Maha Energy meddelar reserv- och resursrapport per 31 december 2021

Chapman Petroleum Engineering Ltd. (“Chapman”) har genomfört den årliga utvärderingen av Maha Energy AB:s (publ) (”Maha” eller ”Bolaget”) olje- och gasreserver och resurser. Bolagets (2C) betingade resurser ökade med 49 procent. Bevisade och sannolika reserver (2P) plus 2C betingade resurser ökade med 2 procent. 2P volymerna minskade däremot med 23 procent i jämförelse med föregående år. Minskningen av Bolagets 2P reserver påverkar inte produktionsvolymer eller kassaflöde på kort till medellång sikt. Produktionsguidningen för 2022 om 4 000 – 5 000 BOEPD kvarstår.

Resultaten från den nyligen produktionstestade brunnen Tie-4 som översteg förväntan är inte inkluderad i reserv- och resursrapporten för 2021 eftersom resultaten meddelades efter årsskiftet. Dessa resultat förväntas inkluderas i reserv- och resursrapporten för 2022.

Volymerna i reserv- och resursrapporten för 2021 påverkades av; borr- och testresultat från brunnen Tartaruga-3, producerad olja och gas från Brasilien och USA, reviderade seismisk- och reservoartolkningar på Tiefältet i Brasilien samt uppsägning av icke-kärnområden i Illinois Basin, USA. I Oman ökade både 2P-reserver och 2C betingade resurser signifikant tack vare utvärdering av ny seismisk- och petrofysiskdata.

Mahas reserver och resurser per 31 december 2021

2021 Maha Energy AB bruttoreserver före skatt
(miljoner fat)
  Tie Tartaruga2 Illinois Basin Oman LAK Total
1P 9,06 6,28 1,83 0,47 0,11 17,75
2P 12,68 8,64 3,34 1,52 8,81 34,99
3P 15,00 10,93 3,52 2,47 14,24 46,17

2021 Maha Energy AB brutto försäljningsbar naturgas före skatt
(miljarder standard kubikfot)
  Tie Tartaruga2 Illinois Basin Oman LAK Total
1P 6,54 3,07       9,62
2P 9,15 4,23       13,38
3P 10,83 5,36       16,19

Resurs kategori
‘Mafraq” Block 70 Oman
2021 Volym
(miljoner fat)
1C 23,59
2C 33,41
3C 60,32

1Avser bruttovolymer av arbetsintresseandelar till Maha Energy AB men innan eventuella royalties, statlig allokering, och skatter.
2Avtalet för Tartaruga-koncessionen går ut i slutet av 2025, men ger möjlighet till förlängning så länge oljefältet är i produktion och med myndigheters godkännande. Då bolaget bedömer möjligheten till förlängning som mycket sannolik har reserverna på Tartaruga-fältet inkluderat framtida produktion baserat på en förlängning. Maha har 75 procent av arbetsintresseandelar i Tartaruga-licensen.
3Chapman Petroleum Engineering Ltd. använder följande oljeprisutveckling för Brentoljan USD/fat olja:            

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
$76,44 $73,84 $72,28 $73,73 $75,20 $76,70 $78,24

Chapmans antagna snittpris för de kommande 5 åren av naturgasreserver på Tiefältet är $1,00 USD/MSCF.

Denna oberoende redovisning av reserver och resurser har gjorts av Chapman Petroleum Engineering Ltd., Calgary, Kanada för Bolagets räkning. Utvärderingen har genomförts i enlighet med de riktlinjer och standarder som återfinns i “Canadian Oil and Gas Evaluation Handbook”, samt i “The professional practice standard under our Permit to Practice with APEGA” och slutligen i ”The Guidelines of the European Securities and Markets Authority” (ESMA). Rapporten har sammanställts och översetts av en “Qualified Reserves Evaluator”.

Genom dotterbolag äger och styr Maha Energy AB, 75 procent av intresseandelarna i SES-107D Blocket (Tartaruga) onshoredelstaten Sergipe, Brasilien,  99 procent av intresseandelarna i  LAK Ranch tungoljefältet i Wyoming, USA, 100 procent av intresseandelarna i Tie-fältet onshoredelstaten Bahia, Brasilien, 100 procent av intresseandelarna i Block 70 Mafraq som styrs av ett produktionsdelningsavtal med den Omanska Staten samt cirka 96 procent av intresseandelarna i ett flertal oljeproducerande fält och formationer i Illinois Basin, USA.

Denna information är sådan information som Maha Energy AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 januari 2022 kl. 13:15 CET.

För mer information, kontakta:        
Jonas Lindvall (CEO)
Tel: +46 8 611 05 11        
jonas@mahaenergy.ca

Victoria Berg (Investor Relations)
Tel: +46 8 611 05 11      
victoria@mahaenergy.ca

Kort om Maha

Maha Energy AB (publ) är ett listat, internationellt uppströmsolje- och gasbolag vars affärsverksamhet inkluderar prospektering, utveckling och produktion av råolja och naturgas. Strategin är att inrikta sig på att utveckla underpresterande kolvätetillgångar på en global basis. Maha är verksam på fyra oljefält, Tartaruga- och Tiefältet i Brasilien samt LAK Ranch och Illinois Basin i USA. Bolagets aktier är listade på Nasdaq Stockholm (MAHA-A). Bolagets huvudkontor ligger i Stockholm, Sverige. Bolaget har även ett tekniskt kontor i Calgary, Kanada, samt operativa kontor i Grayville, Illionis, USA och i Rio de Janeiro, Brasilien. För mer information, vänligen besök vår hemsida www.mahaenergy.ca