Maha Energy AB meddelar resultat för fjärde kvartalet 2022 och inbjudan till webcast

Maha Energy AB (publ) (“Maha” eller “bolaget”) presenterar resultatet för fjärde kvartalet 2022. Rapporten är bifogad i detta pressmeddelande och finns även tillgänglig på bolagets hemsida www.mahaenergy.ca.

Höjdpunkter

(alla belopp är i amerikanska dollar (USD) om ej annat anges)

Fjärde kvartalet 2022

 • Bindande slutligt avtal (”term sheet”) signerats avseende en sammanslagning av verksamheterna med DBO 2.0. Slutförande beräknas ske efter godkännande på Mahas extra bolagsstämma 29 mars 2023.
 • Försäljning offentliggjord av Mahas brasilianska dotterbolag för en sammanlagd köpeskilling om 186,9 miljoner USD, med en köpeskilling om 138 miljoner USD plus 9,3 miljoner USD efter justeringar av Maha Brazils rörelsekapital, netto, samt 3,7 miljoner USD efter justeringar av inklusive likvida medel, netto, samt 36,1 miljoner USD som ska betalas när vissa milstolpar har uppnåtts.
 • Bolaget slutförde en riktad nyemission om 23,9 miljoner aktier vilken tillförde cirka 20 miljoner USD för att förstärka balansräkningen.
 • Tre nya ledningstillsättningar, inklusive Verkställande Direktör, CFO (Ekonomichef) och CLO (Chefsjurist).
 • Genomsnittlig dagsproduktion av olja och gas för det fjärde kvartalet 2022 var 2 621 BOEPD (Q4 2021: 3 098 BOEPD) varav 280 BOEPD (Q4 2021:247 BOEPD) avsåg kvarvarande verksamhet och 2 341 BOEPD
  (Q4 2021:2 851 BOEPD) avsåg avvecklad verksamhet.
 • Intäkter om 17,3 miljoner USD (Q4 2021: 17,8 miljoner USD) varav 2,0 miljoner USD (Q4 2021: 2,0 miljoner USD) avsåg kvarvarande verksamhet och 15,3 miljoner USD (Q4 2021: 15,8 miljoner USD) avsåg avvecklad verksamhet.
  • Rörelsens netback uppgick till 9,8 miljoner USD (Q4 2021: 11,9 miljoner USD) varav 1,0 miljoner USD (Q4 2021: 1,1 miljoner USD) avsåg kvarvarande verksamhet och 8,8 miljoner USD (Q4 2021: 10,8 miljoner USD) avsåg avvecklad verksamhet.
 • EBITDA om 8,8 miljoner USD (Q4 2021: 15,6 miljoner USD) varav -1,3 miljoner USD (Q4 2021: -0,5 miljoner USD) avsåg kvarvarande verksamhet och 10,1 miljoner USD (Q4 2021: 16,1 miljoner USD) avsåg avvecklad verksamhet.
  • Periodens resultat uppgick till 0,1 miljoner USD (Q4 2021: 7,4 miljoner USD) varav -3,6 miljoner USD (Q4 2021: 3,8 miljoner USD) avsåg kvarvarande verksamhet och 3,7 miljoner USD (Q4 2021: 11,1 miljoner USD) avsåg avvecklad verksamhet.
  • Vinst per aktie före och efter utspädning om 0,00 USD (Q4 2021: 0,06 USD) varav -0,03 USD (Q4 2021: -0,03 USD) avsåg kvarvarande verksamhet och 0,03 USD (Q4 2021: 0,09 USD) avsåg avvecklad verksamhet.

