Maha Energy AB meddelar resultat för fjärde kvartalet 2021 och inbjudan till webcast

Maha Energy AB (publ) (“Maha” eller “bolaget”) presenterar resultatet för fjärde kvartalet 2021. Rapporten är bifogad i detta pressmeddelandet och finns även tillgänglig på bolagets hemsida  www.mahaenergy.ca.

Fjärde kvartalet 2021

 • Genomsnittlig dagsproduktion av olja och gas för det fjärde kvartalet 2021 var 3 098 fat oljeekvivalenter per dag (BOEPD) (Q4 2020: 2 738 BOEPD)
 • Intäkter om 17,8 miljoner USD (Q4 2020: 8,7 miljoner USD)
 • Rörelsens netback uppgick till 11,9 miljoner USD eller 42,37 USD per fat oljeekvivalenter (BOE) (Q4 2020: 4,2 miljoner USD eller 17,66 USD per BOE)
 • EBITDA om 12,7 miljoner USD (Q4 2020: 2,7 miljoner USD)
 • Periodens resultat uppgick till 5,6 miljoner USD (Q4 2020: -15,7 miljoner USD)
 • Vinst per aktie före utspädning om 0,05 USD (Q4 2020: -0,15 USD)
 • Vinst per aktie efter utspädning om 0,05 USD (Q4 2020: -0,15 USD)
 • Efter räkenskapsårets utgång meddelade Bolaget att resultatet från 24-timmarstestet på Tie-4-brunnen uppgick till 4 400 BOPD och 1 766 MSCFPD, med användande av en elektrisk nedsänkbar pump (ESP).
 • Den 25 januari 2022 påbörjades borrningen av den horisontella brunnen Tie-5 Agua Grande (AG) i Brasilien.

Helåret 2021

 • Genomsnittlig dagsproduktion av olja och gas för 2021 var 3 387 BOEPD (2020: 3 301 BOEPD)
 • Intäkter om 68,3 miljoner USD (2020: 39,0 miljoner USD)
 • Rörelsens netback uppgick till 46,1 miljoner USD eller 38,18 USD per BOE (2020: 23,5 miljoner USD eller 20,06 USD per BOE)
 • EBITDA om 44,8 miljoner USD (2020: 18,1 miljoner USD)
 • Årets resultat uppgick till 19,8 miljoner USD (2020: -10,3 miljoner USD)
 • Vinst per aktie före utspädning om 0,18 USD (2020: -0,10 USD)
 • Vinst per aktie efter utspädning om 0,18 USD (2020: -0,10 USD)
 • Likvida medel om 25,5 miljoner USD (2020: 6,7 miljoner USD)

Finansiell information i sammandrag

(TUSD, om ej annat anges) Q4 2021 Q3 2021 Q2 2021 Q1
2021
Q4
2020
Helår 2021 Helår
2020
Dagsproduktion, netto (BOEPD) 3 098 3 610 3 104 3 742 2 738 3 387 3 301
Intäkter 17 818 19 496 15 178 15 814 8 659 68 306 39 018
Rörelsens netback 11 913 13 568 9 548 11 031 4 247 46 060 23 523
EBITDA 15 615 12 909 8 988 10 213 2 720 47 725 18 104
Periodens resultat1 7 363 6 083 2 603 5 538 (15 702) 21 587 (10 259)
Vinst per aktie – före utspädning (USD) 0,06 0,05 0,02 0,05 (0,15) 0,19 (0,10)
Vinst per aktie – efter utspädning (USD) 0,06 0,05 0,02 0,05 (0,15) 0,19 (0,10)
Likvida medel 25 535 31 778 34 139 5 698 6 681 25 535 6 681

