Maha Energy AB (publ): Reserv- och resursrapport per 31 december 2020

Maha Energy AB (publ) (“Maha” eller “Bolaget”) meddelar idag följande resultat från 2020 års reserv- och betingande resurser rapport:

  • 2020 (2P) Reserversättning om 380%
  • Bevisade reserver ökade med 183%
  • Bevisade och sannolika reserver ökade med 14%
  • Betingande resurser om 22,3 miljoner fat olja i Oman (Mafraq)

Chapman Petroleum Engineering Ltd. (“Chapman”) har genomfört den årliga utvärderingen av Bolagets olje- och gasreserver. Resultatet visar en ökning av bevisade reserver (1P) på 183 procent jämfört med 2019 på grund av en förflyttning av sannolika reserver till bevisade reserver samt till följd av de under året genomförda förvärven i USA och Oman. Bevisade och sannolika reserver (2P) ökade också med cirka 14 procent jämfört med 2019 tack vare förvärv och förbättrade utvinningstekniker, främst genom horisontal borrningsteknik.  Starka reserversättningsförhållande om 1 428 procent (1P) och 380 procent (2P).

Maha reserver1 per den 31 december 2020

Bolagets bruttooljereserver innan royalty och inkomstskatt
(miljoner fat)
  Tie Tartaruga2 Illinois Basin Oman LAK Totalt
1P 16,85 6,32 2,29 0,25 0,11 25,82
2P 19,85 11,45 3,55 0,97 8,81 44,64
3P 25,43 16,51 4,45 2,04 14,24 62,66

Bruttoförsäljningsvolymer av konventionell naturgas innan royalty och inkomstskatt
(miljarder standard kubikfot)
  Tie Tartaruga2 Illinois Basin Oman LAK Totalt
1P 11,84 3,10       14,93
2P 13,98 5,61       19,59
3P 17,97 8,09       26,06

De största skillnaderna i årets reservvolymer är:

  • Ökning med 17,4 miljoner fat 1P reservoljeekvavilenter (“BOE”), främst i Brasilien men även i Oman och USA.
  • Ökning med 4,8 miljoner fat 2P reservoljeekvavilenter (“BOE”), på Tie fältet, Illinois Basin samt i Oman.

Ökningen av 1P-reserver på Tie-fältet beror på att en under året slutförd datasimulation av oljefältet påvisade att horisontalborrning är väl lämpad som utvinningsmetod här. Eftersom Maha planerar den första horisontalborrningen på Tie-fältet under 2021 kunde Chapman flytta stora volymer av sannolika reserver till bevisade reserver.

Oman (0,97 miljoner fat) och Illinois Basin (3,55 miljoner fat) som förvärvades under 2020 bidrog med totalt 4,52 miljoner fat olja till 2P-reserverna. 

[1] Avser bruttovolymer arbetsintresseandelar till Maha Energy AB men innan ev. royalties och skatter.
2  Avtalet för Tartaruga Concessionen går ut i slutet av 2025, men medhaver möjlighet till förlängning så länge olje-fältet är i produktion och med myndigheters godkännande. Då bolaget bedömer möjligheten till förlängning som mycket sannolik har reserverna på Tartaruga-fältet inkluderat framtida produktion baserat på en förlängning.  Maha har 75% arbetsintresseandelar i Tartaruga licensen.
3 Chapman Petroleum Engineering Ltd. använder följande oljeprisutveckling för Brentoljan USD/STB:

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
$50,00 $52,00 $54,00 $55,08 $56,18 $57,31 $58,45

Chapmans antagna snittpris för de kommande 5 åren av naturgasreserver på Tie-fältet är $1,12 USD/MSCF.

Denna oberoende redovisning av reserver har gjorts av Chapman Petroleum Engineering Ltd., Calgary, Kanada för Bolagets räkning. Utvärderingen har genomförts i enlighet med de riktlinjer och standarder som återfinns i “Canadian Oil and Gas Evaluation Handbook”, samt i “The professional practice standard under our Permit to Practice with APEGA” och slutligen i ”The Guidelines of the European Securities and Markets Authority” (ESMA). Rapporten har sammanställts och översetts av en “Qualified Reserves Evaluator”.

