Maha Energy AB meddelar resultat för första kvartalet 2021 och inbjudan till webcast

Maha Energy AB (publ) (“Maha” eller “bolaget”) presenterar resultatet för första kvartalet 2021. Rapporten är bifogad i detta pressmeddelandet och finns även tillgänglig på bolagets hemsida  www.mahaenergy.ca.

Första kvartalet 2021

  • Bolaget säkerställde ett lån om 60 miljoner USD samt en riktad nyemission om 10 miljoner USD med den ledande brasilianska investeringsbanken BTG Pactual
  • Den oljeproducerande Tie-3-källan har testat totalt 628 BOEPD (549 BOPD, 0 BWPD och 470 MSCFPD av gas) från Itaparica- och Agua Grandereservoarerna. Sergireservoaren testades inte vid detta tillfället.
  • Genomsnittlig dagsproduktion av olja och gas var 3 742 fat oljeekvivalenter per dag (BOEPD) (Q1 2020: 3 288 BOEPD)
  • Intäkter om 15,8 miljoner USD (Q1 2020: 11,2 miljoner USD)
  • Rörelsens netback om 11,0 miljoner USD eller 33,80 USD per fat oljeekvivalenter (BOE) (Q1 2020: 7,9 miljoner USD eller 27,91 USD per BOE)
  • EBITDA om 10,2 miljoner USD (Q1 2020: 6,4 miljoner USD)
  • Periodens resultat uppgick till 5,5 miljoner USD (Q1 2020: 3,2 miljoner USD)
  • Vinst per aktie före utspädning om 0,05 USD (Q1 2020: 0,03 USD)
  • Vinst per aktie efter utspädning om 0,05 USD (Q1 2020: 0,03 USD)
  • Likvida medel om 5,7 miljoner USD (Q1 2020: 19,2 miljoner USD)

Finansiell information i sammandrag

(TUSD, om ej annat anges) Q1
2021
Q4
2020
Q3 2020 Q2 2020 Q1 2020 Helår 2020
Dagsproduktion, netto (BOEPD) 3 742 2 738 3 580 3 602 3 288 3 301
Intäkter 15 814 8 659 11 226 7 926 11 207 39 018
Rörelsens netback 11 031 4 247 7 041 4 377 7 858 23 523
EBITDA 10 213 2 720 5 514 3 436 6 434 18 104
Periodens resultat1 5 538 (15 702) 1 845 407 3 191 (10 259)
Vinst per aktie – före utspädning (USD) 0,05 (0,15) 0,02 0,00 0,03 (0,10)
Vinst per aktie – efter utspädning (USD) 0,05 (0,15) 0,02 0,00 0,03 (0,10)
Likvida medel 5 698 6 681 18 034 15 699 19 190 6 681

 

Brev till Aktieägare

Kära vänner och aktieägare i Maha Energy AB,

Jag är glad över att presentera ännu en stark kvartalsrapport med både ökad tillväxt och många positiva framsteg. Naturligtvis bidrog det ökade och sedan stabiliserade oljepriset till vår tillväxt och jämfört med förra kvartalet ser vi en förbättring av våra produktionsvolymer. En positiv nyhet var att den nyligen färdigställda produktionsbrunnen Tie-2 testade drygt 2 000 BOEPD, vilket var över förväntan. Dessutom upptäcktes en helt ny oljebärande reservoar kallad Itaparica under borrningen av Tie-3-brunnen på Tiefältets västra del. Själva utvärderingen av reservoaren drog ut på tiden då vi inte riktigt lyckades få till en stabil flödesvolym. Efter tålmodigt arbete lyckades vi få upp lättolja (42° API) till ytan under självtryck. De tryckmätningar som gjordes i hålet påvisade en relativt tät reservoar som är i en högre tryckregim än både Agua Grande- och Sergireservoarerna. Tie-3 ska nu temporärt produceras med hjälp av en pump till dess att vattenintrånget ökar tillräckligt för att brunnen ska kunna konverteras till en vatteninjiceringsbrunn.

Preliminära analyser av Itaparica visar att den breder ut sig norr- och västerut vilket potentiellt skulle kunna ge nya oljebärande volymer i framtiden. Dessutom indikerar det att Itaparica-sandstenen borde svara väl på hydraulisk stimulation, som exempelvis Penedo-sandstenen i Tartarugafältet. Dessa indikationer tillför en spännande komponent till utvecklingen av Tiefältet.

Oljepriset återhämtade sig i början av året från ett katastrofalt 2020 och verkar nu ha stabiliserat sig runt USD 65 per fat. På dessa oljeprisnivåer genererar vi en hälsosam ”netback”1 så vi kan fortsätta vår organiska tillväxt med hjälp av eget kassaflöde. En annan positiv prisrelaterad nyhet är att en av våra oljekunder i Brasilien, Petrobras, reducerade rabatten som betalas för oljan med USD 3 per fat. Det betyder att under de kommande 12 månaderna så är den nya nettorabatten USD 5,86 per fat. Vi jobbar också vidare med att försöka öka priset för våra produkter till våra andra brasilianska kunder. Växelkursen mellan den brasilianska Realen (BRL) och USD har också utvecklat sig fördelaktigt för oss.  Då merparten av våra kostnader är i BRL och intäkterna är kopplade till USD har vi uppnått en besparing på cirka 25 procent under det gångna året.

