Maha Energy AB (publ) meddelar att villkoren för den villkorade förtida inlösen av utestående obligationer har uppfyllts

Maha Energy AB (publ) (“Maha” eller “Bolaget”) bekräftar att villkoren för den villkorade förtida inlösen av Bolagets 500 000 000 SEK seniora säkerställda obligationer med ISIN SE0009889751 (”Obligationerna”) har uppfyllts och att Obligationerna kommer lösas in den 5 maj 2021.

Den 9 april 2021 meddelade Bolaget innehavarna av Obligationerna att Bolaget avsåg att förtidsinlösa de utestående Obligationerna förutsatt att Bolaget ansåg att villkoren för utbetalning under det nya låneavtalet med Banco BTG Pactual S.A. kommer att uppfyllas (det "Villkorade Meddelandet om Förtidsinlösen") på eller före den 28 april 2021 ("Avstämningsdagen").

Bolaget bekräftar härmed att dessa villkor har uppfyllts och att Bolaget följaktligen kommer att förtidsinlösa Obligationerna per den 5 maj 2021 i enlighet med det Villkorade Meddelandet om Förtidsinlösen.

Obligationerna kommer inlösas till ett belopp motsvarande 100,00 procent av det nominella beloppet (dvs. 100 000 SEK per Obligation) plus per 5 maj 2021 upplupen men obetald ränta och kommer att betalas ut till varje person som är registrerad på värdepapperskontot som direktregistrerad ägare eller auktoriserad förvaltare av Obligationerna enligt skuldboken kl. 17.00 på Avstämningsdagen.

Denna information är sådan information som Maha Energy AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 21 april 2021, 08:15 CET.

För ytterligare information, kontakta:        

Jonas Lindvall (CEO)
Tel: +46 8 611 05 11       
E-post: jonas@mahaenergy.ca

eller

Victoria Berg (Investor Relations)
Tel: +46 8 611 05 11      
E-post: victoria@mahaenergy.ca

Kort om Maha

Maha Energy AB (publ) är ett listat, internationellt uppströmsolje- och gasbolag vars affärsverksamhet inkluderar prospektering, utveckling och produktion av råolja och naturgas. Strategin är att inrikta sig på att utveckla underpresterande kolvätetillgångar på en global basis. Maha är verksam på fyra oljefält, Tartaruga- och Tiefältet i Brasilien samt LAK Ranch och Illinois Basin i USA. Bolagets aktier är listade på Nasdaq Stockholm (MAHA-A). Bolagets huvudkontor ligger i Stockholm, Sverige. Bolaget har även ett tekniskt kontor i Calgary, Kanada, samt operativa kontor i Grayville, Illionis, USA och i Rio de Janeiro, Brasilien. För mer information, vänligen besök vår hemsida www.mahaenergy.ca