Maha Energy AB (publ): Investeringsplan och produktionsguidning för 2021

Maha Energy AB (“Maha” eller “Bolaget”) planerar att avsätta cirka 26 miljoner US-dollar för investeringar i olika kapitalprojekt under 2021 och uppskattar en årlig snittproduktion på 4 000 – 5 000 BOEPD*.  De planerade investeringarna kommer att finansieras genom en kombination av egen kassa och en framtida finansiering. 

Planerade kapitalinvesteringar om cirka 26 miljoner US-dollar under 2021

Fält Kapitalinvestering Tidpunkt Beskrivning/Anledning
Tie Ny brunn
Tie-3
Q1 (pågående) Upprätthålla Tiefältets produktionsplatå.
Tie Ny brunn
Tie-4 (AG HZ)
Q2 Upprätthålla Tiefältets produktionsplatå.
Tie Ny brunn
Tie-5
Q3 Upprätthålla Tiefältets produktionsplatå.
Tie Produktions-
anläggning
Under 2021 Färdigställande av uppgraderingsarbete, automatiseringsarbete samt påkoppling av nya produktionsbrunnar.
Tartaruga Produktions-
anläggning
Q3 Ökning av produktionskapacitet
IB 4 nya brunnar Q2–Q3 Åtagna produktionsbrunnar
Mafraq     Förberedelsearbete
LAK Ranch     Inga planerade investeringar under 2021

Planerade investeringar i Tiefältet – Bahia, Brasilien under 2021

Tie-3
Tie-3 är en oljeproduktionsbrunn på Tiefältets västra flank.  Denna brunn var en del av förra årets kapitalinvesteringsprogram, men på grund av operationella förseningar på Tie-2 brunnen så inkluderas denna brunn i 2021 års program. Tie-3 brunnen kommer att omvandlas till en vatteninjiceringsbrunn i framtiden.

Tie-4
Tie-4-brunnen blir Tiefältets första horisontala oljeproduktionsbrunn. Brunnen borras från produktionsplatsen GTE-4 och kommer färdigställas i Agua Grande formationen.  Bolaget inväntar en borrlicens från brasilianska myndigheter och den väntas godkännas under andra kvartalet 2021.

Tie-5
Tie-5-brunnen kommer att borras på södra delen av Tiefältet. Brunnen blir en vatteninjiceringsbrunn för att både bibehålla reservoartrycket och öka utvinningsfaktorn på fältet.

Produktionsanläggning Tie
Produktionsanläggningen på Tiefältet är nästan färdigställd. De tillkommande investeringar som sker på anläggningen inkluderar påkoppling av nya brunnar.  Dessutom planeras automatiseringsarbete samt mindre kompletteringsarbete. 
*  BOEPD: Barrels of Oil Equivilents Per Day (Fat oljeekvivalenter per dag)
Planerade investeringar i Tartarugafältet – Sergipe, Brasilien under 2021
Produktionsanläggning
Beroende på resultaten från den nyligen färdigställda och testade TTG-3 brunnen så planeras endast mindre arbete på Tartarugafältet under 2021. Uppgraderingsarbetet kommer att fortsätta under 2021 så att Tartaruga ska kunna hantera upp till 2 500 fat olja om dagen samt på sikt 2 500 MSCFPD av naturgas.

Planerade investeringar i LAK Ranch –Wyoming USA under 2021

LAK Ranch
Produktionen på LAK Ranchfältet stängdes ned i början av förra året som en konsekvens av effekterna från pandemin. Även om den nyligen slutförda reservutvärderingen av LAK Ranch fortfarande är positiv, om än något lägre än förra året vid nuvarande oljepriser, så ser Maha bättre investeringsmöjligheter i Brasilien, Illinois Basin och Oman. Därför kommer LAK Ranchfältet att förbli nedstängt tills dess att oljepriserna har återhämtat sig.

