Maha Energy meddelar reserv- och resursrapport per 31 december 2022

McDaniel & Associates Consultants Ltd. (“McDaniel”) har genomfört sin första utvärdering av Maha Energy AB:s (publ) (”Maha” eller ”Bolaget”) reserver och resurser. Väsentliga förändringar från föregående års reserv- och resurssiffror är hänförliga till:

  1. att den tidigare annonserade utfarmningen och Joint Operating Agreement avtalet med Mafraq Energy LLC avseende Block 70 i Oman slutförs. Maha är operatör på Block 70 och Mahas licensandel minskar till 65 procent till följd härav.
  2. att den tidigare offentliggjorda transaktionen avseende den förväntade avyttringen av Mahas brasilianska verksamhet och följaktligen bolagets olje- och gastillgångar, där försäljningsavtalet undertecknades den 27 december 2022, resulterar i att inga reserver redovisas för fälten Tie och Tartaruga.

Mahas reserver1 per 31 december 2022

2022 Maha Energy AB bruttoreserver före skatt
(miljoner fat)
Kategori Tillgångar i USA Mafraq Totalt
1P 1,34 0,42 1,76
2P 2,74 0,52 3,26
3P 3,59 0,62 4,21

De huvudsakliga förändringarna i årets reservvolymer är:

  • En minskning med 1 miljon fat olja (-66 procent) i 2P reserver (bevisade och sannolika) i Oman som ett resultat av minskningen av licensandel och förändringen i tajmingen av kommande brunnar. De reducerade reserver som är hänförliga till tajming av kommande brunnar ingår fortfarande i resurser och kommer att fångas upp om projektet förklaras kommersiellt;
  • En minskning med 0,5 miljoner fat olja (-14 procent) i 2P reserver i tillgångarna i USA till följd av en justering av typkurvor, antalet platser och en bedömning av slutlig utvinning ur framtida brunnar.
  • En ökning med 214 000 fat (+6 procent) i 3P (bevisade, sannolika och möjliga reserver) i  tillgångarna i USA på grund av nio ytterligare platser.
2022 Maha Energy AB Diskonterat nuvärde (10) före skatt (MUSD)
Kategori Tillgångar i USA Mafraq Totalt
1P 10,53 2,15 12,68
2P 20,74 4,05 24,79
3P 37,28 6,10 43,38

Mahas betingade resurser per 31 december 2022

  • Dessa resurser är betingade av att licensen officiellt förklaras kommersiell (”declaration of commerciality”) samt en godkänd fältutbyggnadsplan. Då kan fältaktiviteter flytta dessa resurser mot reservkategorin.
2022 Maha Energy AB resurser
Resurskategori
Mafraq Block 70
(miljoner fat)
Brutto
(miljoner fat)
Netto (65% licensandel)
1C 17,08 11,10
2C 32,29 20,99
3C 53,99 35,09

McDaniel & Associates Consultants Ltd. använder följande oljeprisutveckling för Brentoljan USD/fat olja:               

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
84,00 80,58 79,59 78,53 80,10 81,70 83,34

Denna oberoende redovisning av reserver och resurser har gjorts av McDaniel & Associates Consultants Ltd., Calgary, Canada för Bolagets räkning. Utvärderingen har genomförts i enlighet med de riktlinjer och standarder som återfinns i “Canadian Oil and Gas Evaluation Handbook”, samt i “The professional practice standard under our Permit to Practice with APEGA” och slutligen i ”The Guidelines of the European Securities and Markets Authority” (ESMA). Rapporten har sammanställts och översetts av en “Qualified Reserves Evaluator”.

Maha Energy AB, genom dotterbolag, (i) äger och styr den 65 procentiga licensandelen i Mafraqfältet i Block 70 som omfattas av ett produktionsdelningsavtal med Sultanatet Oman samt (ii) cirka 96 procent licensandel i Illinoisbassängen, USA jämte (iii) 99 procent licensandel i tungoljefältet LAK Ranch i Wyoming, USA.

Den sedan tidigare offentliggjorda möjliga sammanslagningen av verksamheterna med DBO och dess tillgångar ingår inte i ovanstående siffror och kommer att publiceras vid slutförandet av transaktionen.

