Maha Energy AB (publ) lämnar meddelande om villkorad förtidsinlösen av utestående obligationer

Maha Energy AB (publ) (“Maha” eller “Bolaget”) har idag informerat innehavarna av Bolagets SEK 500 000 000 seniora säkerställda obligationer med ISIN SE0009889751 (”Obligationerna”) om sin avsikt att inlösa Obligationerna, villkorat av uppfyllande av villkor för utbetalning under det nya låneavtalet.

Idag, den 9 april 2021, har Bolaget skickat ett villkorat meddelande om förtidsinlösen till varje person registrerad i skuldboken avseende Obligationerna per den 8 april 2021.

Förutsatt att Villkoret (såsom definierat nedan) uppfylls kommer inlösen att ske den 5 maj 2021 ("Inlösendagen"). Obligationerna kommer inlösas till ett belopp motsvarande 100,00 procent av det nominella beloppet (dvs. SEK 100 000 per Obligation) plus per Inlösendagen upplupen men obetald ränta ("Inlösenbeloppet"). Inlösenbeloppet kommer att betalas ut till varje person som är registrerad på värdepapperskonto som direktregistrerad ägare eller auktoriserad förvaltare av Obligationerna enligt skuldboken kl. 17.00 den 28 april 2021 ("Avstämningsdagen"). I samband med inlösen ska Obligationerna avnoteras från Nasdaq Stockholm.

Förtidsinlösen av Obligationerna är villkorad av att Bolaget anser att villkoren för utbetalning under det nya låneavtalet med Banco BTG Pactual S.A. kommer att uppfyllas på eller före Avstämningsdagen ("Villkoret"). Uppfyllande av Villkoret kommer att bekräftas till innehavarna av Obligationerna genom ett pressmeddelande på eller före Avstämningsdagen. Om Villkoret inte har uppfyllts innan Avstämningsdagen kommer inlösen inte att ske och det kommer i sådana fall att bekräftas till obligationsinnehavarna genom ett pressmeddelande innan Avstämningsdagen.

Denna information är sådan information som Maha Energy AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 9 april 2021, 08:00 CET.

För ytterligare information, kontakta:        

Jonas Lindvall (CEO)
Tel: +46 8 611 05 11       
E-post: jonas@mahaenergy.ca

eller

Victoria Berg (Investor Relations)
Tel: +46 8 611 05 11      
E-post: victoria@mahaenergy.ca

Kort om Maha

Maha Energy AB (publ) är ett listat, internationellt uppströmsolje- och gasbolag vars affärsverksamhet inkluderar prospektering, utveckling och produktion av råolja och naturgas. Strategin är att inrikta sig på att utveckla underpresterande kolvätetillgångar på en global basis. Maha är verksam på fyra oljefält, Tartaruga- och Tiefältet i Brasilien samt LAK Ranch och Illinois Basin i USA. Bolagets aktier är listade på Nasdaq Stockholm (MAHA-A). Bolagets huvudkontor ligger i Stockholm, Sverige. Bolaget har även ett tekniskt kontor i Calgary, Kanada, samt operativa kontor i Grayville, Illionis, USA och i Rio de Janeiro, Brasilien. För mer information, vänligen besök vår hemsida www.mahaenergy.ca