Genom dotterbolag äger och styr Maha Energy AB, 75 procent av intresseandelarna i SES-107D Blocket (Tartaruga) onshoredelstaten Sergipe, Brasilien,  99 procent av intresseandelarna i  LAK Ranch tungoljefältet i Wyoming, USA, 100 procent av intresseandelarna i Tie-fältet onshoredelstaten Bahia, Brasilien, 100 procent av intresseandelarna i Block 70 Mafraq som styrs av ett produktionsdelningsavtal med den Omanska Staten samt cirka 96 procent av intresseandelarna i ett flertal oljeproducerande fält och formationer i Illinois Basin, USA.

Om reserver

Reserverna är beräknade återstående mängder olja och naturgas och relaterade ämnen som förväntas återvinnas från kända ansamlingar per ett visst datum, baserat på:

• analys av borrning, geologiska, geofysiska och tekniska data
• användning av etablerad teknik
• specificerade ekonomiska villkor, som allmänt accepteras som rimliga, och ska avslöjas

Reserverna klassificeras efter graden av säkerhet i samband med uppskattningarna.
Bevisade reserver (P90) är de reserver som med hög säkerhet kan beräknas vara återvinningsbara. Det är troligt att de faktiska återstående kvantiteterna kommer att överstiga de beräknade bevisade reserverna (1P).

Sannolika reserver (P50) är de ytterligare reserver som är mindre säkra att återvinnas än bevisade reserver. Det är lika troligt att de faktiska återstående kvantiteterna som återvinns kommer att vara större eller mindre än summan av de uppskattade bevisade + de troliga reserverna (2P).

Möjliga reserver (P10) är de ytterligare reserver som är mindre säkra att återvinnas än troliga reserver. Det är osannolikt att de faktiska återstående kvantiteterna kommer att överstiga summan av de uppskattade bevisade + troliga + möjliga reserverna (3P).

Om betingade resurser

Betingade resurser är de kvantiteter petroleum som vid ett visst datum uppskattas vara potentiellt återvinningsbara från kända ansamlingar med etablerad teknik eller teknik under utveckling (TUU), men som för närvarande inte anses vara kommersiellt återvinningsbara till följd av en eller flera betingelser.  Det finns osäkerhet att det är möjligt att producera en eller någon del av resurserna kommersiellt.

Betingade resurser kategoriseras vidare i enlighet med säkerhetsnivån för uppskattningarna och kan del klassificeras baserat på projektets mognad och/eller kännetecknas av deras ekonomiska status.

Beredskapen kan innefatta ekonomiska, miljömässiga, sociala och politiska faktorer, regleringsfrågor, brist på marknader eller förlängd tidsplan för utveckling. Eventuella resurser har en mindre utvecklingsmöjlighet.

Underklasser för projektmognad är: Väntande på utveckling, Utveckling i vänteläge, Utveckling oklarad och Utveckling Ej genomförbar.

Denna information är sådan information som Maha Energy AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 februari 2021 kl.20:15 CET

För mer information, kontakta:        
Jonas Lindvall (CEO)
Tel: +46 8 611 05 11        
jonas@mahaenergy.ca

Victoria Berg (Investor Relations)
Tel: +46 8 611 05 11      
victoria@mahaenergy.ca

Kort om Maha

Maha Energy AB (publ) är ett listat, internationellt uppströmsolje- och gasbolag vars affärsverksamhet inkluderar prospektering, utveckling och produktion av råolja och naturgas. Strategin är att inrikta sig på att utveckla underpresterande kolvätetillgångar på en global basis. Maha är verksam på fyra oljefält, Tartaruga- och Tiefältet i Brasilien samt LAK Ranch och Illinois Basin i USA. Bolagets aktier är listade på Nasdaq Stockholm (MAHA-A). Bolagets huvudkontor ligger i Stockholm, Sverige. Bolaget har även ett tekniskt kontor i Calgary, Kanada, samt operativa kontor i Grayville, Illionis, USA och i Rio de Janeiro, Brasilien. För mer information, vänligen besök vår hemsida www.mahaenergy.ca