Maha Energy meddelar preliminär investeringsplan och produktionsguidning för 2022

Maha Energy AB (publ) (“Maha” eller “Bolaget”) meddelar produktionsguidning om
4 000 – 5 000 BOEPD för 2022, jämfört med den estimerade volymen om 7 000 BOEPD som presenterades i Bolagets 5-års strategi i början av mars 20211. Den preliminära guidningen tar hänsyn till effekterna av den tidigare publicerade förseningen och den senaste konstruktionsförändringen av Tie-4 från en horisontalbrunn till en vertikal brunn och baseras på vissa antaganden som beskrivs nedan inklusive en möjlig ”nedfarmning” av delar av Block 70 i Oman. Guidningen är betingad ett slutgiltigt godkännande av den föreslagna investeringsplanen för 2022 av Bolagets styrelse planerat till i början av första kvartalet 2022.

Bolaget meddelar härmed en preliminär investeringsplan och produktionsguidning för 2022 (efter slutgiltigt godkännande av styrelsen):

2022-års investeringsplan

Fält Investeringsplan Kvartal 2022 Kommentar
Tie Ny brunn
Tie-5 (Ag-Hz)
Q1 Horisontalbrunn för att bibehålla Tiefältets långvariga produktionsplatå
Tie Ny brunn   Tie-6 Vatteninjiceringsbrunn Q2 Bibehålla Tiefältets långvariga produktionsplatå
Tie Ny brunn   Tie-7 Vatteninjiceringsbrunn Q3 Bibehålla Tiefältets långvariga produktionsplatå
Tie Brunn – Vattenkälla Q1-Q2 Förse vatteninjiceringsprogrammet med vatten
Tie Tie-3 Q1 Omvandling till vatteninjiceringsbrunn
Tie Faciliteter Under 2022 Påkoppling av produktionsbrunnar, nya borrplatser, faciliteter samt uppgradering vattenhanterings faciliteter. 
Tartaruga TTG-4 HZ brunn Q4 Öka produktionen i södra Tartaruga
IB 2 brutto/1.5 Netto brunnar Q2 –Q3 Åtagandebrunnar
Oman (Mafraq) 8 nya brunnar Q2-4 Utvärderingsbrunnar samt test produktionsbrunnar
Oman (Mafraq) Faciliteter Q2 Temporära faciliteter för utvärdering av produktionsbrunnarna
LAK Ingen aktivitet Regulatoriska brunningrepp kan förekomma

1 5 Year Operational Strategy Corporate Presentation

Tiefältet – Bahia, Brasilien

Tie- 2022-års investeringsplan

Tie-5 Hz
Tie-5 kommer att borras från GTE-4 borrplats och färdigställas i Agua Grande-formationen. Detta kommer att bli en horisontal produktionsbrunn med en sänkbar elektrisk pump.

Tie-6
Tie-6 är en tvåzons vatteninjiceringsbrunn borrad på den södra sidan av Tiefältet riktad mot den sydvästra delen av strukturen.

Tie-7
Tie-7 är en tvåzons vatteninjiceringsbrunn borrad på en ny borrplats på den nordvästra sidan av Tie-strukturen.

Tie-3-konvertering till injiceringsbrunn
Tie-3 var från början borrad som en hybrid produktions- och injiceringsbrunn. Tie-3 kommer att konverteras till en vatteninjiceringsbrunn under första kvartalet, tidigare än planerat.

Tie-faciliteter
Arbetet på produktionsfaciliteterna kommer primärt att fokusera på uppkoppling av planerade produktions- och injiceringsbrunnar, konstruktion av den nya nordvästra borrplatsen samt uppgradering av vattenhanteringsvolymer.

Tartarugafältet – Sergipe, Brasilien

Tartaruga- 2022-års investeringsplan

TTG-4 Hz
En horisontalbrunn riktad mot Penedo 1-formationen är nu senarelagd och planeras att borras i slutet av fjärde kvartalet 2022 och förväntas sättas i produktion i början av 2023.