Helåret 2022

 • Genomsnittlig dagsproduktion av olja och gas för helåret 2022 uppgick till 3 213 BOEPD (2021: 3 387 BOEPD) varav 401 BOEPD (2021:212 BOEPD) avsåg kvarvarande verksamhet och 2 812 BOEPD (2021:3 175 BOEPD) avsåg avvecklad verksamhet.
 • Intäkter för helåret 2022 uppgick till 89,8 miljoner USD (2021: 68,3 miljoner USD) varav 12,3 miljoner USD (2021: 5,7 miljoner USD) avsåg kvarvarande verksamhet och 77,5 miljoner USD (2021: 62,6 miljoner USD) avsåg avvecklad verksamhet.
 • Rörelsens netback för helåret 2022 uppgick till 60,7 miljoner USD (2021: 46,1 miljoner USD) varav 6,5 miljoner USD (2021: 2,9 miljoner USD) avsåg kvarvarande verksamhet och 54,2 miljoner USD (2021: 43,2 miljoner USD) avsåg avvecklad verksamhet.
 • EBITDA för helåret 2022 uppgick till 55,1 miljoner USD (2021: 47,7 miljoner USD) varav -0,4 miljoner USD (2021: -2,2 miljoner USD) avsåg kvarvarande verksamhet och 55,5 miljoner USD (2021: 49,9 miljoner USD) avsåg avvecklad verksamhet.
 • Årets resultat för 2022 uppgick till 22,9 miljoner USD (2021: 21,6 miljoner) varav -12,5 miljoner USD (2021: -13,3 miljoner USD) avsåg kvarvarande verksamhet och 35,4 miljoner USD (2021: 34,9 miljoner USD) avsåg avvecklad verksamhet.
  • Vinst per aktie före och efter utspädning för helåret 2022 var 0,19 USD (2021: 0,19 USD) varav -0,10 USD (2021: -0,12 USD) avsåg kvarvarande verksamhet och 0,29 USD (2021: 0,31 USD) avsåg avvecklad verksamhet.
  • Likvida medel per den 31 december 2022 var 23,2 miljoner USD (2021: 25,5 miljoner USD) varav 19,5 miljoner USD (2021: 18,4 miljoner USD) avsåg kvarvarande verksamhet och 3,7 miljoner USD (2021: 7,2 miljoner USD) avsåg avvecklad verksamhet.

Finansiell information i sammandrag

Tabellen avser kvarvarande och avvecklad verksamhet:

(TUSD, om ej annat anges) Q4 2022 Q3
2022
Q2
2022
Q1
2022
Q4
2021
Helår 2022 Helår
2021
Dagsproduktion, netto (BOEPD) 2 621 2 389 3 292 4 580 3 098 3 213 3 387
Intäkter 17 271 17 657 24 018 30 831 17 818 89 777 68 306
Rörelsens netback 9 796 10 998 17 408 22 528 11 913 60 729 46 060
EBITDA 8 765 9 648 14 621 22 069 15 615 55 101 47 725
Periodens resultat 93 2 593 8 219 12 030 7 363 22 933 21 587
Vinst per aktie – före och efter utspädning (USD) 0,00 0,02 0,07 0,10 0,06 0,19 0,19
Likvida medel 23 228 11 338 23 863 29 416 25 535 23 228 25 535

Tabellen avser kvarvarande verksamhet:

(TUSD, om ej annat anges) Q4
2022
Q4
2021
Helår
2022
Helår
2021
Dagsproduktion, netto (BOEPD) 280 247 401 212
Intäkter 1 991 1 978 12 327 5 732
Rörelsens netback 1 002 1 096 6 523 2 882
EBITDA (1 335) (522) (420) (2 201)
Periodens resultat (3 579) (3 774) (12 529) (13 339)
Vinst per aktie – före och efter utspädning (USD) (0,03) (0,03) (0,10) (0,12)
Likvida medel 19 520 18 370 19 520 18 370

Tabellen avser avvecklad verksamhet:

(TUSD, om ej annat anges) Q4
2022
Q4
2021
Helår
2022
Helår
2021
Dagsproduktion, netto (BOEPD) 2 341 2 851 2 812 3 175
Intäkter 15 280 15 840 77 450 62 574
Rörelsens netback 8 794 10 817 54 206 43 178
EBITDA 10 100 16 137 55 521 49 926
Periodens resultat 3 672 11 137 35 462 34 926
Vinst per aktie – före och efter utspädning (USD) 0,03 0,09 0,29 0,31
Likvida medel 3 708 7 165 3 708 7 165

Brev till aktieägarna

Kära vänner och aktieägare i Maha Energy AB,

Det fjärde kvartalet 2022 innebar en tid av förändring för Maha med Investmentfonden, som hanteras av Starbord Partners, ett brasilianskt private equity-bolag, som ny aktieägare och blev Maha största aktieägare med ca 19,9 procent. De stora förändringarna i Mahas aktieägarstruktur, styrelse och företagsledning, tillförde förnyat ledarskap och expertis inom och starka meriter i den latinamerikanska energimarknaden.