Till följd av den tidigare offentliggjorda transaktionen avseende den förväntade avyttringen av Mahas brasilianska verksamhet, inklusive tillgångarna Tie och Tartaruga, har, och kommer inte, några reserver redovisats för dessa fält.

Om reserver

Reserver är uppskattade återstående kvantiteter av olja och naturgas samt tillhörande substanser vilka förväntas kunna utvinnas från kända reservoarer, vid en given tidpunkt, genom:

  • analys av borr-, geologiska-, geofysiska- och tekniska data,
  • användning av etablerad teknologi och
  • rådande ekonomiska förutsättningar, vilka generellt är accepterade som rimliga, och som skall redovisas.

Reserver klassificeras baserat på hur stor sannolikhet som förknippas med de uppskattade reserverna.

Bevisade reserver (P90) är de reserver som uppskattas kunna utvinnas med hög sannolikhet. Det är sannolikt att de faktiskt återstående utvinningsbara kvantiteterna kommer överstiga uppskattningen av bevisade reserver (1P).

Sannolika reserver (P50) är de tillkommande reserver som är mindre sannolika att kunna utvinnas än bevisade reserver. Det är lika sannolikt att de faktiskt återstående utvinningsbara kvantiteterna minst är lika stora som de bevisade och sannolika reserverna (2P).

Möjliga reserver (P 10) är de tillkommande reserver som är mindre sannolika att kunna utvinnas än sannolika reserver. Det är osannolikt att de återstående utvinningsbara reserverna kommer att överstiga summan av uppskattade bevisade, sannolika och möjliga reserver (3P).

Om betingade resurser

Betingade resurser är de kvantiteter av petroleumprodukter som, vid en given tidpunkt, uppskattas att möjligen kunna utvinnas från kända reservoarer med användande av etablerad teknologi eller teknologi under utveckling (”technology under development (TUD)”) men som för tillfället inte bedöms vara kommersiellt utvinningsbara på grund av en eller flera betingelser. Det är en osäkerhet om det kommer att vara kommersiellt lönsamt att producera någon del av resurserna.

Betingade resurser är vidare kategoriserade i enlighet med nivån på den sannolikhet som är associerad med uppskattningen och kan underklassificeras baserat på projektets mognadsgrad och/eller karakteriserade baserat på deras ekonomiska status.

Betingelser kan inkludera ekonomiska-, miljömässiga-, sociala- och politiska faktorer och regulatoriska oklarheter, samt avsaknad av marknads- eller förlängd tidplan för utbyggnad. Möjligheten till utbyggnad av betingade resurser är mindre än säker.

Mognadsgradens underklasser är: utbyggnad avvaktas, utbyggnad stoppad, utbyggnad oklar och utbyggnad olönsam.

Övrigt
Denna information är sådan information som Maha Energy AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 3 februari 2023 kl. 21:45 CET.

För mer information, kontakta:        
Paulo Thiago Mendonça, VD
Tel: +46 8 611 05 11        
E-mail: info@mahaenergy.ca

Bernardo Guterres, Ekonomidirektör
Tel: +46 8 611 05 11      
E-mail: info@mahaenergy.ca

Kort om Maha

Maha Energy AB (publ) är ett listat, internationellt uppströms olje- och gasbolag vars affärsverksamhet inkluderar prospektering, utveckling och produktion av råolja och naturgas. Strategin är att inrikta sig på att utveckla underpresterande kolvätetillgångar på en global basis. Maha är verksamt på två oljefält, Mafraqfältet i Block 70 i Sultanatet Oman och Illinoisbassängen, Indiana i USA. Bolagets aktier är listade på Nasdaq Stockholm (MAHA-A). Bolagets huvudkontor ligger i Stockholm, Sverige. Bolaget har även ett tekniskt kontor i Calgary, Kanada, samt operativa kontor i Grayville, Illionis, USA och i Muscat i Oman. För mer information, vänligen besök vår hemsida www.mahaenergy.ca


1 Volymerna är licensandelsvolymer, brutto och redovisas före royalties, regeringsandel och skatter.