Maha Energy AB meddelar resultat för tredje kvartalet 2022 och inbjudan till webcast

Maha Energy AB (publ) (“Maha” eller “bolaget”) presenterar resultatet för tredje kvartalet 2022. Rapporten är bifogad i detta pressmeddelande och finns även tillgänglig på bolagets hemsida  www.mahaenergy.ca.

Höjdpunkter

(alla belopp är i amerikanska dollar om ej annat anges)

Tredje kvartalet 2022

 • Genomsnittlig dagsproduktion av olja och gas för det tredje kvartalet 2022 var 2 389 BOEPD (Q3 2021: 3 610 BOEPD)
 • Intäkter om 17,7 miljoner USD (Q3 2021: 19,5 miljoner USD)
 • Rörelsens netback uppgick till 11,0 miljoner USD eller 50,81 USD per fat oljeekvivalenter (BOE) (Q3 2021: 13,6 miljoner USD eller 41,17 USD per BOE)
 • EBITDA om 9,6 miljoner USD (Q3 2021: 12,9 miljoner USD)
 • Periodens resultat uppgick till 2,6 miljoner USD (Q3 2021: 6,1 miljoner USD)
 • Vinst per aktie före och efter utspädning om 0,02 USD (Q3 2021: 0,05 USD)

Niomånadersperioden som avslutades 30 september 2022

 • Genomsnittlig dagsproduktion av olja och gas för nio månader 2022 var 3 412 BOEPD (nio månader 2021: 3 485 BOEPD)
 • Intäkter om 72,5 miljoner USD (nio månader2021: 50,5 miljoner USD)
 • Rörelsens netback uppgick till 50,9 miljoner USD eller 58,25 USD per fat oljeekvivalenter (BOE) (nio månader 2021: 34,1 miljoner USD eller 36,92 USD per BOE)
 • EBITDA om 46,3 miljoner USD (nio månader 2021: 32,1 miljoner USD)
 • Periodens resultat uppgick till 22,8 miljoner USD (nio månader 2021: 14,2 miljoner USD)
 • Vinst per aktie före och efter utspädning om 0,19 USD (nio månader 2021: 0,13 USD)
 • Likvida medel om 11,3 miljoner USD (31 december 2021: 25,5 miljoner USD)

 

Finansiell information i sammandrag

(TUSD, om ej annat anges) Q3 2022 Q2 2022 Q1
2022
Q4 2021 Q3 2021 Nio månader2022 Nio månader
2021
Helår
2021
Dagsproduktion, netto (BOEPD) 2 389 3 292 4 580 3 098 3 610 3 412 3 485 3 387
Intäkter 17 657 24 018 30 831 17 818 19 496 72 506 50 488 68 306
Rörelsens netback 10 998 17 408 22 528 11 913 13 568 50 934 34 147 46 060
EBITDA 9 648 14 621 22 069 15 615 12 909 46 338 32 110 47 725
Periodens resultat 2 593 8 219 12 030 7 363 6 083 22 842 14 224 21 587
Vinst per aktie – före utspädning (USD) 0,02 0,07 0,10 0,06 0,05 0,19 0,13 0,19
Vinst per aktie – efter utspädning (USD) 0,02 0,07 0,10 0,06 0,05 0,19 0,13 0,19
Likvida medel 11 338 23 863 29 416 25 535 31 778 11 338 31 778 25 535

Brev till aktieägarna

Kära vänner och aktieägare i Maha Energy AB,

Under det tredje kvartalet 2022 har Bolaget genomfört ett antal väsentliga styrelseförändringar och förändringar på företagsledande positioner vilket förstärker Mahas bolagsstyrningsstruktur och ledarskap. Först godkände Mahas aktieägare förslaget att välja Fabio Vassel, Paulo Thiago Mendonça och Enrique Peña till ordinarie styrelseledamöter fram till nästa årsstämma i 2023. De ersatte Jonas Lindvall, Nicholas Walker, och Christer Lindholm. Fabio Vassel valdes till styrelsens ordförande och ersätter Harald Pousette som kvarstår som ordinarie styrelseledamot. De nya styrelseledamöterna representerar Starboard Group som är ett brasilianskt Private Equity-bolag med omfattande erfarenhet och en stark historik inom olja och gas speciellt på den brasilianska marknaden.

Starboard designade och skapade 3R Petroleum, ett börsnoterat brasilianskt oberoende olje- och gasbolag med ett marknadsvärde på över 2 miljarder USD. 3R var den mest lyckosamma deltagaren i Petrobras avyttringsprogram som tog in mer än 2 miljarder USD i eget kapital och skulder. Paulo och Fabio är tidigare ordförande och styrelseledamöter i 3R och var avgörande för att utveckla 3R till ett av de ledande mindre oljebolagen i Latinamerika.

Den nya styrelsen har utsett Paulo Mendonça till ny verkställande direktör (CEO) i Bolaget och Bernardo Guterres till ny ekonomidirektör (CFO). Utöver sina erfarenheter hos 3R har Paolo också ansvarat för betydande transaktioner, omfattande mer än 5 miljarder USD, i olje- och gasindustrin. Innan dess var Paolo chef för Investment Banking på Brasil Plural’s Investment Banking division och ansvarig för mergers & acquisitions (M&A) samt aktie- och kapitalmarknadstransaktioner.

