Maha Energy AB (publ) offentliggör prospekt avseende erbjudande i samband med listning på Nasdaq First North Stockholm

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i Australien, Hong Kong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller USA eller i någon annan jurisdiktion där distributionen av detta pressmeddelande skulle vara olaglig. Se även avsnittet VIKTIGT MEDDELANDE nedan.

Maha Energy AB (publ) offentliggör prospekt avseende erbjudande i samband med listning på Nasdaq First North Stockholm
Styrelsen i Maha Energy AB (publ) ("Bolaget" eller "Maha") har upprättat ett prospekt i anledning av det erbjudande till allmänheten i Sverige och till institutionella investerare i Sverige och internationellt som styrelsen har fattat beslut om och kommunicerat genom ett pressmeddelande den 30 maj 2016. Prospektet har idag godkänts och registrerats hos Finansinspektionen.

Prospektet finns tillgängligt att ladda ner på Bolagets hemsida www.mahaenergy.ca, på Stockholm Corporate Finances hemsida, www.stockholmcorp.se, på Aqurats hemsida, www.aqurat.se, samt kommer finnas tillgängligt på Finansinspektionens hemsida www.fi.se.  

Rådgivare
Stockholm Corporate Finance AB agerar finansiell rådgivare och Setterwalls Advokatbyrå AB och EY Law AB agerar legala rådgivare till Bolaget i samband med erbjudandet. FNCA Sweden AB har anlitats som Certified Adviser.
För mer information, vänligen kontakta:       

Jonas Lindvall        
Tel: +1 403 454 7560         
E-post: Jonas@mahaenergy.ca
eller
Ron Panchuk
Tel: +1 403 454 7560         
E-post: Ron@mahaenergy.ca
Övrigt   
Bolagets styrelse har ansökt om listning av Bolagets aktier och teckningsoptioner på Nasdaq First North Stockholm.
För mer information, vänligen besök vår hemsida www.mahaenergy.ca.                  

VIKTIGT MEDDELANDE      
Detta dokument har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet. Dokumentet är ett pressmeddelande och inte ett prospekt och investerare ska inte teckna eller köpa värdepapper som avses i detta dokument förutom på grundval av den information som finns i det prospekt som har godkänts av Finansinspektionen och som kan laddas ner från Bolagets hemsida. Distributionen av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer som får tillgång till detta, eller del av detta, bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Informationen i detta pressmeddelande ska inte utgöra ett erbjudande om att värdepapper aktier eller en uppmaning om att köpa värdepapper, inte heller ska det ske någon försäljning av de värdepapper vilka refereras till häri, i någon jurisdiktion där ett sådant erbjudande, uppmaning om att köpa eller försäljning skulle kräva framtagande av ytterligare prospekt eller annan erbjudandehandling, eller inte skulle vara lagenlig utan registrering eller tillämpligt undantag från registrering enligt värdepapperslagarna i en sådan jurisdiktion.

Detta pressmeddelande varken utgör, eller utgör en del av, ett erbjudande eller en uppmaning om ett erbjudande att köpa eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna omnämnda häri har inte och kommer inte registreras i enlighet med den amerikanska Securities Act of 1933 ("Securities Act"), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan registrering i enlighet med Securities Act eller ett därtill relaterat undantag. Värdepapper omnämnda häri erbjuds inte till allmänheten i USA. Kopior av detta pressmeddelande görs inte och får inte distribueras eller skickas, i sin helhet eller delvis, direkt eller indirekt, till Australien, Hong Kong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller USA eller till någon annan jurisdiktion där distributionen respektive utskicket av detta pressmeddelande skulle vara olagligt.