Brev till Aktieägare

Kära vänner och aktieägare i Maha Energy AB,

Tie-4 – 4 695 BOEPD

Efter omfattande problem i Tie-4-brunnen vid försöken att få den till en horisontell produktionsbrunn i Agua Grande-reservoaren tog vi beslutet att konfigurera brunnen till en vertikal produktionsbrunn. Så snart brunnen var igenpluggad och sidoborrad så gick det snabbt att nå ett totalt djup om 2 221 meter den 17 december 2021. De initiala riggbaserade produktionstesterna gav tidigt en indikation om vad vi kunde förvänta oss, och när den nya elektriska nedsänkbara pumpen (ESP) startades blev det snart uppenbart att Tie-4 skulle bli en rekordbrunn för Maha. Det är den bäst producerande brunnen under vår korta historia och i Brasilien rankas den som den tredje bästa brunnen som borrats på land i Brasilien. Faktum är att under testning av Tie-4-brunnen behövde vi temporärt stänga ner alla brunnar utom en för att kunna hantera de stora volymerna som kom från brunnen.

Niclas Biornstad, Mahas produktionschef i Brasilien skrattade och berättade: ”Vi hade ett litet vad på produktionsanläggningen om vem som bäst kunde estimera produktionsnivån på Tie-4 innan vi startade den nya ESP:n. En av våra operatörer, Ronald Santos, var närmast med  sin gissning på 3 600 BOEPD.”

 

ESP:n, som är Mahas första på Tiefältet, gick på en tredjedel av dess potential vilket indikerar att det finns mer produktion att hämta. Men med en nivå om 4 695 BOEPD testades produktionsanläggningens kapacitet till sitt fullo.

   

Tie-4 är nu permanent ansluten till produktionsanläggningen på Tiefältet och producerar enligt plan. Alla brunnar är tillbaka i produktion och fältpersonalen är i full färd med att balansera produktionen från alla sex produktionsbrunnarna.

Tiefältet

GTE-3-brunnen kommer att behöva genomgå renoveringsarbete för att åtgärda en rörläcka. Brunnen kommer att färdigställas med en ESP vilket möjliggör högre produktionsvolymer jämfört med en hydraulisk jetpump. En nackdel med ESP är dock att om den går sönder så måste man mobilisera en rigg för att kunna åtgärda skadan, vilket är dyrt och tar tid.

Tie-3-brunnen konverteras nu till en vatteninjiceringsbrunn för att upprätthålla nödvändigt reservoartryck, vilket påverkar oljeproduktionen positivt och reducerar gasproduktionen från fältet. Vatten- och gasinjektorn ALV-2 behöver sedan ett rörbyte för att kunna hantera återinjicering av gas.

Ovan planerade renoveringsarbeten och den planerade anslutningen av Tie-5-brunnen kommer att påverka produktionsvolymerna på Tiefältet under 2022.

Tie-5 – en viktig horisontell brunn

Borrningen av Tie-5-brunnen påbörjades den 25 januari 2022 och borras för närvarande i 12-1/4” hålet. Vi har gjort väsentliga designförändringar av brunnen för att adressera de borrproblem som uppstod då Tie-4-brunnen borrades. Väsentliga förändringar inkluderar djupare sättning av 9-5/8” röret och borrning av den problematiska Lower Candeias i en kortare sektion samtidigt som vinkeln hålls under 60°. Tie-5 kommer också att färdigställas med en ESP-pump.

Tie-5-brunnen förväntas färdigställas under andra kvartalet i år och kommer att ge en väsentlig reservproduktionskapacitet till Tiefältet. Den 500 meter horisontala brunnen kommer att nå upp till fyra gånger mer olja än en konventionell vertikal brunn. Än viktigare är att den kommer att fungera som en ”reservtank” för fältet så att produktionsnivån kan upprätthållas om en brunn behöver stängas för renovering.

Oman

Vårt Mafraqteam har varit engagerat i att köpa in material och tjänster för det kommande borrprogrammet i Oman. För tillfället utvärderas tre borriggar i syfte att kunna påbörja borrning någon gång under andra kvartalet 2022.

