Maha Energy AB (publ) offentliggör tilläggsprospekt avseende erbjudande om 150 MSEK i samband med planerad listning

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i Australien, Hong Kong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller USA eller i någon annan jurisdiktion där distributionen av detta pressmeddelande skulle vara olaglig. Se även avsnittet VIKTIGT MEDDELANDE nedan.
                                                                                                                  
Maha Energy AB (publ) offentliggör tilläggsprospekt avseende erbjudande om 150 MSEK i samband med planerad listning   
Styrelsen i Maha Energy AB (publ) ("Bolaget" eller "Maha") har upprättat ett tilläggsprospekt ("Tilläggsprospektet") avseende det prospekt om inbjudan till förvärv av units bestående av aktier och teckningsoptioner ("Erbjudandet") som tidigare godkänts och registrerats av Finansinspektionen den 31 maj 2016 ("Prospektet").

Tillägget till prospektet har upprättats med anledning av ingångna avtal avseende teckningsåtaganden och emissionsgarantier och styrelsens beslut om att rikta Erbjudandet inte bara till allmänheten i Sverige utan även till allmänheten i Danmark och Norge samt i anledning av att anmälan om förvärv av units även ska kunna ske genom Nordnet Bank AB.
Tilläggsprospektet, vilket har godkänts och registrerats av Finansinspektionen, är en del av, och ska läsas tillsammans med, Prospektet. Prospektet och Tilläggsprospektet finns tillgängliga på Bolagets hemsida www.mahaenergy.ca, på Stockholm Corporate Finances hemsida, www.stockholmcorp.se, på Nordnets hemsida, www.nordnet.se, på Aqurats hemsida, www.aqurat.se, samt kommer finnas tillgängliga på Finansinspektionens hemsida www.fi.se.

Investerare som före offentliggörandet av ett tilläggsprospekt har gjort en anmälan eller på annat sätt samtyckt till förvärv av de överlåtbara värdepapper som omfattas av prospektet, har enligt 2 kap. 34 § lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument rätt att återkalla sin anmälan eller samtycke inom två arbetsdagar från offentliggörandet av tilläggsprospektet. Rätten till återkallelse till följd av detta Tilläggsprospekt ska gälla fram till och med den 10 juni 2016. Återkallelse ska ske skriftligen till Aqurat Fondkommission AB, ärende: Maha Energy AB, Box 7461, 103 92 Stockholm. Investerare som har anmält sig för förvärv av värdepapper genom förvaltare och önskar återkalla sin anmälan eller samtycke till förvärv av värdepapper ska kontakta sin förvaltare gällande återkallelse. Anmälan som inte återkallas kommer att fortsatt vara bindande och om investerare önskar kvarstå vid sin anmälan om förvärv av units behöver denne inte vidta några åtgärder.

För fullständiga villkor och övrig information om Erbjudandet hänvisas till Prospektet som tillsammans med Tilläggsprospektet hålls tillgängligt på Bolagets hemsida, www.mahaenergy.ca.

Rådgivare
Stockholm Corporate Finance AB agerar finansiell rådgivare och Setterwalls Advokatbyrå AB agerar legal rådgivare till Bolaget i samband med Erbjudandet. Nordnet Bank AB agerar Selling Agent. FNCA Sweden AB har anlitats som Certified Adviser.

För mer information, vänligen kontakta:      
Jonas Lindvall (VD)              
Tel: +1 403 454 7560        
E-post: Jonas@mahaenergy.ca

 eller

Ron Panchuk       
Tel: +1 403 454 7560         
E-post: Ron@mahaenergy.ca
Övrigt   
Ovanstående information har offentliggjorts i enlighet med lag om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen publicerades klockan 02:00 den 8 juni 2016.
Bolagets styrelse har ansökt om listning av Bolagets aktier och teckningsoptioner på Nasdaq First North Stockholm. För mer information, vänligen besök vår hemsida www.mahaenergy.ca.      

Kort om Maha     
Maha Energy AB är ett svenskt publikt aktiebolag. Bolagets föregångare, Maha Energy Inc., bildades 2013 av Jonas Lindvall och Ron Panchuk i Calgary, Kanada. I maj 2016 bildades den nya koncernen med Maha Energy AB som moderbolag i anledning av Erbjudandet och den planerade listningen. Jonas Lindvall (VD) har 25 års internationell erfarenhet inom olje- och gasindustrin och startade sin karriär hos Lundin Oil under de tidiga tillväxtåren inom utvinnings- och prospekteringsindustrin. Efter 6 år hos Shell och Talisman anslöt Jonas till, och bidrog till framgången för, Tethys Oil AB. Mahas strategi är att hitta och utveckla underpresterande kolvätetillgångar på en global basis. Bolaget kommer vara verksamt på två oljefält, Tartaruga i Brasilien (förutsatt godkännande från brasilianska myndigheter och tillträde) och LAK Ranch i Wyoming, USA. 

VIKTIGT MEDDELANDE      
Detta dokument har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet. Dokumentet är ett pressmeddelande och inte ett prospekt och investerare ska inte teckna eller köpa värdepapper som avses i detta dokument förutom på grundval av den information som finns i det Prospekt inklusive Tilläggsprospekt som har godkänts av Finansinspektionen och som kan laddas ner från Bolagets hemsida. Distributionen av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer som får tillgång till detta, eller del av detta, bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Informationen i detta pressmeddelande ska inte utgöra ett erbjudande om att sälja värdepapper eller en uppmaning om att köpa värdepapper, inte heller ska det ske någon försäljning av de värdepapper vilka refereras till häri, i någon jurisdiktion där ett sådant erbjudande, uppmaning om att köpa eller försäljning skulle kräva framtagande av ytterligare prospekt eller annan erbjudandehandling, eller inte skulle vara lagenlig utan registrering eller tillämpligt undantag från registrering enligt värdepapperslagarna i en sådan jurisdiktion.

Detta pressmeddelande varken utgör, eller utgör en del av, ett erbjudande eller en uppmaning om ett erbjudande att köpa eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna omnämnda häri har inte och kommer inte registreras i enlighet med den amerikanska Securities Act of 1933 i dess senaste lydelse ("Securities Act"), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan registrering i enlighet med Securities Act eller ett därtill relaterat undantag. Värdepapper omnämnda häri erbjuds inte till allmänheten i USA. Kopior av detta pressmeddelande görs inte och får inte distribueras eller skickas, i sin helhet eller delvis, direkt eller indirekt, till Australien, Hong Kong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller USA eller till någon annan jurisdiktion där distributionen respektive utskicket av detta pressmeddelande skulle vara olagligt.