Maha Energy AB meddelar resultat för andra kvartalet 2023 och inbjudan till webcast

Maha Energy AB (publ) (“Maha” eller “bolaget”) presenterar resultatet för andra kvartalet 2023. Rapporten är bifogad i detta pressmeddelande och finns även tillgänglig på bolagets hemsida www.mahaenergy.ca.

Andra kvartalet 2023
Alla belopp är i amerikanska dollar (USD) om ej annat anges. Beloppen nedan avser enbart kvarvarande verksamhet

 • Bolagets slutförde förvärvet av DBO 2.0 S.A., som har 15 procents aktieinnehav i 3R Offshore.
 • Resultat från andelar i intressebolag uppgick till 0,4 miljoner USD (Q2 2022: noll TUSD) motsvarande Mahas andel av resultatet i 3R Offshore i juni.
 • Genomsnittlig dagsproduktion av olja från kvarvarande verksamhet under Q2 2023 var 211 BOEPD (Q2 2022: 542 BOEPD) och inklusive icke-konsoliderad produktion från 3R Offshore uppgick den till i genomsnitt 1 988 BOEPD.
 • Intäkter om 1,3 miljoner USD (Q2 2022: 4,1 miljoner USD) till följd av lägre försäljningsvolymer och lägre erhållet oljepris.
 • Rörelsens netback uppgick till 0,5 miljoner USD (Q2 2022: 2,2 miljoner USD) till följd av lägre försäljningsvolymer.
 • Finansiella intäkter uppgick till 4,3 miljoner USD (Q2 2022: 16 TUSD) huvudsakligen hänförligt till intäkter från kortfristiga placeringar och investeringar.
 • Finansiella kostnader minskade till 1,9 miljoner USD (Q2 2022: 2,4 miljoner USD) då Bolaget fortsatt amortera på bankskulder.
 • EBITDA uppgick till -1,8 miljoner USD (Q2 2022: 0,6 miljoner USD).
 • Periodens resultat (positivt) uppgick till 0,1 miljoner USD (Q2 2022: -2,3 miljoner USD).

Sexmånadersperioden som avslutades 30 juni 2023
Alla belopp är i amerikanska dollar (USD) om ej annat anges. Beloppen nedan avser enbart kvarvarande verksamhet

 • Genomsnittlig dagsproduktion av olja och gas för det första halvåret 2023 var 222 BOEPD (H1 2022: 502 BOEPD)
 • Intäkter om 2,8 miljoner USD (H1 2022: 7,8 miljoner USD) till följd av lägre försäljningsvolymer och lägre erhållet oljepris.
 • Rörelsens netback uppgick till 1,1 miljoner USD (H1 2022: 4,1 miljoner USD) till följd av lägre försäljningsvolymer och lägre erhållet oljepris.
 • Finansiella intäkter för första halvåret 2023 uppgick till 4,6 miljoner USD (H1 2022: 27 TUSD).
 • EBITDA om -2,0 miljoner USD (H1 2022: 1,1 miljoner USD)
 • Periodens resultat uppgick till -2,3 miljoner USD (H1 2022: -5,0 miljoner USD)
 • Likvida medel per den 30 juni 2023 uppgick till 102,4 miljoner USD (inklusive spärrade likvida medel om 41,1 miljoner USD) (31 december 2022: 19,5 miljoner USD exklusive likvida medel från tillgångar som innehas för försäljning)

Finansiell information i sammandrag
Tabellen nedan avser kvarvarande verksamhet:

(TUSD, om ej annat anges) Q2
2023
Q1
2023
Q4
2022

Q3
2022

Q2
2022

H1
2023

H1
2022

Dagsproduktion, netto (BOEPD) 211 233 280 314 542 222 502
Intäkter 1 325 1,486 1 991 2 567 4 053 2 811 7 769
Rörelsens netback 470 648 1 002 1 379 2 219 1 118 4 142
EBITDA1 -1 788 -237 -1 335 -234 616 -2 025 1 149
Periodens resultat 90 -2 378 -3 579 -3 928 -2 329 2 288 – 5 022
Vinst per aktie – före och efter utspädning (USD) 0,00 -0,02 -0,03 -0,03 -0,02 -0,02 -0,04
Likvida medel 102 406 110 395 19 520 9 317 13 066 102 406 13 066

Brev till Aktieägare
Kära vänner och aktieägare i Maha Energy,

Andra kvartalet 2023 kan ses som det första kvartalet för det nya Maha. Försäljningen av våra tillgångar onshore Brasilien (Tiê och Tartaruga) slutfördes redan under det första kvartalet, men under andra kvartalet slutförde vi sammanslagning av verksamheterna med DBO Invest och andra aktieägare avseende våra nya tillgångar offshore Brasilien (Papa Terra och Peroá), vilka vi framgent kommer hänvisa till som Maha Offshore (istället för DBO 2.0). Genom denna transaktion återställde vi vår produktion nästan till nivåerna som vi hade före försäljningen av tillgångarna onshore, dvs nästan 2 000 fat oljeekvivalenter per dag samt reserver och betingade resurser om upp till 44,7 miljoner fat oljeekvivalenter. Därtill har nått vi en väsentlig och robust kassa som möjliggör för oss att sträva efter nya attraktiva möjligheter inom olje- och gasmarknaden världen över.

