Maha Energy AB meddelar resultat för första kvartalet 2023 och inbjudan till webcast

Maha Energy AB (publ) (“Maha” eller “bolaget”) presenterar resultatet för första kvartalet 2023. Rapporten är bifogad i detta pressmeddelande och finns även tillgänglig på bolagets hemsida www.mahaenergy.ca.

Första kvartalet 2023
Beloppen nedan avser enbart kvarvarande verksamhet

 • Maha slutförde den 28 februari 2023 försäljningen av sitt brasilianska dotterbolag (avvecklad verksamhet) för en köpeskilling om upp till 186,9 miljoner USD (inklusive villkorad köpeskilling), med betalning om 138 miljoner USD plus 9,3 miljoner USD i rörelsekapitaljustering, netto, justering för likvida medel om 3,7 miljoner USD, netto och 36,1 miljoner USD som ska betalas när vissa milstolpar har uppnåtts.
 • Bolagets ingår ett bindande avtal avseende förvärv av DBO 2.0 S.A. En extra bolagsstämma den 29 mars 2023 bekräftade förvärvet.
 • Utfarmning av 35 procent intresseandel i Block 70 till Mafraq Energy LLC och produktionstest inleds.
 • Genomsnittlig dagsproduktion av olja från kvarvarande verksamhet under Q1 2023 var 233 BOEPD (Q1 2022 från kvarvarande verksamhet: 462 BOEPD).
 • Intäkter om 1,5 miljoner USD (Q1 2022: 3,7 miljoner USD).
 • Rörelsens netback uppgick till 0,6 miljoner USD (Q1 2022: 1,9 miljoner USD).
 • EBITDA uppgick till -0,2 miljoner USD (Q1 2022: 0,5 miljoner USD).
 • Periodens resultat uppgick till -2,4 miljoner USD (Q1 2022: 2,7 miljoner USD).
 • Vinst per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,02 USD (Q1 2022: -0,02 USD).
 • Likvida medel per den 31 mars 2023 uppgick till 63,8 miljoner USD (31 december 2022: 19,5 miljoner USD exklusive likvida medel från tillgångar som innehas för försäljning).
 • Spärrade likvida medel den 31 mars 2023 uppgick till 46,5 miljoner USD (31 mars 2022: noll).
 • Totala likvida medel per den 31 mars 2023 (inklusive spärrade likvida medel om 46,5 miljoner USD) uppgick till 110,4 miljoner USD (31 december 2022: 19,5 miljoner USD exklusive likvida medel från tillgångar som innehas för försäljning).

Finansiell information i sammandrag för kvarvarande verksamhet

(TUSD, om ej annat anges) Q1 2023 Q1 20221 Helår 2022
Dagsproduktion, netto (BOEPD) 233 462 401
Intäkter 1 486 3 716 12 327
Rörelsens netback 648 1 923 6 523
EBITDA -237 533 -420
Periodens resultat från kvarvarande verksamhet -2 378 -2 693 -12 529
Vinst per aktie – före och efter utspädning (USD) -0,02 -0,02 -0,10
Likvida medel 63 849 29 416 19 520

Brev till Aktieägare

Kära vänner och aktieägare i Maha Energy,

Första kvartalet 2023 var ur en finansiell och operationell synvinkel ett övergångskvartal. Maha slutförde två betydande transaktioner: försäljningen av Bolagets brasilianska dotterbolag till PetroRecôncavo samt slutförandet av utfarmningen av 35 procents intresseandel i Block 70 samt att produktionstest inleddes på blocket. Därtill offentliggjordes också undertecknandet av ett slutgiltigt avtal med aktieägarna i DBO 2.0.

Den 28 februari 2023 offentliggjorde vi att försäljningen av det brasilianska dotterbolaget Maha Energy Brasil för en sammanlagd köpeskilling om upp till 186,9 miljoner USD hade slutförts. Denna avyttring var ett viktigt steg inom Bolagets nya strategiska positionering, med kontinuerligt fokus på att skapa aktieägarvärde. Denna försäljning stärkte väsentligt vår balansräkning och kassa och gör det möjligt för oss att sträva efter ytterligare möjligheter inom olje- och gasmarknaden.

