Maha Energy AB tecknar kontrakt med Global Business Services i Oman för att borra sex oljebrunnar

Maha Energy AB (publ) har tecknat ett så kallat Letter of Award (LOA) med Global Business Services (GBS) i Muscat, Oman om att borra minst sex oljebrunnar på Block 70 i Oman.

Avtalet är bindande och föregår ett borrkontrakt som förväntas slutföras inom kort. Drilling Rig, GBS-1 (tidigare OGI-4) är en så kallad ”supersingle topdrive” borrigg med   1 000 hästkrafter, byggd 2010 som förnärvarande är placerad i Muscat, Oman.

Borriggen kommer nu att förberedas för borrstart som förväntas i juni 2022. Borrprogrammet kommer att bestå av två utvärderingsbrunnar följt av fyra horisontala testproduktionsbrunnar på Mafraqstrukturen.

”Vi ser fram emot att arbeta tillsammans med GBS i detta projekt. GBS-1-riggen är idealisk för detta projekt eftersom den kan förflytta sig mycket snabbt mellan borrplatserna. Vi är också mycket glada över att äntligen bryta mark på Mafraqfältet och ser med förväntan fram emot de preliminära resultaten från brunnstesterna”, kommenterar Jonas Lindvall, VD på Maha.

Planen för Mafraqfältet är nu bland annat att erhålla viktig reservoarinformation som en del av framtagandet av en fullständig fältutvecklingsplan. Information som kommer att erhållas i de två första utvärderingsbrunnarna inkluderar, men är inte begränsat till, oljevattennivån, petrofysiska egenskaper av reservoaren, kärnor och identifiering av möjliga vatteninjiceringszoner.

Efter att de två utvärderingsbrunnarna är borrade och färdigställda kommer fyra horisontala testproduktionsbrunnar att borras. Dessa fyra brunnar kommer att utrustas med toppmoderna PCP-pumpar från Kanada och sedan testproduceras för att ytterligare fastställa reservoarens oljeproduktivitet.

Om Mafraqfältet
Maha förvärvade Block 70, som innehåller tjockoljefältet Mafraq, i en budrunda under 2019–2020. Mafraqstrukturen är ett outvecklat tjockoljefält som har genomgått omfattande oljetester av Petroleum Development Oman (PDO) under 1988 och 1991. Fältet producerade 15 700 fat 13° API-olja under en period av 24 dagar med hjälp av en Progressive Cavity Pump (PCP) från en oljebrunn. Testbrunnen, MF-5, testade 100 procent olja under knappt ett dygn, varefter vattenintrånget stabiliserades vid ett vattensnitt om 25-28 procent. Det är okänt varför PDO inte valde att utveckla fältet vidare, men det är troligt att rådande råvarupriser under slutet av åttiotalet (18-20 USD per fat) och tillgång till andra och mindre kostsamma projekt gjorde att Mafraq inte utvecklades då.

Enligt den oberoende reservrevisorn, Chapman Petroleum Engineering Ltd. i Calgary, Kanada, kan Mafraqfältet innehålla cirka 35 miljoner fat utvinningsbar olja (2C + 2P per den 31 december 2021). Oljevattennivån har ännu inte identifierats, vilket gör det möjligt att dessa volymer kan komma att stiga. Mafraq-strukturen är en öst-västlig förkastningsbegränsad antiklin som har den oljeproduktiva intervallen om cirka 430 meter under marknivån. Oljan flödar fritt i reservoaren vid 51° C och förväntas inte behöva värme för att flöda till ytan i kommersiella mängder.

Övrigt   

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 april 2022, kl.15:00 CET.

För mer information, kontakta:        
Jonas Lindvall (VD)
Tel: +46 8 611 05 11        
jonas@mahaenergy.ca

Victoria Berg (Investor Relations)
Tel: +46 8 611 05 11      
victoria@mahaenergy.ca

Kort om Maha

Maha Energy AB (publ) är ett listat, internationellt uppströmsolje- och gasbolag vars affärsverksamhet inkluderar prospektering, utveckling och produktion av råolja och naturgas. Strategin är att inrikta sig på att utveckla underpresterande kolvätetillgångar på en global basis. Maha är verksam på fyra oljefält, Tartaruga- och Tiefältet i Brasilien samt LAK Ranch och Illinois Basin i USA. Bolagets aktier är listade på Nasdaq Stockholm (MAHA-A). Bolagets huvudkontor ligger i Stockholm, Sverige. Bolaget har även ett tekniskt kontor i Calgary, Kanada, samt operativa kontor i Grayville, Illionis, USA och i Rio de Janeiro, Brasilien. För mer information, vänligen besök vår hemsida www.mahaenergy.ca