slutligen, i Oman, kommer vi att påbörja borrningen av den stora Mafraqstrukturen och påbörja brunnstestproduktion på kommersiell nivå. Det kommer att bli ett intensivt andra halvår.

Slutligen vill jag tacka alla medarbetare på Maha som oförtrutet jobbar för oss alla, och till alla aktieägare som stöder oss.

Stort tack!

Jonas Lindvall,
Verkställande direktör
Maha Energy AB

Q2 webbsändning idag kl.16:00 CET

Det kommer att hållas en livepresentation idag den 15 augusti kl. 16:00 CET (svensk tid) där bolagets VD Jonas Lindvall och CFO Andres Modarelli kommer att presentera kvartalsrapporten och ge en generell bolagsuppdatering. Länk till webbsändningen finns tillgänglig på bolagets hemsida www.mahaenergy.ca och sändningen visas också live på Nyhetsbyrån Direkts YouTube kanal. Frågor under presentationen ställs direkt i kommentarsfältet på YouTube.

Denna information är sådan information som Maha Energy AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 augusti 2022, kl. 07:30 CET.

För mer information, kontakta:        
Jonas Lindvall (CEO)
Tel: +46 8 611 05 11        
jonas@mahaenergy.ca

Andres Modarelli (CFO)
Tel: +46 8 611 05 11       
andres@mahaenergy.ca

Victoria Berg (Investor Relations)
Tel: +46 8 611 05 11      
victoria@mahaenergy.ca

Kort om Maha

Maha Energy AB (publ) är ett listat, internationellt uppströmsolje- och gasbolag vars affärsverksamhet inkluderar prospektering, utveckling och produktion av råolja och naturgas. Strategin är att inrikta sig på att utveckla underpresterande kolvätetillgångar på en global basis. Maha är verksam på fyra oljefält, Tartaruga- och Tiefältet i Brasilien samt LAK Ranch och Illinois Basin i USA. Bolagets aktier är listade på Nasdaq Stockholm (MAHA-A). Bolagets huvudkontor ligger i Stockholm, Sverige. Bolaget har även ett tekniskt kontor i Calgary, Kanada, samt operativa kontor i Grayville, Illionis, USA och i Rio de Janeiro, Brasilien. För mer information, vänligen besök vår hemsida www.mahaenergy.ca