LAK Ranch –Wyoming USA

LAK- 2022-års investeringsplan

Produktion
Tungoljefältet LAK Ranch stängdes ned i början av pandemin under 2020. Inget arbete är planerat att utföras där under 2022 förutom med brunnar som är i behov av regulatoriskt underhåll.

Illinois Basin–Illinois/Indiana, USA

IB- 2022-års investeringsplan

Brunnar
Oljeproduktionen från IB kommer att fortsätta under 2022. Två brunnar (1,5 netto) som ligger för åtaganden planeras att borras under 2022. Resultaten av 2021-års borrprogram kommer kontinuerligt att utvärderas vilket kommer att bestämma investeringstakten på oljefält under det kommande året.

Mafraq Oljefält, Oman

Oman- 2022-års investeringsplan

”Farm-down”
Ett icke bindande villkorsavtal har tecknats för en möjlig ”nedfarmning” av Block-70. Slutligt avtal förväntas slutförhandlas under första kvartalet 2022 och all eventuell produktion från Block 70 under 2022 antar att detta genomförs.

Brunnar
Med befintliga inköpsordrar för utrustning och riggkontraktsförhandlingar planeras för närvarande åtta brunnar under 2022. Två av de planerade brunnarna är utvärderingsbrunnar, huvudsakligen utformade för att inhämta reservoarinformation och är inte utformade som testproduktionsbrunnar.  Resterade brunnar är horisontella testbrunnar för testning av leveranskapaciteten på Mafraq.

Faciliteter
Utrustning för ett temporärt förlängt produktionsbrunnstest kommer att anskaffas och konstrueras för att möjliggöra utökad brunnstestproduktion från brunnarna.

Produktion
Bolaget förväntas att slutföra 2022-års investeringsplan under 2022, med undantag för
TTG-4 brunnen som planeras för borrning under slutet av Q4 2022/Q1 2023. De exakta tidpunkterna för verkställande kan påverkas av en mängd faktorer som kan stå utanför Bolagets kontroll såsom leveranstider på utrustning, tillgänglighet på borr-riggar, myndigheters godkännande samt transportlogistik som i sin tur kan påverka Bolagets totala årliga produktion.

Den preliminära produktionsguidningen för 2022 som är netto till Bolaget och efter ”nedfarmning” av Block 70 i Oman (men före statliga royaltyavgifter och/eller statlig andel av produktionsdelningskontrakt) är 4 000 – 5 000 BOEPD, varav cirka 8 procent är gas omvandlat till fat (Barrels)2.

2 Normalt uttrycks gasproduktion i m3 per dag eller ft3 per dag. Oljeindustrin använder sig inte av en direkt omräkning av m3, eller ft3, till fat. Istället likställs energin av att bränna ett fat olja med likvärdig energi i naturgasvolym. Detta beror naturligtvis på kvalitén på naturgasen, men ett snittmått som används i oljeindustrin är att 6 000 ft3 naturgas avger lika mycket energi som ett fat olja av normal kvalitet.  Därav konverteras kommersiell gas, det vill säga gas som används som bränsle eller säljs till kunder, i volymen 6 000 ft3 till ett fat oljeekvivalenter.

Denna information är sådan information som Maha Energy AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 december 2021, kl. 15:00 CET.

För mer information, kontakta:        
Jonas Lindvall (CEO)
Tel: +46 8 611 05 11        
jonas@mahaenergy.ca

Victoria Berg (Investor Relations)
Tel: +46 8 611 05 11      
victoria@mahaenergy.ca