Planerade investeringar i Illinois Basin (IB) – Illinois och Indiana, USA under 2021

Produktionsbrunnar
Produktionen från IB-området kommer att fortlöpa under 2021. Fyra brunnar är planerade för året för att bibehålla produktionskontrakten med mineralägarna.

Planerade investeringar i Mafraq oljefält, Oman under 2021

Produktionsbrunnar
Inga produktionsbrunnar planeras för 2021.  Dock kommer förberedelsearbeten påbörjas under 2021 så att produktionsbrunnar kan borras i början av 2022.

Produktionsguidning

Bolaget förväntas att färdigställa, om inte hela, så det mesta av det ovannämnda investeringsprogrammet under 2021.  Schemat för investeringarna är beroende på ett antal faktorer som kan komma att påverka tidpunkten för arbetet. Exempelvis påverkar tillgänglighet av borriggar, leveranstider för speciell utrustning samt tidsenligt godkännande av olika licenser och tillstånd. Fortsatta effekter från den pågående pandemin kan också komma att ha en inverkan på investeringsschemat. Dessa faktorer, bland annat, kan komma att påverka produktionen för Bolaget under 2021.

Mot denna bakgrund, beräknar Bolaget att uppnå en årlig snittproduktion (innan royalty och skatt) under 2021 på 4 000 – 5 000 BOEPD* (varav cirka 8 procent är naturgas).  I beräkningen ingår indirekta effekter av Covid-19, som exempelvis begränsad rörelse mellan gränser för personal och utrustning samt svagt oljepris. Allteftersom pandemin lättar förväntar Bolaget en aktivitetsökning som kan komma att påverka produktionskapaciteten positivt. 

Bolaget uppskattar produktionskostnaderna 2021 till 7-8 US-dollar per BOE, inklusive oljetransporter från fält till köpare, baserat på ovan produktionsuppskattning. 

Finansiering av 2021 års kapitalinvesteringar

Den totala planerade kostnaderna för kapitalinvesteringar för Maha är ca. USD 26 miljoner under 2021.  Dessa kostnader kommer att finansieras primärt genom egen kassa, samt en kapitalanskaffning under första halvåret av 2021.

* BOEPD: Barrels of Oil Equivalents Per Day (Fat oljeekvivalenter per dag)

1Normalt uttrycks naturgasproduktion i kubikmeter per dag (m3/dag) eller kubikfot per dag (ft3/dag).  Att konvertera naturgas-volym från kubikfot till fat görs genom att jämföra energivärdet av olja och naturgas per kubikenhet.  I snitt så utgör 6 000 kubikfot lika mycket energi som ett fat olja.  Därför så uttrycker det att 1 fat oljeekvavilent är lika med 6 000 kubikfot naturgas.

Övrigt 

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 februari 2021, kl.22:05 CET.

För mer information, kontakta:        
Jonas Lindvall (CEO)
Tel: +46 8 611 05 11        
jonas@mahaenergy.ca

Victoria Berg (Investor Relations)
Tel: +46 8 611 05 11      
victoria@mahaenergy.ca

Kort om Maha

Maha Energy AB (publ) är ett listat, internationellt uppströmsolje- och gasbolag vars affärsverksamhet inkluderar prospektering, utveckling och produktion av råolja och naturgas. Strategin är att inrikta sig på att utveckla underpresterande kolvätetillgångar på en global basis. Maha är verksam på fyra oljefält, Tartaruga- och Tiefältet i Brasilien samt LAK Ranch och Illinois Basin i USA. Bolagets aktier är listade på Nasdaq Stockholm (MAHA-A). Bolagets huvudkontor ligger i Stockholm, Sverige. Bolaget har även ett tekniskt kontor i Calgary, Kanada, samt operativa kontor i Grayville, Illionis, USA och i Rio de Janeiro, Brasilien. För mer information, vänligen besök vår hemsida www.mahaenergy.ca