Maha Energy AB meddelar resultat för första kvartalet 2022 och inbjudan till webcast

Maha Energy AB (publ) (“Maha” eller “bolaget”) presenterar resultatet för första kvartalet 2022. Rapporten är bifogad i detta pressmeddelandet och finns även tillgänglig på bolagets hemsida  www.mahaenergy.ca.

Höjdpunkter

(alla belopp är i amerikanska dollar om ej annat anges)

Första kvartalet 2022

  • Genomsnittlig dagsproduktion av olja och gas för det första kvartalet 2022 var 4 580 BOEPD (Q1 2021: 3 742 BOEPD)
  • Intäkter om 30,8 miljoner USD (Q1 2021: 15,8 miljoner USD)
  • Rörelsens netback uppgick till 22,5 miljoner USD eller 57,90 USD per fat oljeekvivalenter (BOE) (Q1 2021: 11,0 miljoner USD eller 33,80 USD per BOE)
  • EBITDA om 22,1 miljoner USD (Q1 2021: 10,2 miljoner USD)
  • Periodens resultat uppgick till 12,0 miljoner USD (Q1 2021: 5,5 miljoner USD)
  • Vinst per aktie före utspädning om 0,10 USD (Q1 2021: 0,05 USD)
  • Vinst per aktie efter utspädning om 0,10 USD (Q1 2021: 0,05 USD)
  • Likvida medel om 29,4 miljoner USD (Q1 2021: 5,7 miljoner USD)

Finansiell information i sammandrag

(TUSD, om ej annat anges) Q1 2022 Q4 2021 Q3 2021 Q2 2021 Q1
2021
Helår 2021
Dagsproduktion, netto (BOEPD) 4 580 3 098 3 610 3 104 3 742 3 387
Intäkter 30 831 17 818 19 496 15 178 15 814 68 306
Rörelsens netback 22 528 11 913 13 568 9 548 11 031 46 060
EBITDA 22 069 15 615 12 909 8 988 10 213 47 725
Periodens resultat 12 030 7 363 6 083 2 603 5 538 21 587
Vinst per aktie – före utspädning (USD) 0,10 0,06 0,05 0,02 0,05 0,19
Vinst per aktie – efter utspädning (USD) 0,10 0,06 0,05 0,02 0,05 0,19
Likvida medel 29 416 25 535 31 778 34 139 5 698 25 535

Brev till Aktieägare

Kära vänner och aktieägare i Maha Energy AB,

Att påstå att det första kvartalet 2022 var väldigt bra för Maha är en underdrift. Alla tidigare finansiella rekord slogs över förväntan. För det första så producerade Maha genomsnittligt 4 580 fat oljeekvivalenter per dag (BOEPD) under första kvartalet vilket motsvarade en rekordförsäljning om 30,8 miljoner USD. Tidigare högsta notering var 3 610 BOEPD och 19,5 miljoner USD. Dessutom var nyckeltalet EBITDA om 22,1 miljoner USD väsentligt högre än tidigare högsta notering om 15,6 miljoner USD vilket uppnåddes under 2021. Slutligen så uppgick oljepriset i snitt till 101 USD per fat (Brent), ett pris som inte setts sedan tredje kvartalet 2014, vilket lett till ett rekordstort nettoresultat för kvartalet om 12,0 miljoner USD.

Utöver den mycket positiva finansiella utvecklingen för Bolaget så finns det ytterligare viktiga händelser som skett under kvartalet som är värda att nämnas;

Brasilien
Vid Bolagets, i dagsläget, viktigaste tillgång, Tiefältet, färdigställdes produktionsbrunnen Tie-4 och knöts samman med produktionsanläggningen. Kort därefter påbörjades borrningen av den horisontella brunnen, Tie-5. Borrningen av den första horisontella brunnen på Tiefältet har tagit lång tid och varit svår. Men skam den som ger sig, brunnen har till dags dato nått ett djup om 2 548 meter och totalt har 271 meter av horisontell Agua Grande (AG)-sand genomborrats. Totalt planerar vi att borra en cirka 600 meter horisontal sektion i AG, men detta kan minska beroende på brunnens beskaffenhet och reservoarens kvalitet.

Vid Tartaruga har produktionen nu återvänt till de nivåer som rådde före renoveringsarbetet som gjordes i det fjärde kvartalet 2021.  Det planeras nu att påbörja en horisontell produktionsbrunn vid slutet av året.

Oman
En borrigg har nu anlitats för att initialt borra sex brunnar på Mafraqfältet i Oman. Mafraqfältet är ett utvärderat och produktions testat tjockoljefält i Oman. En tidigare operatör testade drygt 15 700 fat av tjockolja från en enda brunn vid ett 23-dagars brunnstest 1991. Mahas plan är att börja borra de första sex brunnarna på fältet i slutet av juni. De första två brunnarna kommer att samla in viktig reservoarinformation och de återstående fyra brunnarna kommer att testa oljeproduktiviteten från reservoaren.

