Maha Energy AB (publ) (”Maha” eller ”Bolaget”) meddelar start för borrning på Tie-4 och ger en operativ uppdatering

  • Maha Energy AB påbörjade sin första horisontalborrning med ett nytt sänkbart pumpsystem på Tie-fältet sent den 9 juli 2021. Därmed är två nya teknologier som Bolaget identifierat för det produktiva Tie-oljefältet i Brasilien under implementation.
  • På Illinois Basin (”IB”) oljefältet har Maha redan borrat klart 5 oljebrunnar och det pågår borrning på ytterligare 7 oljebrunnar. Alla oljebrunnar kommer att bli högtrycksstimulerade och arbetsprogrammet för samtliga 12 oljebrunnar förväntas bli klart i slutet av september.
  • Tie-3-brunnen som nyligen stimulerades med saltsyra är tillbaka i produktion och visar goda tecken på utökad produktionsvolym.
  • Produktionsvolymerna under andra kvartalet var lägre än beräknat på grund av både planerade och oplanerade driftstörningar i produktionen på Tie-fältet. Den tidigare uppskattade årliga snittproduktionen på 4 000 – 5 000 BOEPD1 kvarstår. Den nyligen borrade oljebrunnen Tie-2 fortsätter att producera över förväntan och den högre produktionen från både Tie-4 och IB förväntas kompensera den lägre produktionen under andra kvartalet.

Tie-4
Borrningen av Tie-4, som är en så kallad horisontalbrunn, påbörjades sent på fredagen den 9 juli 2021. Maha har avtalat om en garanterad borrning plus upp till sex betingade borrningar med Faxe-2, en elektrisk-hydraulisk borrigg. Tie-4 är den fjärde brunnen som Maha borrar på Tie-fältet sedan det förvärvades från Gran Tierra under 2017.

Detta blir den första av två horisontalborrningar som ska utföras på Tie-fältet under 2021.  Brunnen kommer att förses med en upp till 600 meter lång horisontalsektion genom den mycket produktiva Agua Grande (”AG”) reservoaren. Det beräknas ta cirka 75 dagar att borra och färdigställa brunnen.  Då ett horisontalhål normalt producerar mer olja jämfört med ett vertikalt hål i Tie-fältet kommer brunnen förses med en ny typ av elektrisk nedsänkbar pump (”ESP”) som kan hantera högre oljevolymer än den sedvanliga jetpumpen. Det är första gången som Maha både borrar horisontalt och installerar en ESP på Tie-fältet vilket betonar möjligheterna med förbättrade utvinningstekniker på en befintlig anläggning. 

Den andra horisontalbrunnen Tie-6 kommer borras i den något djupare Sergireservoaren efter att Tie-5, som är en vatteninjektionsbrunn på fältets södra del, borrats. Vatteninjektionsbrunnen kommer borras direkt efter horisontalborringen på Tie-4.

Tie-3
Hybridbrunnen Tie-3 som både är en oljeproduktions- och vatteninjektionsbrunn, borrades och färdigställdes tidigare under andra kvartalet. Analyser av produktionen indikerade att AG-reservoaren kunde ha skadats under borrningen och saltsyra pumpades ner i reservoaren för att öka produktionen. Saneringen av reservoaren omkring borrhålet skedde under första veckan av juli och preliminära testvolymer indikerar en produktionsförbättring på cirka 40 procent. Tie-3 flödar fritt 170 BOPD1 och volymerna förbättras stadigt varje dag allteftersom hålet rensas från vatten och arbetsvätskor. 

Enligt plan ska både Tie-2 och -3 förses med pump för att maximera produktionsvolymerna. En ny jetpump, som beställdes under 2020, är nu på plats och när den är färdiginstallerad under sommaren förväntas produktion från Tie-3 öka med ytterligare cirka 40 procent.

