Maha Energy offentliggör tilläggsprospekt

Styrelsen i Maha Energy AB (publ) (”Maha” eller ”Bolaget”) har upprättat ett tillägg till det prospekt som upprättats med anledning av listbytet från Nasdaq First North Growth Market till Nasdaq Stockholm som godkändes av Finansinspektionen den 11 december 2020 och offentliggjordes av Bolaget samma dag.

Tilläggsprospektet har upprättats med anledning av det offentliggörande som gjordes av Bolaget den 14 december 2020 och som finns tillgängligt på Bolagets webbplats (www.mahaenergy.ca) där Bolaget offentliggjorde att testningen av Tartarugabrunnen ”Maha-1” indikerar en oljeproduktionstakt som är lägre än väntat och som, i kombination med förseningar orsakade av den andra vågen av Covid-19, medför att Bolaget nu förväntar sig en snittproduktion för 2020 om 3 250 fat olja per dag (vilket är en minskning från tidigare uppskattning om 3 700-4 000 fat per dag). Dessa faktorer förväntas även påverka den dagliga produktionsnivå som Maha avslutar 2020 på, och tidigare uppskattningar härav. Tilläggsprospektet har upprättats i enlighet med artikel 23 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 ("Prospektförordningen") och har idag den 15 december 2020 godkänts av Finansinspektionen och offentliggjorts på Bolagets hemsida. Tilläggsprospektet är en del av prospektet och ska i alla avseenden läsas tillsammans med prospektet. Prospektet och tilläggsprospektet finns tillgängliga på Bolagets hemsida (www.mahaenergy.ca). För information om upptagandet till handel på Nasdaq Stockholm hänvisas till prospektet.

För mer information, kontakta:        
Jonas Lindvall (CEO)
Tel: +46 8 611 05 11        
jonas@mahaenergy.ca

Victoria Berg (Investor Relations)
Tel: +46 8 611 05 11      
victoria@mahaenergy.ca

Övrigt 

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 december 2020, kl.16:10 CET.

Kort om Maha

Maha Energy AB (publ) är ett listat, internationellt uppströmsolje- och gasbolag vars affärsverksamhet inkluderar prospektering, utveckling och produktion av råolja och naturgas. Strategin är att inrikta sig på att utveckla underpresterande kolvätetillgångar på en global basis. Maha är verksamt på fyra oljefält, Tartaruga- och Tiefälten i Brasilien samt Powder River (LAK Ranch) och Illinois Basin i USA. Bolagets aktier är listade på Nasdaq First North Growth Market (MAHA-A) i Stockholm. FNCA Sweden AB har anlitats som Certified Adviser och kan kontaktas på info@fnca.se eller +46-8-528 00 399. Bolagets huvudkontor ligger i Stockholm, Sverige. Bolaget har även ett tekniskt kontor i Calgary, Kanada, samt operativa kontor i Newcastle, Wyoming, USA och i Rio de Janeiro, Brasilien. För mer information, vänligen besök vår hemsida www.mahaenergy.ca