Maha Energy offentliggör prospekt

Maha Energy AB (publ) ("Maha" eller "Bolaget") meddelade den 24 maj 2023 slutförandet av sammanslagning av verksamheterna med DBO 2.0 S.A. (därefter namngivet Maha Energy Offshore (Brasil) Ltda.). Genom transaktionen förvärvade Maha 188 426 aktier i DBO mot betalning om 34 829 057 nya aktier i Bolaget (emitterade enligt extra bolagsstämmans beslut den 29 mars 2023), samt en (1) aktie i DBO förvärvades av Maha Energy (Holding) Brasil Ltda., ett av Bolaget helägt dotterbolag, mot betalning om 1,00 BRL. Inför upptagandet till handel av de nya aktierna på Nasdaq Stockholm har Bolaget upprättat ett prospekt som har godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Prospektet finns tillgängligt på Mahas webbplats, www.mahaenergy.ca, samt kommer att finnas tillgängligt på Finansinspektionens webbplats, www.fi.se.

Första dag för handel på Nasdaq Stockholm förväntas bli omkring den 13 september 2023.

För mer information, kontakta:
Paulo Thiago Mendonça, VD
Telefon: +46 8 611 05 11
E-post: info@mahaenergy.ca

Guilherme Guidolin de Campos, CFO
Telefon: +46 8 611 05 11
E-post: info@mahaenergy.ca

Övrigt
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 augusti 2023, kl. 17:20 CEST.

Om Maha

Maha Energy AB (publ) är ett listat, internationellt uppströms olje- och gasbolag vars affärsverksamhet inkluderar prospektering, utveckling och produktion av råolja och naturgas. Strategin är att inrikta sig på att utveckla underpresterande kolvätetillgångar på en global basis. Maha har direkta och indirekta intresseandelar i producerande tillgångar i Brasilien och USA samt i en prospekteringstillgång i Oman. Bolagets aktier är listade på Nasdaq Stockholm (MAHA-A). För mer information, vänligen besök www.mahaenergy.ca.