Bland förändringarna sedan november är det viktigt att peka på följande händelser:

 1. Förändringar i styrelsen: Mahas styrelse tillfördes tre nya styrelseledamöter som har omfattande företagsledande och finansiell bakgrund i energiindustrin och framför allt i mindre olje- och gasbolag (Fabio Vasell och jag själv är båda tidigare grundare och styrelseordföranden i 3R Petroleum, ett noterat brasilianskt olje- och gasbolag med 2 miljarder USD i marknadsvärde);
 2. Förändringar i företagsledningen: Tre nya personer anslöt till Mahas företagsledning under det senaste kvartalet:
  1. Jag, Paulo Mendonça, utsågs till Verkställande Direktör och förnyar Mahas ledarskap;
  2. Bernardo Guterres utsågs till ny CFO i Maha och tillför kompetens och expertis från en 15-årig karriär inom större internationella banker och högt rankade brasilianska private equity-bolag med uppgiften att optimera Bolagets nuvarande kapitalstruktur och leda Bolagets spännande och viktiga förvärvsstrategi;
  3. Barbara Bittencourt utsågs till Chief Legal och Compliance, en ny position i Bolagets företagsledning. Det huvudsakliga syftet var att tillföra teknisk och legal support inom en sektor som har omfattande och komplexa regelverk i olika länder. Barbara har en omfattande karriär som partner i större advokatfirmor och hon har de senaste tio åren helt och hållet ägnat sig åt olje- och gasmarknaden.
 3. I början av december 2022 ingick Maha och DBO 2.0 (”DBO”) en bindande överenskommelse (ett s.k. ”term sheet”) avseende en sammanslagning av bolagens verksamheter. DBO har en 15-procentig ägarandel i 3R Offshore som äger och opererar två offshore kluster i Brasilien – Papa Terra och Peroá. När affären är genomförd kommer den att tillföra ett intressant värde för Mahas aktieägare då den kommer att genomföras till en attraktiv ingångsmultipel om 0,2*P/NAV (nyemission av 36,8 miljoner aktier). Transaktionen kommer, när den är genomförd, att öka Mahas bevisade och sannolika reserver (2P-reserver) med cirka 18,5 miljoner fat oljeekvivalenter och beräknas 2023 tillskjuta cirka 2 000 fat oljeekvivalenter per dag i nettoproduktion med en ytterligare uppsida genom uppgradering av Papa Terra och Peroá och en möjlig utbyggnad i Malombe (del av Peroáklustret). Transaktionen förstärker konstruktionen av en diversifierad portfölj som är balanserad mellan mogna olje- och gastillgångar på land (onshore) såväl som till havs (offshore) med fokus på kassaflöden. Slutförandet av denna transaktion förväntas ske efter godkännande från Mahas extra bolagsstämma den 29 mars 2023.
 4. I mitten av december 2022 tillfördes Maha cirka 19 miljoner USD efter transaktionskostnader genom en riktad nyemission vilket förstärkte och förbättrade Bolagets tidigare kapitalstruktur och tillför en ny bas av aktieägare som har en långsiktig investeringsprofil. Kapitalanskaffningen förstärkte Bolagets investerarbas och attraherade nya institutionella och internationella intesterare.
 5. Under den sista veckan i december 2022 slutförde Maha försäljningen av sitt brasilianska dotterbolag Maha Brasil till PetroRecôncavo, ett brasilianskt listat mindre olje- och gasbolag med ett nuvarande börsvärde om cirka 2 miljarder USD, för en total köpeskilling om upp till 186,9 miljoner USD. Med beaktande av den erhållna likviden för försäljningen av de brasilianska tillgångarna (samt tilläggsköpeskilling) jämte de likvida medlen vid utgången av det fjärde kvartalet 2022 samt det kapital som erhållits i samband med den riktade nyemissionen i mitten av december och efter avdrag för utestående banklån kommer Mahas likvidposition att överstiga Mahas nuvarande börssvärde, vilket ger Bolaget en möjlighet att genomföra nya opportunistiska förvärv.

De ovan nämnda händelserna illustrerar vad den nya företagsledningen I Maha kommer att arbeta med de kommande åren och kan summeras enligt följande: (i) finansiell optimering vilket kommer att förbättra Bolagets kapitalstruktur och kapitalallokering (ii) optimering av investeringar och rörelsekostnader för att erhålla oöverträffad avkastning på insatt kapital och (iii) leta efter nya opportunistiska investeringar som kan förvärvas till attraktiva ingångspriser och med potentiell skalbarhet i utökning av dess produktion.