Bernardo har omfattande erfarenhet från den brasilianska finansmarknaden och olje- och gassektorn. Bernardo har arbetat på ledande bolag såsom Itaú BBA, Deutsche Bank, Opportunity Private Equity, och Safra’s Private Equity and Investment Banking division. Han är dessutom tidigare styrelseledamot i Petroreconcavo, ett viktigt mindre brasilianskt oljebolag, där han strukturerade och ledde den första förvärvsfinansieringen inom olja och gas på fastlandet i Brasilien motsvarande en investering på ca 300 miljoner USD.

Dessa förändringar är ett led i Bolagets nya strategiska positionering vilken kommer att fokusera på utbyggnad av Bolagets verksamhet genom organisk och icke-organisk tillväxt för att maximera avkastningen till aktieägarna. Upphandling och genomförande av intressanta M&A-transaktioner kommer att bli väsentliga för att uppnå denna målsättning.

Den nya inriktningen kommer också med arbetsuppgifter som behöver genomföras såsom:

 1. Förbättrande av Mahas nuvarande kapitalstruktur och förstärkning av balansräkningen och likvidposition;
 2. Optimera investeringar och rörelsekostnader för att förbättra avkastningen på satsat kapital;
 3. Analys för att optimera tillgångsportföljen inklusive försäljningar och nya utbyggnader;
 4. Utse ett nytt oberoende bolag att bedöma och certifiera reserver och resurser;
 5. Upprätta en dynamisk och kraftfull arbetsplan för borrnings- och renoveringsaktiviteter.

Det tredje kvartalet var inte Maha starkaste, då produktionsvolymerna under kvartalet var lägre än planerat och förväntat. Följaktligen måste 2022 års produktionsguidning revideras till 3 000 – 3 400 BOEPD. Produktionen för niomånadersperioden som avslutades 30 september 2022 uppgick till 3 412 BOEPD; emellertid, på grund av högre priser, ökade intäkter och nettoresultat för niomånadersperioden. EBITDA för niomånadersperioden 2022 uppgick till 46,3 miljoner USD jämfört med 32,1 miljoner USD för samma period föregående år. Intäkterna för niomånadersperioden 2022 var 72,5 miljoner USD jämfört med 50,5 miljoner USD för niomånadersperioden 2021. Rörelsen netback för det tredje kvartalet påverkades av kostnader för renoveringsarbeten och lägre produktion, men Mahas rörelsens netback för niomånadersperioden om 50,9 miljoner USD har redan överträffat rörelsens netback för helåret 2021 om 46,1 miljoner USD. Maha stängde kvartalet med bruttoskulder om 49,4 miljoner USD och en likvid position om 11,3 miljoner USD vilket resulterar i Nettoskuld i förhållande till EBITDA om 0,62. Från ett mer verksamhetsinriktat perspektiv finns det starka indikatorer på att kampanjen med renoveringsarbeten i Brasilien, vilken är färdigställd och Tie-brunnarna producerar, visar en positiv trend.

Slutligen, tack för ert förtroende för den nya styrelsen och företagsledningen som kommer att leda Maha in i nästa steg. Styrelsen och företagsledningen är fokuserade på att öka aktieägarvärden och förbättra Bolagets attraktion genom förbättrade prestationer samt säkerställa nära samarbete med våra anställda, klienter och offentliga administrationer och samhälle som helhet.

Å allas vägnar på Maha vill vi personligen tacka var och en av er för er ovärderliga support såväl som Jonas Lindvall för att grunda Bolaget. Vi kommer att säkerställa att ert förtroende bibehålls när vi förstärker och växer in i nästa kapitel med full transparens, ödmjukhet och hårt arbete.

Vi ser fram emot Bolagets framtid och all den potential det har och vi kommer att hålla er nogsamt informerade om alla väsentliga händelser och framsteg framöver.

Med vänliga hälsningar

Paulo Mendonça
Verkställande direktör


Q3 webbsändning idag kl.16:00 CET

Det kommer att hållas en livepresentation idag den 15 november kl. 16:00 CET (svensk tid) där Bolaget kommer att presentera kvartalsrapporten och ge en generell bolagsuppdatering. Länk till webbsändningen finns tillgänglig på bolagets hemsida www.mahaenergy.ca och sändningen visas också live på Nyhetsbyrån Direkts YouTube kanal. Frågor under presentationen ställs direkt i kommentarsfältet på YouTube.

Denna information är sådan information som Maha Energy AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 november 2022, kl. 07:30 CET.

För mer information, kontakta:        
Paulo Mendonça (CEO)
Tel: +46 8 611 05 11        
info@mahaenergy.ca

Bernardo Guterres (CFO)
Tel: +46 8 611 05 11       
info@mahaenergy.ca

Victoria Berg (Investor Relations)
Tel: +46 8 611 05 11      
victoria@mahaenergy.ca

Kort om Maha

Maha Energy AB (publ) är ett listat, internationellt uppströmsolje- och gasbolag vars affärsverksamhet inkluderar prospektering, utveckling och produktion av råolja och naturgas. Strategin är att inrikta sig på att utveckla underpresterande kolvätetillgångar på en global basis. Maha är verksam på fyra oljefält, Tartaruga- och Tiefältet i Brasilien samt LAK Ranch och Illinois Basin i USA. Bolagets aktier är listade på Nasdaq Stockholm (MAHA-A). Bolagets huvudkontor ligger i Stockholm, Sverige. Bolaget har även ett tekniskt kontor i Calgary, Kanada, samt operativa kontor i Grayville, Illionis, USA och i Rio de Janeiro, Brasilien. För mer information, vänligen besök vår hemsida www.mahaenergy.ca