Illinoisbassängen

Vid våra Illinoisbassängtillgångar har Hayden Ott och hans team arbetat med att ansluta alla brunnar som borrades under tredje kvartalet till produktionsinstallationer. I slutet av 2021 hade alla brunnar anslutits och alla brunnar förutom en producerade olja. Produktionsnivåerna är i princip som förväntat och trots att fem brunnar tog längre tid än förväntat att avvattna är den genomsnittliga produktionsvolymen 476 BOPD hittills under februari. På den sista brunnen, Ford-35-3, har en pump anslutits och den visar nu också tecken på oljeproduktion.

Även om oljepriset lockar till att borra flera brunnar i Illinoisbassängen kommer vi att utvärdera produktionsresultaten från de tolv brunnar som vi borrade under 2021 innan vi fattar beslut om fortsatt utveckling under 2022. Den första av de två brunnar som vi har åtagande att borra kommer att borras under första kvartalet 2022. Den andra, en joint venture-brunn, kommer att borras lite senare, beroende på när en rigg finns tillgänglig.

Sedan oljepriskollapsen 2014 och den efterföljande pandemin under 2020/21 har oljeindustrin tagit mycket stryk. Investeringarna i industrin har minskat och då efterfrågan fortsätter att öka i oförminskad takt, trots starka röster om energiomställning, råder nu underskott av olja och gas i världen. Maha är väl positionerat för att kunna leverera fler fat och mer gas i takt med att efterfrågan fortsätter att öka. Maha har gått från 1 000 BOEPD i 2017 till 4 275 BOEPD i januari 2022 – och det under en pågående pandemi. Med Oman, där cirka hälften av bolagets framtida reserver och resurser finns, är vi väl positionerade att fortsätta växa.

Slutligen vill jag tacka alla medarbetare på Maha som oförtrutet jobbar för oss alla, och till alla aktieägare som stöder oss. Stort tack!

Jonas Lindvall,
Verkställande direktör
Maha Energy AB

Q4 webbsändning idag kl.16:00 CET

Det kommer att hållas en livepresentation idag den 28 februari kl. 16:00 CET (svensk tid) där bolagets VD Jonas Lindvall och CFO Andres Modarelli kommer att presentera kvartalsrapporten och ge en generell bolagsuppdatering. Länk till webbsändningen finns tillgänglig på bolagets hemsida www.mahaenergy.ca och sändningen visas också live på Nyhetsbyrån Direkts YouTube kanal. Frågor under presentationen ställs direkt i kommentarsfältet på YouTube.

Denna information är sådan information som Maha Energy AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 februari 2022, kl. 07:30 CET.

För mer information, kontakta:        
Jonas Lindvall (CEO)
Tel: +46 8 611 05 11        
jonas@mahaenergy.ca

Andres Modarelli (CFO)
Tel: +46 8 611 05 11       
andres@mahaenergy.ca

Victoria Berg (Investor Relations)
Tel: +46 8 611 05 11      
victoria@mahaenergy.ca

Kort om Maha

Maha Energy AB (publ) är ett listat, internationellt uppströmsolje- och gasbolag vars affärsverksamhet inkluderar prospektering, utveckling och produktion av råolja och naturgas. Strategin är att inrikta sig på att utveckla underpresterande kolvätetillgångar på en global basis. Maha är verksam på fyra oljefält, Tartaruga- och Tiefältet i Brasilien samt LAK Ranch och Illinois Basin i USA. Bolagets aktier är listade på Nasdaq Stockholm (MAHA-A). Bolagets huvudkontor ligger i Stockholm, Sverige. Bolaget har även ett tekniskt kontor i Calgary, Kanada, samt operativa kontor i Grayville, Illionis, USA och i Rio de Janeiro, Brasilien. För mer information, vänligen besök vår hemsida www.mahaenergy.ca


1 Periodens resultat för fjärde kvartalet 2020 och helåret 2020 inkluderar en nedskrivning om 21 miljoner USD.