I det fjärde kvartalet 2022 var den brasilianska produktionen fullt återställd då renoveringskampanjen slutfördes och samtliga produktionsbrunnar var tillbaka i produktion, med förbättrad artificiell lyftning och med nödvändig reparation av rörläckage genomförd. Tie-6-brunnen påbörjade vatteninjicering in i Agua Grande-formationen för att hjälpa till med att upprätthålla tryck och planerna på oljeåtervinning. I Tartaruga konverterades TTG-3-brunnen till en brunn för avyttring av vatten vilket kommer att eliminera nödvändigheten av att transportera vatten med lastbil från Sergipe till Bahiaprovinsen för behandling och kommer att reducera rörelsekostnaderna väsentligt. Stora framsteg gjordes i Oman genom att Mafraq Energy tilldelades 35 % av Mahas intresseandel. Bolaget ser nu fram emot att påbörja testning av dessa brunnar i närtid och ytterligare utvärdera Mafraqfältet. Bolaget kommer att informera om utvecklingen i Oman så fort som möjligt. Slutligen, är vår produktion i USA stabil i Illinoisbassängen med genomsnittlig produktion i kvartalet om 280 BOPD och med mindre underhåll genomfört för att upprätthålla produktion i alla brunnar.

Från en finansiell synvinkel var fjärde kvartalet 2022 ett övergångskvartal för Maha. Total produktion var 2 621 BOEPD och för helåret 3 213 BOEPD. Även om produktionen förbättrades från tredje kvartalet 2022 så var intäkter och nettoresultat för det fjärde kvartalet lägre på grund av minskande realiserade oljepriser jämfört med tredje kvartalet 2022 samt höga administrationskostnader till följd av transaktionerna som genomfördes under kvartalet. För helåret 2022 var intäkterna 89,8 miljoner USD jämfört med 68,3 miljoner USD för helåret 2021 motsvarande en ökning med 31,5 procent. Rörelsens netback för innevarande år påverkades av renoveringsarbeten och inflation; emellertid, uppgick Mahas rörelsens netback för 2022 till 60,7 miljoner USD vilket var mycket högre än för helåret 2021 då rörelsens netback uppgick till 46,1 miljoner USD. Maha stängde kvartalet med bruttoskulder om 46,1 miljoner USD och en likvidposition om 23,2 miljoner USD (inklusive likvida medel hänförligt till avvecklad verksamhet). Maha avslutade 2022 med EBITDA om 55,1 miljoner USD jämfört med 47,8 miljoner USD för 2021, vilket motsvarar en ökning om 15,3 procent på årsbasis.

Totalt sett, med ovan angivna information och siffror, som representerar en utmanande förändringsfas för Maha, arbetar Bolaget nu aktivt för att finna attraktiva möjligheter i syfte att skapa aktieägarvärde.

Med vänliga hälsningar

Paulo T. Arantes de Mendonça

Verkställande direktör

Q4 webbsändning imorgon 1 mars kl.18:30 CET

Det kommer att hållas en livepresentation imorgon den 1 mars kl. 18:30 CET (svensk tid) där bolagets ledning kommer att presentera kvartalsrapporten och ge en generell bolagsuppdatering. Länk till webbsändningen finns tillgänglig på bolagets hemsida www.mahaenergy.ca och sändningen visas också live på Nyhetsbyrån Direkts YouTube kanal. Frågor under presentationen ställs direkt i kommentarsfältet på YouTube.

Denna information är sådan information som Maha Energy AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 februari 2023, kl. 19:45 CET.

För mer information, kontakta:
Paulo Mendonça (CEO)
Tel: +46 8 611 05 11
info@mahaenergy.ca

Bernardo Guterres (CFO)
Tel: +46 8 611 05 11
info@mahaenergy.ca

Kort om Maha

Maha Energy AB (publ) är ett listat, internationellt uppströms olje- och gasbolag vars affärsverksamhet inkluderar prospektering, utveckling och produktion av råolja och naturgas. Strategin är att inrikta sig på att utveckla underpresterande kolvätetillgångar på en global basis. Maha är verksam på tre oljetillgångar, Block 70 i Oman samt LAK Ranch och Illinois Basin i USA. Bolagets aktier är listade på Nasdaq Stockholm (MAHA-A). Bolagets huvudkontor ligger i Stockholm, Sverige. Bolaget har även ett tekniskt kontor i Calgary, Kanada, samt operativa kontor i Grayville, Illionis, USA och i Rio de Janeiro, Brasilien. För mer information, vänligen besök vår hemsida www.mahaenergy.ca