Maha Energy har erhållit den andra delbetalningen om MUSD 55 från försäljningen av Maha Energy Brasil till PetroRecôncavo

Maha Energy AB (publ) (“Maha” eller ”Bolaget”) meddelar att Bolaget från PetroRecôncavo S.A. erhållit den andra delbetalningen om 55,0 miljoner USD från försäljningen av Mahas brasilianska dotterbolag Maha Energy Brasil Ltda. (“Maha Brazil”). Efter att den andra delbetalningen har mottagits, uppgår Mahas likvida medel till 157 miljoner USD (inklusive spärrade likvida medel), baserat på likvida medel per 30 juni 2023.

Maha slutförde i februari 2023 avyttringen av Maha Brazil till PetroRecôncavo S.A. Den totala köpeskillingen uppgick 150,9 miljoner USD att betalas i två betalningar: (a) 95,9 miljoner USD på transaktionsdagen (vilken skedde i slutet på februari 2023) samt (b) 55,0 miljoner USD sex månader efter transaktionsdagen (vilket skedde i slutet på augusti 2023). Dessutom kan ytterligare upp till 36,1 miljoner USD komma att utbetalas under tre år efter transaktionsdagen baserat på att vissa villkor har uppfyllts.

För mer information, kontakta:
Paulo Thiago Mendonça, CEO, Telefon: +46 8 611 05 11, E-mail: info@mahaenergy.ca
Guilherme Guidolin de Campos, CFO, Telefon: +46 8 611 05 11, E-mail: info@mahaenergy.ca
Jakob Sintring, Head of IR, Telefon: +46 8 611 05 11, info@mahaenergy.ca

Övrigt

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 september 2023, kl. 8:30 CEST.

Om Maha

Maha Energy AB (publ) är ett listat, internationellt uppströms olje- och gasbolag vars affärsverksamhet inkluderar prospektering, utveckling och produktion av råolja och naturgas. Strategin är att inrikta sig på att utveckla underpresterande kolvätetillgångar på en global basis. Maha har direkta och indirekta intresseandelar i producerande tillgångar i Brasilien och USA samt i en prospekteringstillgång i Oman. Bolagets aktier är listade på Nasdaq Stockholm (MAHA-A). För mer information, vänligen besök www.mahaenergy.ca.