USA
Bolaget borrade två brunnar i Illinoisbassängen under det första kvartalet. Båda brunnarna är nu i produktion. När aktivitetsnivån ökade i regionen som ett resultat av högre oljepriser lyckades Bolaget säkerställa en ny markkoncession omfattande 1,9 km2 (463 acres) med möjlighet att borra upp till 23 produktionsbrunnar. Området ligger i direkt anslutning till den mark som redan innehas av Maha och bildar en naturlig utvidgning av utvecklingsprogrammet i Illinoisbassängen. Slutligen så fortsätter arbetet med att utvärdera produktionsresultaten av 2021 års borrkampanj samtidigt med kartläggning av strukturerna under markytan för att fastställa framtida borrplatser.

Oljepris och inflation
100 USD per fat olja är ingen ny företeelse. Faktum är att Brent-oljepriset var över 100 USD per fat i 45 månader i rad mellan januari 2011 och september 2014. Sedan dess har oljeindustrin upplevt över 7 år av nedpressade oljepriser. Detta ledde till en väsentlig nedskärning av investeringar i branschen vilket i sin tur har lett till nuvarande brist på olja. För att möta den bristen på olja krävs det nu omedelbara investeringar i sektorn.  Dessvärre är detta enklare sagt än gjort då det kommer ta lång tid för investeringarna att realiseras i oljeproduktion.  Indikationerna tyder på ännu en ”super-cykel” vad gäller råolja och naturgas.

Även om Maha gynnas av det hälsosamma oljepriset så påverkas också vi av effekterna av ökade oljepriser. Till synes har den kombinerade effekten av kostnader på grund av covid-19 och ökade bensinpriser ökat på inflationen, och Maha är inte immunt. Förutom högre priser på foderrörsmaterial, produktionsutrustning, pumpar och tjänster för att nämna några, så upplever Bolaget en väsentlig brist på all typ av material. Det mesta material som krävs för vår verksamhet har nu längre leveranstider. Detta kommer sannolikt att påverka på vår framtida verksamhet.

Sammanfattningsvis; det första kvartalet 2022 är absolut det bästa kvartalet hittills för Bolaget. Vi gjorde en rekordvinst. Vi ökade kvartalets likvida medel till 29,4 miljoner USD och vi utökade vår position i USA. I Oman står vi i startgropen att börja borra mycket snart vilket kan innebära ytterligare positiva nyheter under andra halvåret. Det är mycket spännande tider hos Maha!

Slutligen vill jag tacka alla medarbetare på Maha som oförtrutet jobbar för oss alla, och till alla aktieägare som stöder oss. Stort tack!

Jonas Lindvall
Verkställande Direktör

Q1 webbsändning idag kl.16:00 CET

Det kommer att hållas en livepresentation idag den 19 maj kl. 16:00 CET (svensk tid) där bolagets VD Jonas Lindvall och CFO Andres Modarelli kommer att presentera kvartalsrapporten och ge en generell bolagsuppdatering. Länk till webbsändningen finns tillgänglig på bolagets hemsida www.mahaenergy.ca och sändningen visas också live på Nyhetsbyrån Direkts YouTube kanal. Frågor under presentationen ställs direkt i kommentarsfältet på YouTube.

Denna information är sådan information som Maha Energy AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 maj 2022, kl. 07:30 CET.

För mer information, kontakta:        
Jonas Lindvall (CEO)
Tel: +46 8 611 05 11        
jonas@mahaenergy.ca

Andres Modarelli (CFO)
Tel: +46 8 611 05 11       
andres@mahaenergy.ca

Victoria Berg (Investor Relations)
Tel: +46 8 611 05 11      
victoria@mahaenergy.ca

Kort om Maha

Maha Energy AB (publ) är ett listat, internationellt uppströmsolje- och gasbolag vars affärsverksamhet inkluderar prospektering, utveckling och produktion av råolja och naturgas. Strategin är att inrikta sig på att utveckla underpresterande kolvätetillgångar på en global basis. Maha är verksam på fyra oljefält, Tartaruga- och Tiefältet i Brasilien samt LAK Ranch och Illinois Basin i USA. Bolagets aktier är listade på Nasdaq Stockholm (MAHA-A). Bolagets huvudkontor ligger i Stockholm, Sverige. Bolaget har även ett tekniskt kontor i Calgary, Kanada, samt operativa kontor i Grayville, Illionis, USA och i Rio de Janeiro, Brasilien. För mer information, vänligen besök vår hemsida www.mahaenergy.ca