Framåtriktade uttalanden
Vissa uttalanden samt viss information i detta meddelande utgör “framåtriktad information” (enligt tillämplig värdepapperslagstiftning). Sådana uttalanden och information (tillsammans, “framåtriktade uttalanden”) avser framtida händelser, inklusive Maha Energys framtidaresultat, affärsutsikter och affärsmöjligheter. Framåtriktade uttalanden inkluderar, men är inte begränsade till, uttalanden avseende uppskattningar av reserver och/eller resurser, framtida produktionsnivåer, framtida investeringar och fördelningen av dessa på prospekterings- och utbyggnadsaktiviteter, framtida borrningar samt andra prospekterings och utbyggnadsaktiviteter. Slutlig utvinning av reserver och resurser baseras på prognoser om framtida resultat, uppskattningar av kvantiteter som ännu inte kan fastställas samt antaganden av företagsledningen.  Samtliga uttalanden, förutom uttalanden avseende historiska fakta, kan vara framåtriktade uttalanden. Uttalanden om bevisade och sannolika reserver och resursestimat kan också anses utgöra framåtriktade uttalanden och återspeglar slutsatser som baseras på vissa antaganden om att reserverna och resurserna är möjliga att utnyttja ekonomiskt. Samtliga uttalanden som uttrycker eller involverar diskussioner avseende förutsägelser, förväntningar, övertygelser, planer, prognoser, mål, antaganden eller framtida händelser eller prestationer (ofta, men inte alltid, med ord eller fraser som “söka”, “antecipera”, “planera”, “fortsätta”, “uppskatta”, “förvänta”, “kan komma att”, “kommer att”, “projektera”, “förutse”, “potentiell”, “målsättning”, “avse”, “kan”, “skulle kunna”, “bör”, “tror” och liknande uttryck) utgör inte uttalanden avseende historiska fakta och kan vara “framåtriktade uttalanden”. Framåtriktade uttalanden inbegriper kända och okända risker, osäkerheter och andra faktorer som kan förorsaka att faktiska resultat och händelser skiljer sig väsentligt från dem som förutses i sådana framåtriktade uttalanden. Ingen garanti kan lämnas att dessa förväntningar och antaganden kommer att visa sig vara korrekta och sådana framåtriktade uttalanden bör inte förlitas på. Dessa uttalanden är gällande endast vid tidpunkten för informationen och Maha Energy har inte för avsikt, och åtar sig inte, att uppdatera dessa framåtriktade uttalanden, utöver vad som krävs enligt tillämplig lagstiftning. Dessa framåtriktade uttalanden innefattar risker och osäkerheter som rör bland annat operativa risker (inklusive risker relaterade till prospektering och utbyggnad), produktionskostnader, tillgång till borrutrustning, tillit till nyckelpersoner, reservestimat, hälsa, säkerhet och miljöfrågor, legala risker och förändringar i regelverk, konkurrens, geopolitiska risker och finansiella risker. Dessa risker och osäkerhetsfaktorer beskrivs mer i detalj under rubriken “Riskhantering” samt på andra ställen i Maha Energys årsredovisning. Läsaren uppmärksammas på att ovanstående lista över riskfaktorer inte ska uppfattas som uttömmande. Faktiska resultat kan skilja sig väsentligt från dem som uttrycks eller antyds i sådana framåtriktade uttalanden. Framåtriktade uttalanden är uttryckligen föremål för förbehåll enligt detta varnande uttalande.

Kort om Maha

Maha Energy AB (publ) är ett listat, internationellt uppströmsolje- och gasbolag vars affärsverksamhet inkluderar prospektering, utveckling och produktion av råolja och naturgas. Strategin är att inrikta sig på att utveckla underpresterande kolvätetillgångar på en global basis. Maha är verksam på fyra oljefält, Tartaruga- och Tiefältet i Brasilien samt LAK Ranch och Illinois Basin i USA. Bolagets aktier är listade på Nasdaq Stockholm (MAHA-A). Bolagets huvudkontor ligger i Stockholm, Sverige. Bolaget har även ett tekniskt kontor i Calgary, Kanada, samt operativa kontor i Grayville, Illionis, USA och i Rio de Janeiro, Brasilien. För mer information, vänligen besök vår hemsida www.mahaenergy.ca