Testningen av TTG-3 (Maha-1) börjar gå mot sitt slut och tyvärr kan vi ännu inte dra någon slutsats av ursprunget av vattenintrånget. Vi kommer nu att fokusera på det södra förkastningsblocket, där TTG-1 och TTG-2 fortfarande producerar bra olja samtidigt som vi fortsätter att analysera all testdata som vi fått in. Parallellt med att vi vidareutvecklar Tartaruga ska vi hitta avsättning för den associerade naturgasen som separeras och produceras från oljan. Det kommer troligen att ta lite tid. För tillfället använder vi sex Gas to Wire (GTW) generatorer för att konvertera gasen till elektricitet och vi utvärderar även andra möjligheter utöver en expansion av GTW.

Under 2017 emitterade vi ett obligationslån om 300 miljoner kronor med återbetalning i slutet av maj detta år. Under våren lyckades vi lösa obligationen i förtid och har på så sätt säkerhetsställt bolagets kassa för vidare tillväxt, framförallt i Oman och USA. Med dagens oljepris skapar vi en bra avkastning på investeringen i USA och även om utvinningsvolymerna är relativt blygsamma i Illinoisbassängen så väger den låga risken med reservoarernas förutsägbarhet upp. Slutligen, i Oman har vi påbörjat processen med att beställa viktig utrustning som har lång leveranstid med målsättningen att starta borrningen i början av 2022.

Vi ser nu fram emot en mer normal tillvaro allt eftersom vaccinationerna mot Covid-19 fortlöper. I närtid siktar vi på att borra Tie-4, vilket är vår första horisontalborrning på Tiefältet. Tie-4 kommer borras horisontalt genom Agua Grande-reservoaren och kommer att färdigställas med en ny typ av pump, som är en elektriskt sänkbar pump (ESP).  När Tie-4 är satt i produktion kommer Tiefältet att nå sin produktiva kapacitet. För att stödja och underhålla reservoartrycket i reservoarerna kommer vi att borra en ny vatteninjiceringsbrunn direkt efter Tie-4. I Illinoisbassängen, USA, kommer vi att borra minst fyra brunnar för att underhålla produktionen där.

Den 19 april i år släppte vi även bolagets första Hållbarhetsrapport. Det nya ESG-team vi fått på plats har gjort ett fantastiskt jobb att sammanställa all information i den fullspäckade rapporten. Hållbarhetsrapporten finns tillgänglig att läsa på vår hemsida, www.mahaenergy.ca. I samband med finansieringen som avslutades i april, utfördes även en oberoende hållbarhetsgranskning av våra brasilianska producerande tillgångar.  Det känns betryggande att vi fick ett bra betyg.  Men allt går att förbättra, så vårt ESG-team är i full sving med att bemöta de förbättringar som nämndes i granskningen.

För fyra år sedan emitterade vi ett obligationslån som gjorde det möjligt för oss att fyrdubbla vår oljeproduktion. Nu, med en stadig kassa och ny finansiering i ryggen ser jag fram emot att växa vidare i alla våra tre operativa områden. Så häng med på resan – det bästa är kvar!

Ta hand om er och varandra, och framförallt önskar jag er god hälsa.

Jonas Lindvall,

Verkställande direktör

Maha Energy AB

1 ”Netback” används för att beskriva inkomst efter avdrag från Royalties och operativa kostnader per fat olje-ekvivalenter.  6.000 kubik fot gas utgör ett fat olja.

Q1 webbsändning idag kl.16:00 CET

Det kommer att hållas en livepresentation idag den 26 maj kl. 16:00 CET (svensk tid) där bolagets VD Jonas Lindvall och CFO Andres Modarelli kommer att presentera kvartalsrapporten och ge en generell bolagsuppdatering. Länk till webbsändningen finns tillgänglig på bolagets hemsida www.mahaenergy.ca och sändningen visas också live på Nyhetsbyrån Direkts YouTube kanal. Frågor under presentationen ställs direkt i kommentarsfältet på YouTube.

Denna information är sådan information som Maha Energy AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 maj 2021 kl. 07:30 CET.

För mer information, kontakta:        
Jonas Lindvall (CEO)
Tel: +46 8 611 05 11        
jonas@mahaenergy.ca

Andres Modarelli (CFO)
Tel: +46 8 611 05 11       
andres@mahaenergy.ca

Victoria Berg (Investor Relations)
Tel: +46 8 611 05 11      
victoria@mahaenergy.ca

Kort om Maha

Maha Energy AB (publ) är ett listat, internationellt uppströmsolje- och gasbolag vars affärsverksamhet inkluderar prospektering, utveckling och produktion av råolja och naturgas. Strategin är att inrikta sig på att utveckla underpresterande kolvätetillgångar på en global basis. Maha är verksam på fyra oljefält, Tartaruga- och Tiefältet i Brasilien samt LAK Ranch och Illinois Basin i USA. Bolagets aktier är listade på Nasdaq Stockholm (MAHA-A). Bolagets huvudkontor ligger i Stockholm, Sverige. Bolaget har även ett tekniskt kontor i Calgary, Kanada, samt operativa kontor i Grayville, Illionis, USA och i Rio de Janeiro, Brasilien. För mer information, vänligen besök vår hemsida www.mahaenergy.ca


1 Periodens resultat för fjärde kvartalet och helåret 2020 inkluderar en nedskrivning om 21 miljoner USD.