Maha Energy AB (Publ) ingår i preliminärt avtal kring villkor för finansiering

Maha Energy AB ("Maha" eller "Bolaget") meddelar idag att Bolaget har tecknat ett villkorsavtal med en brasiliansk bank med erfarenhet i E&P-sektorn för finansiering av företagets tillväxt ("finansieringen"). Slutförandet av finansieringen föregås av sedvanlig teknisk och finansiell revision samt lånedokumentation.

Maha har beviljat en exklusivitetsperiod om 55 dagar för att slutföra revision och dokumentation. Under denna period förbehåller sig dock Bolaget rätten att undersöka och föreslå en eventuell refinansiering av den utestående obligationen om 300 miljoner kronor med befintliga obligationsinnehavare.

Nettointäkterna från finansieringen kommer att användas till att refinansiera befintlig obligationsskuld, finansiera investeringar i Mahas portfölj samt allmänna företagssyften.

Pareto Securites AS agerar som finansiell rådgivare och Setterwalls agerar som juridisk rådgivare till Maha i samband med finansieringsprocessen.

Denna information är sådan information som Maha Energy AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 februari 2021, 22:00 CET.

För mer information, kontakta:        
Jonas Lindvall (CEO)
Tel: +46 8 611 05 11        
jonas@mahaenergy.ca

Victoria Berg (Investor Relations)
Tel: +46 8 611 05 11      
victoria@mahaenergy.ca

Kort om Maha

Maha Energy AB (publ) är ett listat, internationellt uppströmsolje- och gasbolag vars affärsverksamhet inkluderar prospektering, utveckling och produktion av råolja och naturgas. Strategin är att inrikta sig på att utveckla underpresterande kolvätetillgångar på en global basis. Maha är verksam på fyra oljefält, Tartaruga- och Tiefältet i Brasilien samt LAK Ranch och Illinois Basin i USA. Bolagets aktier är listade på Nasdaq Stockholm (MAHA-A). Bolagets huvudkontor ligger i Stockholm, Sverige. Bolaget har även ett tekniskt kontor i Calgary, Kanada, samt operativa kontor i Grayville, Illionis, USA och i Rio de Janeiro, Brasilien. För mer information, vänligen besök vår hemsida www.mahaenergy.ca