Maha Energy AB (publ) (”Maha” eller ”Bolaget”) meddelar preliminära produktionstestresultat från Tie-4

Preliminärt brunnstestflöde från Tie-4 påvisar ett kombinerat och begränsad produktionsvolym om ca. 936 BOEPD1 (825 BOPD2 och 668 MSCFPD2). Brunnstestet blev förkortat och volymbegränsat på grund av de höga flödesvolymerna. Borriggen kommer nu att flyttas från Tie-4 som sedan kommer att kopplas in i de permanenta produktionsfaciliteterna på Tiefältet där den sedan kommer att testas och rensas ur.

Jonas Lindvall, verkställande direktör för Maha Energy AB kommenterade: ”Vi är mycket nöjda med resultaten från detta preliminära och korta flödestest. Den kombinerade och vertikala Tie-4 brunnen flödade fritt till borriggstankarna och påvisade högre än väntade volymer vilket gjorde att testet var tvunget att volymbegränsas. Jag förutser att vi kommer ha mer detaljer omkring flödesvolymer i andra halvan av januari efter att Tie-4 kopplats in på de permanenta produktionsfaciliteterna.” 

Som tidigare meddelats har Tie-4 nu borrats, loggats och foderrör-cementerats på plats som en vertikal dubbelzonsbrunn. Slutliga färdigställandemoment har utförts på Tie-4 inklusive drift- och funktionstestning av den elektriska nedsänkbara pumpen (“ESP”) på ett 3 ½ tums produktiosrör.  Efter en initial kort driftsättning av ESP pumpen utfördes ett kort rengöringsflödestest för att rensa ur produktionshålet av vatten samt att bekräfta det initiala reservoarproduktiviteten. Under den initiala driftsättningen av ESP-pumpen nåddes begränsningarna för testanläggningen snabbt och pumpen stängdes ned varav produktionen övergick till friflöde. Under fritt flöde begränsades produktionen med en liten 24/68"- 28/64" produktionsventil för att säkert kunna hantera olje- och gasvolymerna.

Följande information erhölls genom att flöda Tie-4 till en temporär testanläggning med begränsad mätkapacitet. Både Agua Grande (AG) och Sergi (SG)-zonerna är perforerade och är försedda med ett 3-1/2” (tum) produktionsrör. Initiala och preliminära testresultat för flödestestet begränsades av gashanteringskapacitet vid ytan och är som följer:

Oljeproduktion                                                : 825 BOPD
Vattenproduktion                                           : 78 BWPD/ 9 % vatten
Gasproduktion                                                 : ~668 MSCFPD
BOEPD                                                               : ~936 BOEPD
Ventilstorlek                                                     : 28/64"
Brunnshuvudtryck                                          : 340 psi

Preliminära pumpkapacitetsberäkningar gjorda från uppmätt pumptrycksdata pekar på att ESP pumpen kommer att fungera enligt plan och kommer att kunna leverera mellan 1 000 – 2 400 BFPD.

Arbetet kommer nu att fokusera på att koppla på brunnen till den permanenta produktionsanläggningen och sedan sätta brunnen i produktion. Det förväntas att ta 7 – 10 dagar att flytta borriggen från Tie-4 och sedan mellan 3 – 7 dagar för anslutning och brunntestning. De slutgiltiga flödesvolymerna kommer att tillhandahållas senare under januari när Tie-4 är ansluten, utrensad och satt på ett 24-timmarstest genom den permanenta Tie-anläggningens testseparator.

1 Oljevolymerna mäts genom atmosfäriska oljeriggtankar och gasvolymen uppskattas med ett fältomfattande gasoljeförhållande om +/- 810 SCF/bbl
2 6 000 SCF gas = 1 fat oljeekvivalent

Denna information är sådan information som Maha Energy AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 januari 2022, kl. 23:30 CET.

För mer information, kontakta:        
Jonas Lindvall (CEO)
Tel: +46 8 611 05 11        
jonas@mahaenergy.ca

Victoria Berg (Investor Relations)
Tel: +46 8 611 05 11      
victoria@mahaenergy.ca

Kort om Maha

Maha Energy AB (publ) är ett listat, internationellt uppströmsolje- och gasbolag vars affärsverksamhet inkluderar prospektering, utveckling och produktion av råolja och naturgas. Strategin är att inrikta sig på att utveckla underpresterande kolvätetillgångar på en global basis. Maha är verksam på fyra oljefält, Tartaruga- och Tiefältet i Brasilien samt LAK Ranch och Illinois Basin i USA. Bolagets aktier är listade på Nasdaq Stockholm (MAHA-A). Bolagets huvudkontor ligger i Stockholm, Sverige. Bolaget har även ett tekniskt kontor i Calgary, Kanada, samt operativa kontor i Grayville, Illionis, USA och i Rio de Janeiro, Brasilien. För mer information, vänligen besök vår hemsida www.mahaenergy.ca