Maha Energy AB (publ) (”Maha” eller ”Bolaget”) valberedning för Årsstämma 2023

I enlighet med beslut vid årsstämman i Maha Energy AB den 31 maj 2022, beslutades att en valberedning ska utses. Valberedningen ska bestå av styrelsens ordförande och tre ledamöter som utses av de tre till röstetalet största aktieägarna i slutet av september varje år.

Per den 30 september 2022, med beaktande av därefter kända förändringar, var de tre största aktieägarna, som önskade utse representanter till valberedningen; TURMALINA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA, KVALITENA AB och BANCO BTG PACTUAL S.A. Var och en av dessa aktieägare har utsett en representant, enligt nedan, som tillsammans med styrelsens ordförande kommer att bilda Bolagets valberedning.

Valberedningens ledamöter är:

Rodrigo Pires, vald av Turmalina Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
Christer Lindholm, vald av Kvalitena AB
Edwyn Neves, vald av Banco BTG Pactual S.A.
Fabio Vassel, Ordförande för Bolagets styrelse

Valberedningens syfte är att förbereda och lägga fram nedan förslag för Årsstämman 2023:

  • Antal styrelseledamöter
  • Arvoden för styrelseordföranden, övriga ledamöter och revisorer
  • Eventuell ersättning för utskottsarbete
  • Styrelsens sammansättning
  • Val av styrelseordförande
  • Beslut om processen för valberedningen 2023
  • Ordförande för årsstämman
  • Val av revisorer

Årsstämman 2023 är planerad att hållas i Stockholm den 24 maj 2023.

Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen kan göra det via e-post till nomcom@mahaenergy.ca med ämne ”Förslag till valberedningen” eller via post till adress:

Maha Energy AB
Valberedning
Strandvägen 5A
SE-114 51 Stockholm
Sverige

För att säkerställa att förslag kan överses av Valberedningen bör dessa vara tillhanda Bolaget före Årsstämman 2023 och senast den 28 februari 2023.

Övrigt 

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 november 2022, kl.20:00 CET.

För mer information, kontakta:        
Paulo Mendonça (CEO)
Tel: +46 8 611 05 11        
info@mahaenergy.ca

Victoria Berg (Investor Relations)
Tel: +46 8 611 05 11      
victoria@mahaenergy.ca

Kort om Maha

Maha Energy AB (publ) är ett listat, internationellt uppströmsolje- och gasbolag vars affärsverksamhet inkluderar prospektering, utveckling och produktion av råolja och naturgas. Strategin är att inrikta sig på att utveckla underpresterande kolvätetillgångar på en global basis. Maha är verksam på fyra oljefält, Tartaruga- och Tiefältet i Brasilien samt LAK Ranch och Illinois Basin i USA. Bolagets aktier är listade på Nasdaq Stockholm (MAHA-A). Bolagets huvudkontor ligger i Stockholm, Sverige. Bolaget har även ett tekniskt kontor i Calgary, Kanada, samt operativa kontor i Grayville, Illionis, USA och i Rio de Janeiro, Brasilien. För mer information, vänligen besök vår hemsida www.mahaenergy.ca