Maha Energy har tecknat slutgiltiga avtal med 3R Petroleum avseende överföringen av Mahas innehav om 15% i 3R Offshore

Maha Energy AB (publ) (“Maha” eller ”Bolaget”) meddelar att Bolaget har tecknat slutgiltiga avtal med 3R Petroleum Óleo e Gás S.A. (“3R Petroleum”) avseende att överföra sitt ägande om 15% i 3R Petroleum Offshore S.A. (“3R Offshore”) genom sammanslagning av Mahas helägda dotterbolag Maha Energy (Holding) Brasil Ltda. med 3R Petroleum (”Maha Holding Sammanslagningen”). I utbyte erhåller Maha nyemitterade stamaktier i 3R Petroleum motsvarande 2,17% av rösterna och aktiekapitalet i den sammanslagna enheten som blir resultatet av ett samgående mellan 3R Petroleum och Enauta Participações S.A. (“Enauta”). Maha skulle, tillsammans med de aktier Maha redan äger i 3R Petroleum och efter att transaktionen slutförs, därför ha ett innehav om cirka 4,76% av aktierna i det bolag som blir resultatet av kombinationen mellan 3R Petroleum och Enauta.

Den 10 april 2024 offentliggjorde Maha att Bolaget hade ingått Memorandum of Understanding med Enauta och 3R Petroleum för en möjlig transaktion, där Maha i samband med det potentiella samgåendet genom aktieutbyte som diskuteras mellan 3R Petroleum och Enauta, skulle överföra sitt ägande om 15% i 3R Offshore i utbyte mot aktier i den sammanslagna enheten.

Maha Holding är ett brasilianskt aktiebolag och bolagets huvudsakliga tillgång är indirekt aktieägande i 3R Offshore (genom det helägda dotterbolaget Maha Offshore). Maha Holding Sammanslagningen syftar huvudsakligen till att möjliggöra för 3R Petroleum att kunna ha (direkt eller indirekt) 100% av aktierna i 3R Offshore, samtidigt som Maha erhåller nyemitterade stamaktier i 3R Petroleum. De skuldebrev (debentures) som Maha har i 3R Offshore kommer inte att ingå i transaktionen mellan 3R Petroleum och Maha, och samtliga villkor kommer att vara oförändrade.

”Den brasilianska marknaden var redo för en konsolideringsprocess, vilket vi förväntade när vi i början av 2024 förvärvade vår andel om 5% i 3R Petroleum. Denna sammanslagning mellan 3R Petroleum och Enauta kommer att skapa ett av de ledande och mest diversifierade oberoende bolagen som verkar inom den latinamerikanska olje- och gassektorn, med en diversifierad och balanserad portfölj och hög tillväxtpotential under de kommande 5 åren, med motståndskraft mot priscykler och hög konkurrenskraft för expansion. Även om denna transaktion, när den slutförs, skulle innebära att vi ungefär dubblerat värdet av investeringen vi gjorde i 3R Offshore förra året, ser vi fortfarande en väsentlig uppsida i takt med att de betydande synergierna mellan de kombinerade bolagen förverkligas," säger Kjetil Solbraekke, verkställande direktör, Maha Energy.

Maha, kommer tillsammans med andra större aktieägare, att ingå ett aktieägaravtal med det specifika syftet att rösta för varje föreslaget förslag om transaktionen 3R Petroleum/Enauta på agendan på 3R Petroleums extra bolagsstämma. I syfte att skapa förutsättningar för en effektiv sammanslagning mellan Enauta och 3R Petroleum, kommer aktieägarna, inom ramen för samgåendet genom aktieutbyte, också att komma överens om att under en period av 6 (sex) månader från att transaktionen slutförts, ska varje beslut om att ändra sammansättningen av styrelsen kräva godkännande av aktieägare som innehar 2/3 av aktierna som omfattas av avtalet. Därtill kommer Mahas aktier i 3R Petroleum att vara föremål för en lock-up fram till den extra bolagsstämman i 3R Petroleum har hållits och beslutat om transaktionen avseende sammanslagningen med Enauta.

Genomförandet av Maha Holding Sammanslagningen är villkorad av verifiering av vissa villkor, bland annat att Maha Holding delvis avskiljs från tillgångar och skulder, så att Maha Holding endast kommer att inneha investeringen i Maha Offshore och därmed 3R Offshore.

Den föreslagna 3R Petroleum/Enauta-transaktionen är villkorad sedvanliga förbehåll och andra villkor som bolagen kommit överens om, inklusive (i) genomförandet av Maha Holding Sammanslagningen, (ii) att transaktionen godkänns av aktieägarna i 3R Petroleum och Enauta på extra bolagsstämmor i respektive bolag, och (iii) legala och regulatoriska godkännanden.