Vår sammanslagning av verksamheterna med DBO Invest och andra aktieägare avseende Maha Offshore slutfördes precis före årsstämman i maj. Genom denna transaktion ökar vi våra reserver med 18,8 miljoner fat oljeeekvivalenter (indirekt ägande genom 15% i 3R Offshore) och vi är glada över att kunna rapportera att våra nya tillgångar fått en flygande start. Produktionen ökade med 24% från första till andra kvartalet och uppgick till 1 988 fat oljeekvivalenter per dag (”boepd”) (inklusive 211 boepd från våra tillgångar i USA). Men det finns fortfarande utrymme för ytterligare ökning, speciellt om hänsyn tas till det tillfälliga avbrottet (underhåll) på Papa Terraklustret i maj 2023 och pågående investeringar. För första gången redovisar vi också ’resultat från andelar i intressebolag’ från Maha Offshore, vilket uppgick till TUSD 454 (icke kassapåverkande) sedan förvärvet slutfördes 23 maj.

I Oman fortsatte vi att arbeta med det initiala kortfristiga produktionstestet som vi lanserade i mitten av mars 2023. Alla åtta nya produktionsbrunnar, som borrats i 2022/2023 års borrprogram, korttidstestades och fem flödade olja till ytan till ett initialt beräknat genomsnittligt flöde om 300 fat olja per dag och brunn. Tre brunnar behövde stängas ned efter att ha producerat vatten och gas men innan de producerat någon olja. Även om över 4 000 fat tung olja med hög viskositet (omkring 11-13 grader API) producerades, vilket fyllt upp all lagringskapacitet på Block 70, har ingen vidaretransport av oljan ännu påbörjats. Maha utvidgar nu den kemiska behandlingen av den producerade oljan för att minska viskositeten och förbättra flytegenskaperna för att få oljan att motsvara specifikationerna för vidaretransport av oljan till tredjeparts-anläggning för ytterligare bearbetning och därefter transport genom det nationella pipelinesystemet i Oman.

Under andra kvartalet 2023 har dessutom minsta arbetsåtagande under EPSA-avtalet till fullo uppfyllts enligt plan. Maha närmar sig slutet på den Initiala Fasen, vilket sker i slutet på oktober 2023, och har hos Sultanatet Omans departement för Energi och Mineraler (”MEM”) ansökt om en förlängning av den Initiala Fasen av EPSA-avtalet för licensen. Under den utökade Initiala Fasen avser Maha att genomföra aktiviteter nödvändiga för att stödja möjligt beslut avseende kommersialitet för Block 70 (declaration of commerciality)

Vår kassa uppgår till USD 102,4 miljoner (inklusive spärrade likvida medel om USD 41,1 miljoner). Därtill väntar vi i slutet av augusti den andra betalningen om USD 55 miljoner från försäljningen av av tillgångarna onshore Brasilien. Vi har aktivt förvaltat dessa medel. Under andra kvartalet 2023 rapporterar vi finansiella intäkter om USD 4,3 miljoner. Vi glädjer oss åt detta, och är säkra på att fortsätta med att investera dessa tillgångar i nya transaktioner och fortsätta vår tillväxtmomentum baserat på en robust M&A-strategi. Vi fortsätter vår resa mot tillväxt och är angelägna om att slutföra fler transaktioner till attraktiva multiplar. Vi uppskattar att ni följer med oss på resan.

Paulo T. Arantes de Mendonça
Verkställande direktör

Q2 webbsändning idag kl.18:00 CEST

Maha inbjuder alla intressenter till en webbsänd presentation idag klockan 18.00. Paulo Thiago Mendonça, VD, och Guilherme Guidolin de Campos, CFO, kommer att presentera delårsrapporten och aktuella händelser.

Presentationen genomförs på engelska och sänds direkt. Presentationen spelas in och kommer att finnas tillgänglig på bolagets webbsida och YouTube kanal. Frågor till presentationen kan skickas i förväg till info@mahaenergy.ca eller ställas direkt under presentationen i kommentarsfältet på YouTube.

Länk till presentationen: https://youtube.com/live/G4SJcdUBm8w

Denna information är sådan information som Maha Energy AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 augusti 2023, kl. 15:20 CEST.

För mer information, kontakta:
Paulo Thiago Mendonça, VD, Telefon: +46 8 611 05 11, E-post: info@mahaenergy.ca
Guilherme Guidolin de Campos, CFO, Telefon: +46 8 611 05 11, E-post: info@mahaenergy.ca
Jakob Sintring, Head of IR, Telefon: +46 8 611 05 11, E-post: info@mahaenergy.ca

Kort om Maha

Maha Energy AB (publ) är ett listat, internationellt uppströms olje- och gasbolag vars affärsverksamhet inkluderar prospektering, utveckling och produktion av råolja och naturgas. Strategin är att inrikta sig på att utveckla underpresterande kolvätetillgångar på en global basis. Maha är operatör för Block 70 i Oman och för tillgångar i USA. Bolagets aktier är listade på Nasdaq Stockholm (MAHA-A). Bolagets huvudkontor ligger i Stockholm, Sverige. Bolaget har även ett tekniskt kontor i Calgary, Kanada, samt operativa kontor i Grayville, Illionis, USA, i Rio de Janeiro, Brasilien och i Muskat, Oman. För mer information, vänligen besök vår hemsida www.mahaenergy.ca.


1 Se sidorna 30-31 för alternativa resultatmått.