Tidigare under kvartalet offentliggjorde vi att vi ingått ett Joint Operating Agreement-avtal (”JOA”) med Mafraq Energy LLC avseende Block 70 i Oman. Denna överenskommelse innebar också att utfarmningen av 35 procents intresseandel till Mafraq Energy LLC slutfördes. Genom att bli partner med Mafraq, ett lokalt bolag med regional expertkunskap, har Maha ytterligare kunnat validera tillgångens värde.

Vi inledde också produktionstest på Block 70 i mitten av mars. Den första brunnen som kopplades upp mot testsystemet var Mafraq-9. Vi kommer att fortsätta med att utöka testet med nya brunnar tills alla åtta nya produktionsbrunnar har säkerhetstestats och kopplats upp.

Vår sammanslagning av verksamheterna med DBO 2.0 godkändes av en extra bolagsstämma i mars, och slutförandet är villkorad sedvanliga förbehåll, vilka parterna håller på att slutföra. I april rapporterades uppdaterade 2P-reserver om 18,8 miljoner fat oljeekvivalenter för klustren Peroá och Papa Terra, i vilka DBO för närvarande har indirekta intresseandelar i egenskap av aktieägare i 3R Offshore. Denna transaktion skall återställa Maha proforma-produktion till 2 291 fat oljeekvivalenter på dag (siffror för april).

Jag är också glad över att under kvartalet kunnat välkomna både vår nya CFO Guilherme Guidolin de Campos och vår nya Chief Legal and Compliance Officer Barbara Bittencourt. Guilherme är nu baserad i Oman och har en unik kombination av expertkunskap inom både ledning och finans, samt har en djup förståelse för Bolaget. Barbara har en omfattande karriär som partner i större advokatfirmor och hon har de senaste tio åren helt och hållet ägnat sig åt olje- och gasmarknaden.

Det första kvartalet var sannerligen ett omformande och spännande kvartal, som också utgör en startpunkt för det nya Maha med en robust kapitalstruktur. Vi ämnar fortsätta på vår väg mot tillväxt och vi har upprättat en robust lista med möjliga transaktioner inom förvärv- och sammanslagningar, vilken nu analyseras och utvärderas. Vi uppskattar att ni följer med oss på resan.

Med vänliga hälsningar

Paulo T. Arantes de Mendonça
Verkställande direktör

Q1 webbsändning idag kl.16:00 CEST

Maha inbjuder alla intressenter till en webbsänd presentation idag klockan 16.00. Paulo Thiago Mendonça, VD, och Guilherme Guidolin de Campos, CFO, kommer att presentera delårsrapporten och aktuella händelser.

Presentationen genomförs på engelska och sänds direkt. Presentationen spelas in och kommer att finnas tillgänglig på bolagets webbsida och YouTube kanal. Frågor till presentationen kan skickas i förväg till info@mahaenergy.ca eller ställas direkt under presentationen i kommentarsfältet på YouTube.

Länk till presentationen: https://youtube.com/live/lpxW_FDRDYM?feature=share

Denna information är sådan information som Maha Energy AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 maj 2023, kl. 07:30 CEST.

För mer information, kontakta:
Paulo Thiago Mendonça, VD, Telefon: +46 8 611 05 11, E-post: info@mahaenergy.ca
Guilherme Guidolin de Campos, CFO, Telefon: +46 8 611 05 11, E-post: info@mahaenergy.ca
Jakob Sintring, Head of IR, Telefon: +46 8 611 05 11, E-post: info@mahaenergy.ca

Kort om Maha

Maha Energy AB (publ) är ett listat, internationellt uppströms olje- och gasbolag vars affärsverksamhet inkluderar prospektering, utveckling och produktion av råolja och naturgas. Strategin är att inrikta sig på att utveckla underpresterande kolvätetillgångar på en global basis. Maha är operatör för Block 70 i Oman och för tillgångar i USA. Bolagets aktier är listade på Nasdaq Stockholm (MAHA-A). Bolagets huvudkontor ligger i Stockholm, Sverige. Bolaget har även ett tekniskt kontor i Calgary, Kanada, samt operativa kontor i Grayville, Illionis, USA, i Rio de Janeiro, Brasilien och i Muskat, Oman. För mer information, vänligen besök vår hemsida www.mahaenergy.ca.


1 Jämförande period (Q1 2022) har justerats för att avse kvarvarande verksamhet.