Maha Energy AB (publ) Noteras På Nasdaq Stockholm

Nasdaq Stockholms bolagskommitté har beslutat att Maha Energy AB (publ) ("Maha" eller "Bolaget") uppfyller kraven för att Bolagets aktier ska kunna upptas till handel på huvudlistan Nasdaq Stockholm, villkorat av att sedvanliga villkor uppfylls.[1] Första dagen för handel i Mahas aktier på Nasdaq Stockholm är planerad till torsdagen den 17 december 2020. Sista handelsdag för Mahas aktier på Nasdaq First North Growth Market beräknas vara onsdagen den 16 december 2020.

Aktien kommer fortsatt att handlas under samma ticker (MAHA A) och ISIN-kod SE0008374383. Inga nya aktier kommer att emitteras i samband med att Bolagets aktier upptas för handel på Nasdaq Stockholms huvudlista. Aktieägare i Maha behöver inte vidta några åtgärder i samband med listbytet.

För ytterligare information hänvisas till det prospekt som har upprättas med anledning av upptagandet till handel av bolagets aktier på Nasdaq Stockholm, vilket förväntas godkännas och registreras av Finansinspektionen samt offentliggöras på Mahas hemsida (www.mahaenergy.ca) omkring den 11 december 2020.

[1] Godkännandet är villkorat av att sedvanliga villkor uppfylls, däribland att ett prospekt godkänns och registreras av Finansinspektionen och att Bolaget skickar in ansökan om upptagande av Bolagets aktier till handel på Nasdaq Stockholm.

Rådgivare
Setterwalls Advokatbyrå agerar legal rådgivare till Bolaget i samband med noteringen på Nasdaq Stockholms huvudlista.

Denna information är sådan information som Maha Energy AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 december, 2020, kl. 16:15 CET.

För mer information, kontakta:        
Jonas Lindvall (CEO)
Tel: +46 8 611 05 11        
jonas@mahaenergy.ca

Victoria Berg (Investor Relations)
Tel: +46 8 611 05 11      
victoria@mahaenergy.ca

Kort om Maha

Maha Energy AB (publ) är ett listat, internationellt uppströmsolje- och gasbolag vars affärsverksamhet inkluderar prospektering, utveckling och produktion av råolja och naturgas. Strategin är att inrikta sig på att utveckla underpresterande kolvätetillgångar på en global basis. Maha är verksamt på fyra oljefält, Tartaruga- och Tiefälten i Brasilien samt Powder River (LAK Ranch) och Illinois Basin i USA. Bolagets aktier är listade på Nasdaq First North Growth Market (MAHA-A) i Stockholm. FNCA Sweden AB har anlitats som Certified Adviser och kan kontaktas på info@fnca.se eller +46-8-528 00 399. Bolagets huvudkontor ligger i Stockholm, Sverige. Bolaget har även ett tekniskt kontor i Calgary, Kanada, samt operativa kontor i Newcastle, Wyoming, USA och i Rio de Janeiro, Brasilien. För mer information, vänligen besök vår hemsida www.mahaenergy.ca