Illinois Basin
Borrprogrammet fortlöper i Illinois Basin och 5 oljebrunnar har redan borrats och i den sjätte pågår borrning. Totalt ska 12 oljebrunnar borras i under sommaren. Alla oljebrunnar måste stimuleras med högtrycksvätska. Bolaget har avtal med två borriggar för att få dessa brunnar borrade så snart som möjligt. Varje brunn tar ungefär en vecka att borra och sedan ytterligare en vecka att stimulera. Efter stimulationsarbetet krävs omkring 2 veckor av ”avvattning” innan oljan framträder. Initiala produktionsvolymer för en brunn i Illinois Basin ligger mellan 50 – 75 BOPD1.

Under borrprogrammet har några befintliga brunnar tvingats att stängas ned vilket gör att Illinois Basin temporärt producerade i snitt 210 BOPD1 under första halvåret.

Driftstörningar under andra kvartalet
Två signifikanta driftstörningar reducerade produktionen från Tie-fältet under andra kvartalet.  Den första nedstängningen var oplanerad och skedde den 5 maj i samband med ett åskoväder som orsakade regionsomfattande störningar i elnätet. Även om elen kom tillbaka efter 6 timmar så skadades den viktiga Tie-2-brunnen så pass mycket att det krävdes en rigg för att återställa full produktion.

Den andra nedstängningen skedde den 11 juni och var planerad för att uppgradera viss gashanteringsutrustning och varade i 14 timmar. Även om detta var planerat så krävdes en acceleration av ett riggarbete för att omvandla Tie-1 brunnen till ett pumpsystem som störde produktionsvolymerna. Tie-1 var tidigare en kombination av friflödande och pumpad produktion.

Ovan riggarbeten ledde, direkt och indirekt, till en minskad produktion om cirka 570 BOPD i april samt cirka 600 BOPD i maj. Tie-1 pumpas nu av en dedikerad ny quintiplex-jetpump och mötte produktionsmålet för juni månad.

Den 15 juni var allt återställt på Tie-fältet och alla brunnar producerar nu enligt produktionsprognoserna.

Kommande milstolpar
För att nå produktionsplatå på Tie-fältet krävs att horisontalbrunnen Tie-4 färdigställs. Bolaget meddelar nu att borrstarten på Tie-4 äntligen har skett efter förseningar på grund av borrningsproblem på Tie-2 och Tie-3 samt ett utdraget underhållsarbete på Faxe-2 riggen. Eftersom ett horisontalhål förväntas producera höga volymer olja så har Maha valt att använda en ESP för att hantera de förväntande högre oljevolymerna. Den nya pumpen ska enligt plan levereras under fjärde kvartalet i år. Till dess att pumpen installerats kommer Tie-4 produceras under självtryck.

Den tidigare uppskattade årliga snittproduktionen på 4 000 – 5 000 BOEPD kvarstår med nuvarande förutsättningar.

1 BOEPD: Barrels of Oil Equivalents Per Day. (Fat olje-ekvivalenter per dag) Producerad och såld naturgas konverteras till olja genom att 6,000 kubik fot gas räknas som ett fat olja.  
  BOPD: Barrels of Oil Per Day. (Fat olja per dag)

Övrigt  

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 juli 2021, kl.19:15 CET.

För mer information, kontakta:        
Jonas Lindvall (CEO)
Tel: +46 8 611 05 11        
jonas@mahaenergy.ca

Victoria Berg (Investor Relations)
Tel: +46 8 611 05 11      
victoria@mahaenergy.ca

Kort om Maha

Maha Energy AB (publ) är ett listat, internationellt uppströmsolje- och gasbolag vars affärsverksamhet inkluderar prospektering, utveckling och produktion av råolja och naturgas. Strategin är att inrikta sig på att utveckla underpresterande kolvätetillgångar på en global basis. Maha är verksam på fyra oljefält, Tartaruga- och Tiefältet i Brasilien samt LAK Ranch och Illinois Basin i USA. Bolagets aktier är listade på Nasdaq Stockholm (MAHA-A). Bolagets huvudkontor ligger i Stockholm, Sverige. Bolaget har även ett tekniskt kontor i Calgary, Kanada, samt operativa kontor i Grayville, Illionis, USA och i Rio de Janeiro, Brasilien. För mer information, vänligen besök vår hemsida www.mahaenergy.ca