Maha Energy bekräftar 42° API-olja i det nya oljefyndet Itaparica och meddelar att Tie-3-brunnen nu är uppkopplad mot produktionsanläggningen på Tie-fältet

Testning av Tie-3-brunnen i Brasilien påvisade totalt 628 fat oljeekvivalenter per dag (BOEPD1) (549 BOPD, 0 BWPD och 470 MSCFPD gas) från reservoarerna Agua Grande och Itaparica. Sergi-formationen testades inte vid detta tillfälle.

Testerna från Agua Grande, som är i produktion, påvisades 410 fat flödande olja och 369 MSCF gas om dagen (totalt 472 BOEPD). De mer djupliggande formationerna Itaparica och Sergi har inte satts i produktion. Den nyligen upptäckta Itaparica-reservoaren flödade lätt 42° API-olja till ytan under en kort period på en ostabil nivå om cirka 139 BOPD. Det är ännu för tidigt att fastslå om Itaparica-fyndet kommer att påverka fältets oljevolymer.

Jonas Lindvall, VD på Maha Energy kommenterar: ”Det långsiktiga målet med Tie-3 brunnen är att installera en vatteninjiceringsbrunn på Tie-fältets sydvästra kant för att för att öka utvinningsfaktorn på fältet. När brunnen borrades upptäcktes en helt ny oljebärande reservoar Itaparica ovanför Sergireservoaren. Denna är nu utvärderad och vi har fått positiva resultat. Oljan i Itaparica är av bättre kvalitet jämfört med den i Agua Grande och Sergi. Även om preliminära resultat pekar på en tät reservoar så flödade oljan upp till ytan av egen kraft och vi förväntar oss att kunna tillämpa modern stimuleringsteknologi och på så sätt uppnå högre produktivitet. Vårt fokus nu är att försöka kartlägga omfattningen av Itaparica samt att hitta en lämplig stimuleringsteknologi.”

Testresultat från Tie-3

Det långsiktiga målet med Tie-3 brunnen är att injicera vatten i Agua Grande- och Sergi-reservoarerna för att öka utvinningsfaktorn på Tie-fältet genom att bibehålla reservoartrycket. Initialt kommer brunnen att producera olja och när vattenintrånget sedan ökar så kommer den konverteras till en vatteninjiceringsbrunn för att upprätthålla trycket i reservoaren. Totalt penetrerades tre oljeförande reservoarer: Agua Grande (11 m net pay), Itaparica (3,1 m net pay) och Sergi (1,6 m net pay ovanför gränssnittet mellan olja och vatten).

Itaparica-reservoaren testades samtidigt som flödestrycket mättes i reservoaren. Flödestrycken bekräftade att reservoartrycket i Itaparica var ostört och är därför inte i hydraulisk kommunikation med Sergi- eller Agua Grande-reservoarerna. Efter att ha tryckt upp all vätska ur produktionsröret, så flödade Itaparica en blandning av olja och gas under en kort period på en ostabil2 nivå om cirka 139 fat olja om dagen. Efter den initiala flödesperioden krävdes kontinuerlig hjälp i form av så kallad Swabbing för att flödet skulle fortsätta. Preliminära resultat visar på att formationen är tät och/eller har så kallad Skin Damage omkring den produktiva delen i borrhålet. Trycksensorerna som analyserats påvisar en permeabilitet om 1-3 mD samt en Skin Damage runt +25.

Maha undersöker nu vilken typ av stimuleringsteknologi som kan användas för att förbättra produktiviteten i Itaparica. Som jämförelse kunde den initiala och ostimulerade produktionsnivån i Penedo-reservoaren på Tartaruga-fältet i Brasilien markant ökas med hjälp av hydraulisk stimulation.  

Efter slutförandet av testerna av Itaparica öppnades Agua Grande-reservoaren upp för rensning och ett kort flödestest innan den kopplades upp mot produktionsanläggning på Tie-fältet. Under ett dygn flödade Agua Grande-reservoaren under eget tryck 410 fat 37° API-olja och 369 MSCF gas till riggsiten. Inget vatten påträffades. 

Tie-3 (Itaparica)
Preliminära flödestal från Itaparica:
Oljevolym                                                            : 139 BOPD2 (ostabila nivåer)
Vattenvolym                                                       : 0 BWPD
Gasvolym                                                            : 101 MSCFPD
BOEPD                                                                 : 156 BOEPD
Ventilstorlek                                                       : 1-1/2”
Brunnshuvud-tryck                                            : 0 psi

Tie-3 (Agua Grande)
Preliminära flödestal från Agua Grande:
Oljevolym                                                            : 410 BOPD
Vattenvolym                                                       : 0 BWPD
Gasvolym                                                            : 369 MSCFPD
BOEPD                                                                 : 472 BOEPD
Ventilstorlek                                                       : 1”
Brunnshuvud-tryck                                            : 80 psi

1 BOEPD: Barrels of oil equivalent per day; 6.000 SCF = 1 fat olja
2 Det var inte möjligt att nå en stabil flödesvolym under testning av Itaparica och testen avbröts när utrustningen för Swabbing gick sönder och beslut fattades att fortsätta med testning av den grundare Agua Grande-reservoaren.

Denna information är sådan information som Maha Energy AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 maj, 2021, kl. 19:40 CET.

För mer information, kontakta:        
Jonas Lindvall (CEO)
Tel: +46 8 611 05 11        
jonas@mahaenergy.ca

Victoria Berg (Investor Relations)
Tel: +46 8 611 05 11      
victoria@mahaenergy.ca

Kort om Maha

Maha Energy AB (publ) är ett listat, internationellt uppströmsolje- och gasbolag vars affärsverksamhet inkluderar prospektering, utveckling och produktion av råolja och naturgas. Strategin är att inrikta sig på att utveckla underpresterande kolvätetillgångar på en global basis. Maha är verksam på fyra oljefält, Tartaruga- och Tiefältet i Brasilien samt LAK Ranch och Illinois Basin i USA. Bolagets aktier är listade på Nasdaq Stockholm (MAHA-A). Bolagets huvudkontor ligger i Stockholm, Sverige. Bolaget har även ett tekniskt kontor i Calgary, Kanada, samt operativa kontor i Grayville, Illionis, USA och i Rio de Janeiro, Brasilien. För mer information, vänligen besök vår hemsida www.mahaenergy.ca