Maha Energy AB (publ) (”Maha” eller ”Bolaget”) meddelar sänkning av royalties för Tie- och Tartarugafälten i Brasilien

De royaltyavgifter som betalas till den brasilianska staten sänks från 10,0 respektive 9,7 procent till 7,5 procent för både Tie- och Tartarugafältet.

Styrelsen för det brasilianska statliga organet för olja, naturgas och biobränslen (ANP) har utfärdat en resolution som godkänner Maha Energy Brasil Ltdas (MEBL) begäran om minskning av royalties på koncessionsavtalen Tie och Tartaruga, med hänvisning till ANP:s resolution nr 853/2021, som reglerar detta förfarande.

För närvarande är royaltybeloppen för Tie- och Tartarugafälten 10,0 respektive 9,7 procent. De nya royaltyavgifterna sänks till 7,5 procent eftersom båda drivs av MEBL, som av ANP definieras som ett medelstort företag (som enligt ANP:s resolution nr 32/2014 är ett bolag som har en sammanlagd global genomsnittlig årlig produktion på mindre än 10 000 boe/d).

Ett tillägg till koncessionsavtalen kommer att verkställas av ANP och koncessionshavarna, som är MEBL för Tiefältet respektive MEBL och Petrobras för Tartarugafältet, inom 30 dagar efter ovannämnda resolution. De nya royaltyavgifterna träder i kraft månaden efter att tilläggen till koncessionsavtalen vunnit laga kraft.

De nya royaltyavgifterna kommer att gälla under den återstående löptiden av respektive koncessionsavtal och så länge MEBL definieras som ett medelstort företag. Effekten av ovannämnda tillägg kan komma att ändras i det fall MEBL inte betalar royalty för något av fälten. I så fall så sker ändringen från och med den produktionsmånad som betalningen uteblev.

Denna information är sådan information som Maha Energy AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 december 2021, kl. 20:15 CET.

För mer information, kontakta:        
Jonas Lindvall (CEO)
Tel: +46 8 611 05 11        
jonas@mahaenergy.ca

Victoria Berg (Investor Relations)
Tel: +46 8 611 05 11      
victoria@mahaenergy.ca

Kort om Maha

Maha Energy AB (publ) är ett listat, internationellt uppströmsolje- och gasbolag vars affärsverksamhet inkluderar prospektering, utveckling och produktion av råolja och naturgas. Strategin är att inrikta sig på att utveckla underpresterande kolvätetillgångar på en global basis. Maha är verksam på fyra oljefält, Tartaruga- och Tiefältet i Brasilien samt LAK Ranch och Illinois Basin i USA. Bolagets aktier är listade på Nasdaq Stockholm (MAHA-A). Bolagets huvudkontor ligger i Stockholm, Sverige. Bolaget har även ett tekniskt kontor i Calgary, Kanada, samt operativa kontor i Grayville, Illionis, USA och i Rio de Janeiro, Brasilien. För mer information, vänligen besök vår hemsida www.mahaenergy.ca